Begroting 2018

Ontwikkelingen

Naam ontwikkeling 

Noordelijk Belastingkantoor

Programma

11.3 Publieke dienstverlening

Omschrijving

Op 1 juli 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor in werking getreden. Daarmee is de belastingsamenwerking tussen de drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen een feit. Er is een nieuwe organisatie opgericht onder aansturing en verantwoordelijkheid van één bestuur en één management De tweede helft van 2017 staat in het teken van de inrichting van de nieuwe belastingapplicatie en de plaatsing van de medewerkers in de nieuwe organisatie. Op 1 januari 2018 start het Noordelijk Belastingkantoor zijn activiteiten. Begin 2018 worden voor het eerst gecombineerde belastingaanslagen van gemeente en waterschappen verstuurd.

Actie

Niet van toepassing

Naam ontwikkeling 

Uitvoer motie ‘Controleer uw WOZ-waarde’

Programma

11.3 Publieke dienstverlening

Omschrijving

In het najaar van 2016 zijn alle woningeigenaren in de stad in de gelegenheid gesteld de voorlopige WOZ-waarde van hun woning voor 2017 te controleren en onjuistheden te melden. Hiermee maken we een betere dienstverlening en een vorm van self-service mogelijk. Ongeveer 10% van de woningeigenaren heeft gereageerd op de voorlopige WOZ-waarde. Het aantal bezwaarschriften tegen de vastgestelde definitieve WOZ-waarde is afgenomen. Vanwege de positieve resultaten die met de interactieve WOZ zijn behaald continueren wij deze vorm van dienstverlening in 2018. 

Actie

Niet van toepassing

Naam ontwikkeling 

Inzet binnen Stadsbeheer van mensen met een S.W.indicatie

Programma

Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Omschrijving

Momenteel zijn ongeveer 280 medewerkers van voormalig iederz gedetacheerd bij Stadsbeheer voor het reguliere onderhoudswerk in de openbare ruimte. Binnen deze groep mensen is de jaarlijkse uitstroom relatief hoog. Vanuit de Participatiewet ontstaat de verplichting om het aantal werknemers dat afkomstig is uit groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op peil te houden of te verhogen. Toekomstige uitstroom van iederz medewerkers bij Stadsbeheer moet dan worden gecompenseerd met zogeheten "banenafspraak-banen". Op dit moment is nog onzeker in welke mate de medewerkers, die in deze banen terecht komen, een voldoende bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van de openbare ruimte. Verder is nog onduidelijk welke salaris- en begeleidingskosten dit voor Stadsbeheer met zich mee zal brengen. Daarnaast zijn wij in gesprek met Directie Werk/voormalig iederz over de ontwikkelingen in het kunnen bereiken van de participatie doelstellingen, en zien we ons geplaatst voor de uitdaging om actief op zoek te gaan naar alternatieven. 

Actie

We brengen de ontwikkelingen in beeld en indien nodig geven we aan wat de gevolgen zijn voor het onderhoudswerk van Stadsbeheer.

Naam ontwikkeling 

Toetsing bouwplannen door derden

Programma

Wonen

Omschrijving

Vanaf 2016 wordt het mogelijk de toetsing aan het bouwbesluit en het toezicht op de bouwkwaliteit door private partijen te laten uitvoeren (afhankelijk van wetsvoorstel). Doelstelling is het verlagen van de regeldruk voor bedrijven, professionals en consumenten. In eerste instantie was sprake van overgangsperiode van drie jaar. In deze overgangsperiode zou de indiener van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kiezen voor private of gemeentelijke toetsing (duaal stelsel). In maart 2014 heeft de minister, na overleg met de Tweede Kamer, besloten dat er geen duaal stelsel komt en dat de private kwaliteitsborging stapsgewijs wordt ingevoerd. Zo kunnen markt en overheid wennen aan de nieuwe situatie met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ bouwwerken. De start was gepland in 2016, echter de wet Kwaliteitsborging is nog steeds niet van kracht. Dit ligt nog ter besluitvorming bij de Tweede Kamer.

Actie

De consequenties voor de gemeente Groningen worden nader uitgewerkt.

Naam ontwikkeling 

Gemeentelijke herindeling 

Programma

11.3 Publieke dienstverlening

Omschrijving

In de periode tot aan de herindeling vindt onderzoek en rapportage plaats over de effecten van de herindeling op tarieven, heffingen, leges en retributies en over de overige financiële consequenties. Onderzoek naar de manier waarop de belastingen het best geharmoniseerd kunnen worden maakt daar onderdeel van uit. Voorstellen voor definitieve besluitvorming door de nieuwe raad volgen na de herindelingsdatum. 

Actie

Niet van toepassing

Naam ontwikkeling 

Pilot Idensys (vervolg op pilot e-rijbewijs)  

Programma

11.3 Publieke dienstverlening

Omschrijving

Groningen doet mee aan een pilot met het inlogmiddel Idensys. Idensys werkt als digitaal paspoort waarmee je online kunt aantonen wie je bent. Je kunt ermee inloggen bij de overheid, zorginstellingen en bedrijven. Doel is gegevens online beter te beschermen en identiteitsfraude tegen te gaan.
Vanaf september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel.
De Europese Unie wil hiermee regelen dat het gemakkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.
Met de pilot onderzoekt het ministerie van BZK nieuwe manieren om eenvoudig én betrouwbaar zaken te regelen via het internet. De gemeente Groningen helpt met deelname het ministerie door kandidaat deelnemers te vragen of zij willen meedoen aan deze pilot. Deelname is op vrijwillige basis.
Deelnemers ontvangen voor de duur van de pilot een Idensys inlogmiddel. Daarmee kunnen zij online inloggen. Tijdens de pilot wordt aan de deelnemers gevraagd om een aantal keren in te loggen op een website van de overheid.

Actie

Niet van toepassing

Naam ontwikkeling 

Herindeling gemeenten, waarmee een DienstVerleningOvereenkomst is afgesloten

Programma

Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Omschrijving

Met de gemeenten Bedum, Winsum, Loppersum heeft de gemeente Groningen DVO Dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Er worden mens en materieel ter beschikking gesteld voor het ophalen van huishoudelijk afval. Wegens de aanstaande gemeentelijke herindeling is het risico dat de DVO's worden opgezegd.

Actie

Wij zetten er actief op in om met accountmanagers in gesprek te blijven met de DVO partners in de nieuw te vormen gemeenten.