Begroting 2018

Algemeen

Hoe staan we ervoor?

Groningen staat er momenteel goed voor, zeker vergeleken met andere grote steden in Nederland. De stad heeft zich in de afgelopen jaren op veel terreinen gunstig ontwikkeld. Dit geldt vooral voor de ontwikkeling van veiligheid en overlast. De sociale leefomgeving en de waardering daarvan is gestegen. Wel zien we tussen de wijken in de stad verschillen. De waardering is met name lager in een aantal aandachtsgebieden met een relatief hoog percentage corporatiewoningen. Veel Stadjers in deze wijken zijn op enigerlei wijze afhankelijk zijn van de overheid (bijvoorbeeld voor werk en inkomen, zorg en welzijnsvoorzieningen). Hoe de diverse wijken ervoor staan, zien we terug in de wijkkompassen van onze wijken. Een bundeling van de scores die we in de wijkkompassen zien, komt terug in onderstaande stadskaart.

Gemeente Groningen: totaalscore van de Wijkkompassen ten opzichte van het stedelijke gemiddelde.

Van alle hoofdthema’s uit het wijkkompas (Bevolking, Fysieke omgeving, Sociaaleconomische status en Sociale leefomgeving) hebben we ook stadskaarten beschikbaar die weergeven hoe de wijken in de stad ervoor staan. Het is zichtbaar dat er in de stad tien wijken zijn die op meerdere beleidsterreinen achter blijven bij de rest van de stad. Aan een aantal van deze wijken (Selwerd, De Wijert, Beijum, Indische buurt en de Hoogte) gaan we de komende periode een hogere prioriteit geven, door een gezamenlijke aanpak met de woningcorporaties.

In dit algemene deel beschrijven we de beleidsonderdelen die voor alle wijken van belang zijn en niet specifiek aan bepaalde wijken kunnen worden toegeschreven. Dit betreft de doorontwikkeling van de Basismonitor en wijkkompassen, StadDoetMee, de inzet van buurtconciërges en buurtbemiddeling, het straathoekwerk en (voormalige) ID-banen.

Doorontwikkeling wijkkompassen naar Basismonitor
We werken al weer enige jaren met wijkkompassen. Deze worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe kennis, tweejaarlijkse enquêtes op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en andere onderzoeksresultaten. De huidige wijkkompassen geven een weergave van de stand van de wijken in het najaar 2016. We zijn bezig de wijkkompassen verder door te ontwikkelen; dat komt erop neer dat we binnenkort voor veel meer (thematische of programmatische) variabelen in staat zijn om in te zoomen op de wijken. De nieuwe wijkkompassen worden ontsloten via de basismonitor.

Staddoetmee
Met StadDoetMee bieden we een fundament voor nieuwe vormen van samenwerking met én tussen Stadjers. We investeren daarbij in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale (directe) democratie. Dit doen we op het niveau van de buurt of wijk, maar ook op stedelijke schaal. We hebben daarbij een stevige ambitie om onze lokale democratie met participatieve vormen van (wijk)democratie te versterken. Bewoners beslissen zelf over investeringen in de wijk. We organiseren samen de dialoog tussen wijkbewoners, waardoor er meer dynamiek in de wijken en variatie in participatievormen is. We beogen zo meer betrokkenheid van Stadjers bij elkaar en bij de Stad te creëren. Ook beogen we dat er meer en andere bewoners actief worden, en dat Stadjers samen gedragen beslissingen nemen over hun woon- en leefomgeving. Met ontwikkelingen als het ‘right to Challenge’ dagen initiatiefnemers de overheid uit taken over te nemen.

Elk gebiedsteam experimenteert met nieuwe vormen van samenwerken met en tussen bewoners, waarbij de raad actief wordt betrokken. In de betreffende stadsdelen komen deze vijf experimenten verder aan bod, te weten: herinrichting A-kwartier, Coöperatieve Wijkraad, Buurtsamenwerking De Wijert – Helpman (Wijkdeal De Wijert), Golvend Lewenborg en Wijkbedrijf Selwerd. Met het gebiedsgericht werken gaan we samen met Ten Boer in 2018 een vorm ontwikkelen die past bij het dorpse karakter van dit gebied en die voorsorteert op de situatie van de nieuwe gemeente in 2019. Nabijheid, benaderbaarheid en ruimte voor initiatief staan daarbij centraal.

Continuering Straathoekwerk
Het betreft jongerenwerkers die op straat werken. Zij leggen contacten met jongeren en verzorgen activiteiten. De straathoekwerkers leveren ook een belangrijke bijdrage in het project Oud en Nieuw, waar ze preventieve activiteiten uitvoeren. De aansturing en uitvoering van de taken zal sterker worden gericht op de specifieke wijkopgaven (met straatcoaches als referentie), in nauw overleg tussen gebiedsteams en de WIJ-teams.

Studenten en WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)
Als studenten en Stadjers meer met elkaar in contact komen, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en Stadjers samenleven. Om dit contact te bevorderen zetten we in op WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten). Studenten kunnen als onderdeel van hun onderwijsprogramma studiepunten krijgen als ze met concrete vragen en opdrachten van burgers en professionals aan de slag gaan. Een neveneffect is dat steeds meer studenten zich ook vrijwillig gaan inzetten voor WIJS en voor hun eigen buurt. Er wordt actief samengewerkt met de gebiedsteams en WIJ-teams. WIJS is onderdeel van het programma Wonen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen;
  • Doorontwikkeling StadDoetMee en actief volgen van de vijf experimenten;
  • Bijdrage voor inzet ID-banen;
  • Inzet Straathoekwerk en Stratenaanpak;
  • Tegengaan van verloedering en overlast in de wijken door middel van buurtconciërges;
  • Vroegtijdige signalering en aanpakken van conflicten tussen buurtbewoners middels buurtbemiddeling.

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen

250

StadDoetMee

200

Bijdrage ID-banen

200

Straathoekwerk en Stratenaanpak

250

Buurtconciërges

60

Buurtbemiddeling

40

Contributie G32, Platform31

70

Totaalbudget Algemeen

1.070

Waarvan bijdrage gebiedsbudget

1.070