Begroting 2018

Cultuur

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
06.1Culturele infrastructuur32.02327.75528.70328.77028.91027.557
06.1.1Ruim baan voor talent672842981981981981
06.1.2Een sterke basis en ruimte ver5.1054.9364.9594.9594.9594.959
06.1.4Overal cultuur25.12021.04821.75621.87322.01420.662
06.1.5Evenementen1.1279291.007956955955
06.2Deelname aan cultuur14.90215.20015.28615.32315.35615.389
06.2.2Een leven lang cultuur14.90215.20015.28615.32315.35615.389
Baten
06.1Culturele infrastructuur12.0079.90910.11310.12310.12310.123
06.1.1Ruim baan voor talent36211111111
06.1.2Een sterke basis en ruimte ver4300000
06.1.4Overal cultuur11.5409.5629.7659.7759.7759.775
06.1.5Evenementen388345338338338338
06.2Deelname aan cultuur3800000
06.2.2Een leven lang cultuur3800000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.4561.8672.3772.6782.9793.280
Onttrekking aan reserves2.5272.4642.6162.6262.6262.626
Geraamd resultaat na bestemming33.80932.44933.63734.02234.49633.477

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

06 Cultuur

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

1.495

Professionalisering evenementen

50

Totaal 06 Cultuur

1.545

0

1.495

0

1.495

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.

 

Integrale financiële toelichtingen

6.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking  

-900 duizend euro

200 duizend euro

-700 duizend euro

Nieuwbouw Culturele huisvesting Ebbingekwartier (V 2,1 miljoen euro)
In de begroting 2017 hebben we incidenteel middelen opgenomen voor de dekking van investeringslasten nieuwbouw Culturele Huisvesting Ebbingekwartier door een eenmalige onttrekking aan de Reserve Stedelijk Investeringsfonds. In deze begroting zijn deze middelen niet meer opgenomen.

Onderhoud Martiniplaza (V 1,0 miljoen euro)
In 2016 hebben we een Meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij Martiniplaza in de tweede fase. De kosten van de onderhoudswerkzaamheden zijn begroot op 5,4 miljoen euro. In de begroting voor 2017, 2018 en 2019 hebben we hiervoor de benodigde middelen opgenomen.
Omdat de uitvoering van fase 1 zeer voorspoedig is verlopen en resterende werkzaamheden uit fase 1 op een aantal onderdelen efficiënt gecombineerd kunnen worden met die uit fase 2, is in 2016 besloten tot een uitvoeringsperiode van 3 jaar.
Het zwaartepunt van het tweede fase-onderhoud ligt daardoor in het begin van deze periode, in 2017. In 2017 is daarom 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de twee daarop volgende jaren is 1,45 miljoen euro beschikbaar voor het onderhoud.

Correctie salariskosten OPSB (N 3,0 miljoen euro)

In de begroting 2017 zijn salariskosten voor een bedrag van 3,0 miljoen euro als overhead opgenomen binnen het  programma 14. Algemene ondersteuning. Deze kosten horen echter bij het programma 6. Cultuur. Dat is in de begroting 2018 hersteld.

Overige (N 800 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 800 duizend euro.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.