Begroting 2018

Overzicht incidentele baten en lasten 2020

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele baten 2020

Bedrag

12.1 College en Raad

Dekking knelpunten uit weerstandsvermogen

1.348

Totaal incidentele baten 2020

1.348

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele lasten 2020

 Bedrag

01.1 Werk en activering

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

250

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

6.382

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Verhogen reserve sociaal domein

2.000

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Groot onderhoud en vervanging (incidenteel)

776

12.1 College en Raad

Knelpunten t.l.v. weerstandsvermogen

1.348

12.1 College en Raad

Interne verzelfstandiging CBK

54

Totaal incidentele lasten 2020

12.305