Begroting 2018

Overzicht incidentele baten en lasten 2018

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele baten 2018

 Bedrag

01.1 Werk en activering

Vrijval P budget

445

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Armoedebestrijding ouderen

81

08.7 Overig Wonen

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

1.000

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

0

12.1 College en Raad

Dekking knelpunten uit weerstandsvermogen

6.129

12.1 College en Raad

Mismatch voordeel

500

12.1 College en Raad

Areaaluitbreiding-sociaal

845

12.1 College en Raad

Ruil incidenteel/ structureel

27.911

12.1 College en Raad

Onttrekking reserve Frictiekosten

5.380

12.1 College en Raad

Onttrekking reserve Flankerend beleid

612

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

708

14.1 Algemene ondersteuning

Frictie

3.000

Totaal incidentele baten 2018

46.611

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele lasten 2018

Bedrag

01.1 Werk en activering

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

665

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Armoedebestrijding ouderen

81

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

BUIG

14.572

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, programmakosten

-600

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, toegang jeugd

-700

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

11.317

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

300

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Campusdiep

120

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Verhogen reserve sociaal domein

500

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

06.1 Culturele infrastructuur

Professionalisering evenementen

 50 

07.3 Auto

Extra beleid interne plankosten

200

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Uitvoering watervisie

220

08.7 Overig wonen

Omgevingswet

1.000

08.7 Overig wonen

Alternatief vervoer binnenstad

125

08.7 Overig wonen

Voeding Stedelijk Investeringsfonds

17.323

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Gladheidsbestrijding gele stenen binnenstad

170

11.1 Publieke dienstverlening

Gemeentelijk aandeel frictiekosten NBK

160

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

518

12.1 College en Raad

Aanvulling weerstandsvermogen

3.045

12.1 College en Raad

Uitbreiding formatie ombudsman

58

12.1College en Raad

Knelpunten t.l.v. weerstandsvermogen

6.129

12.1 College en Raad

Frictiekosten uit reserve Frictiekosten

5.380

12.1 College en Raad

Flankerend beleid uit reserve Flankerend beleid

612

12.1 College en Raad

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

708

12.1 College en Raad

Interne verzelfstandiging OPSB

75

12.1 College en Raad

Interne verzelfstandiging CBK

343

12.2 Gebiedsgericht werken

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

2.935

14.1 Algemene ondersteuning

Extra beleid frictiekosten bezuinigingen

1.100

14.1 Algemene ondersteuning

Strategische positionering

200

Totaal incidentele lasten 2018

68.101