Begroting 2018

Weerstandsvermogen in één oogopslag

 

Begroting 2018

Weerstandsvermogen

2018

2019

2020

2021

Benodigde weerstandsvermogen (A)

135.111

143.664

147.827

143.511

  Risico grondexploitaties (incl Meerstad)

122.904

125.472

128.795

123.568

  Overige risico's

12.207

18.192

19.032

19.943

Beschikbare weerstandsvermogen (B)

145.219

145.469

148.165

146.803

Ratio weerstandsvermogen (%)

107%

101%

100%

102%

Weerstandsvermogen A - B

10.108

1.805

338

3.292

Ambitie (100%=1,0)

100%

100%

100%

100%

Opbouw beschikbare weerstandsvermogen
Onderdeel van het gemeentelijk weerstandsvermogen is de reserve Grondzaken. De verwachte omvang van de reserves grondzaken/grondbank eind 2018 voor het weerstandsvermogen bedraagt 13,9 miljoen euro. De verwachte stand van de Algemene Egalisatie Reserve eind 2018 voor het weerstandsvermogen is 30 miljoen euro.
Naast deze reserves bestaat het beschikbare weerstandsvermogen voor een belangrijk deel uit de stille reserve in de waarderingen van onze Enexis aandelen. We houden hier rekening met 50 miljoen euro. Zoals hiervoor gemeld houden we vanaf 2017 in het beschikbare weerstandsvermogen rekening met de niet structureel ingezette intensiveringsmiddelen ad 12,950 miljoen euro en een onbenutte belastingcapaciteit van 6,2 miljoen euro. De niet structureel ingezette intensiveringsmiddelen zijn ten opzichte van de rekening 2016 met 1 miljoen euro gedaald omdat 1 miljoen euro is ingezet als dekking voor de begroting vanaf 2019.
In onderstaand overzicht wordt de opbouw van het beschikbare weerstandsvermogen weergegeven. Ter  vergelijking zijn de cijfers van de berekening 2016 opgenomen. In 2018 is 50% van het weerstandsvermogen direct aanspreekbaar als zich een risico voordoet. Bij de rekening 2016 was dat 53%. Het verschil wordt veroorzaakt doordat ten opzichte van de rekening 2016 het beschikbaar weerstandsvermogen per saldo met 15,6 miljoen euro is verlaagd. De grootste mutaties zijn:

  • Een onttrekking van 17,6 miljoen euro uit de reserves voor voeding van het stedelijk investeringsfonds;
  • Een onttrekking van 4,7 miljoen euro voor de dekking van het financieel perspectief:
  • Een onttrekking van 3,2 miljoen euro voor dekking van de rentekosten van gronden die niet zijn opgenomen in een grondexploitatie;
  • Een toevoeging van 6,4 miljoen euro aan de Algemene Egalisatie reserve voor tekort financiering wet Buig 2017.

Beschikbaar weerstandsvermogen begroting 2018

incidenteel

 structureel

aandeel in wsv

rekening 2016
aandeel in wsv

1. Algemene Egalisatie Reserve (AER)

29.951

20,6%

18,1%

2. Overige reserves

42.347

29,2%

50%

35,0%

53%

3. buffers in grondexploitaties (bovenop reguliere buffers)

3.571

2,5%

3,4%

4. stille reserves

50.000

34,4%

31,0%

5. structurele ruimte in intensiveringsbudgetten (bedrag x2)

12.950

8,9%

8,6%

6. onbenutte belasting capaciteit (bedrag x 2)

6.200

4,3%

3,8%

7. post onvoorzien (bedrag x2)

200

0,1%

50%

0,1%

47%

Totaal beschikbaar weerstandsvermogen

125.869

19.350

Beschikbaar weerstandsvermogen begroting 2018

145.219

161.409

De afname van het beschikbaar weerstandsvermogen leidt niet tot een verslechtering van de ratio omdat het benodigd weerstandsvermogen ook afneemt als gevolg van een afname van het risico.

Uitleg van onze berekeningswijze en gedetailleerde informatie over de risico’s en de beschikbare weerstandsvermogen zijn in de volgende onderdelen van de paragraaf opgenomen