Begroting 2018

(Wettelijke) indicatoren en landelijke vergelijking

We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren. We willen onze indicatoren vergelijken met het landelijk gemiddelde van andere gemeenten  Hiervoor gebruiken we de resultaten van de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2015

2016

2017

Beoogd 2018

Landelijk gemiddelde 2016

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

909

872

-

Rapportage achteraf

660,1

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

11

11,2

-

Rapportage achteraf

6,9

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

10,7

10,8

-

Rapportage achteraf

-

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

13,2%

15,2%

-

14,9%

13,6%

Overhead (% van de totale formatie)

29,8%

26,7%

-

Rapportage achteraf

31,1%

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2015

Behaald

2016

Begroting
 2017

Beoogd
2018

Landelijk gemiddelde 2016

% betalingen binnen wettelijke termijn

94%

95%

90%

90%

86,6%

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

80%

78%

80%

85%

-

% bezwaarschriften via informele weg

50%

44%

40%

40%

-

% dienstverlening dat zaakgericht wordt uitgevoerd

-

50%

90%

75%

-

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

-

-

19%

19%

-

% oninbare facturen belastingen

-

-

1,1%

1,1%

-

% oninbare facturen overig privaatrechtelijk

-

-

0,1%

0,1%

-

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

100%

100%

71,4%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

26,5%

-

30%

32,5%

% regionale inkoop

46,5%

-

50%

57%

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst via inkooptrajecten (social return)

-

-

37%

35%

51,6%

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

-

6

6

≤6

-

Instroom – aantal medewerkers in dienst

-

-

 Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

7,7%

Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst

-

-

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

6,2%

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

 816

 1.574

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

6,7

-

7

7

-

Ziekteverzuim

6,6%

6,7%

5,6%

5,6%

5,3%

Meldingsfrequentie

1,2

1,2

1,1

1,1

1,2

Aantal stagiairs en trainees

252

-

250

250

-

Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

-

-

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

3,9%

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

14

36

10

10

-

% vrouwen in leidinggevende posities

-

-

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

39,7%

% medewerkers onder 35 jaar

-

-

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

11%