Begroting 2018

Grondslagen voor waardering en resultaat

De waarderingsgrondslagen van de begroting van de gemeente Groningen zijn gebaseerd op het BBV en vastgelegd in de Financiële Verordening. De activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Voor de begroting wordt het lasten-batenstelsel gebruikt. Dat betekent dat de  lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen worden geleverd. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn Risico’s worden opgenomen als zij bekend zijn geworden bij de opstelling van de begroting.