Begroting 2018

Overzicht incidentele baten en lasten 2019

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele baten 2019

 Bedrag

08.7 Overig Wonen

ISV

1.000

12.1 College en Raad

Mismatch voordeel

500

12.1 College en Raad

Dekking knelpunten uit weerstandsvermogen

2.821

12.1 College en Raad

Ruil incidenteel/ structureel

10.089

Totaal incidentele baten 2019

14.410

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele lasten 2019

Bedrag

01.1 Werk en activering

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

785

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, programmakosten

-600

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

8.561

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

300

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Campusdiep

 60 

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Verhogen reserve sociaal domein

500

06.1  Culturele infrastructuur

Projecten Kunst op Straat

100

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

08.7 Overig wonen

Alternatief vervoer binnenstad

125

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Groot onderhoud en vervanging (incidenteel)

358

11.1 Publieke dienstverlening

Gemeentelijk aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

0

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

1.035

12.1 College en Raad

Knelpunten t.l.v. weerstandsvermogen

2.821

12.1 College en Raad

Interne verzelfstandiging OPSB

75

12.1 College en Raad

Interne verzelfstandiging CBK

326

12.2 Gebiedsgericht werken

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

1.850

Totaal incidentele lasten 2019

17.731