Begroting 2018

Financiering

Door de voorgenomen investeringen en de mutaties op de financiële activa stijgt de boekwaarde van de gemeentelijke activa van 1,547 miljard euro naar 1,611 miljard euro. De financiering van deze boekwaarde geschiedt door middel van de reserves en voorzieningen van de gemeente, door geldleningen die de gemeente in het verleden heeft aangetrokken, door het inzetten van kort geld of door het aantrekken van nieuwe geldleningen.

De omvang van de reserves dalen met 12 miljoen euro (202 miljoen euro) en de omvang van de voorzieningen stijgen met 2 miljoen euro van 27 miljoen euro naar 29 miljoen euro. Per saldo komen de eigen financieringsmiddelen daarmee eind 2018 naar verwachting uit op 229 miljoen euro. Het overgrote deel van de 1,611 miljard euro aan boekwaarde wordt daarom gefinancierd met langlopende leningen. Het totaal aan aangetrokken lange geldleningen begin 2018 bedraagt naar verwachting 1,220 miljard euro. Hierop wordt 48 miljoen euro afgelost en 117 miljoen euro aan nieuwe leningen worden aangetrokken. Het bedrag van de opgenomen lange geldleningen eind 2018 komt daarmee uit op 1,290 miljard euro.
Het verschil tussen de geraamde boekwaarde van 1,611 miljard euro en de opgenomen lange geldleningen en reserves en voorzieningen bedraagt 95 miljoen euro. Dit bedrag financieren wij door het inzetten van kort geld of door alsnog nieuwe geldleningen aan te trekken.