Begroting 2018

Stadhuis en Stadjer

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Noordelijk Belastingkantoor

Relevante beleidsinformatie

Het Noordelijk Belastingkantoor voert vanaf 2018 voor de gemeente en de drie noordelijke waterschappen de belastingtaken uit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit gebeurt door de combinatie van de belastingaanslagen op één aanslagbiljet zodat heffing- en invorderingsactiviteiten slechts één keer plaats hoeven te vinden.  

Beleidsrisico

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft voor 2018 voor het eerst een begroting opgesteld. Voor 2018 zijn er daarom een aantal extra risico's en onzekerheden. Naast het algemene risico dat de bestaande belastingorganisaties verschillend werken en vanaf 2018 één werkwijze moeten hanteren om het synergievoordeel te realiseren zijn er fiscale risico's (btw en vennootschapsbelasting). Hierover volgt nog overleg met de Belastingdienst. Om het Noordelijk Belastingkantoor de mogelijkheid te geven eventuele tegenvallers binnen de eigen begroting op te vangen, is er in de ontwerpbegroting van het Noordelijk Belastingkantoor een post onvoorzien opgenomen.