Begroting 2018

Materiële vaste activa

Bij de vaste activa ramen wij voor 115,2 miljoen euro aan investeringen. In combinatie met de geraamde afschrijvingen van 40,9 miljoen euro stijgt daardoor de boekwaarde van de vaste activa van 1,076 miljoen euro naar 1,150 miljoen euro.

De 115,2 miljoen euro aan investeringen in vaste activa onderscheiden we naar drie soorten, namelijk:

  • Routine investeringen: 16,1 miljoen euro
  • Beleidsmatige investeringen: 72,4 miljoen euro
  • Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: 26,7 miljoen euro

Routine investeringen
De routine investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. Voor 2018 verwachten wij de volgende investeringen:

Routine investeringen 2018 (bedragen x 1.000 euro)

Vervangingsinvesteringen I&A

364

Vervangingsinvesteringen Huisvesting 

1.077

Vervangingsinvesteringen Oosterpoort/ Stadsschouwburg

3.800

Vervanging materieel Stadsbeheer

10.338

Materieel Maatschappelijke Participatie

496

Totaal

16.075

Een deel van bovenstaande investeringen komt nog ten laste van de kredieten van voorgaande jaren (5,6 miljoen euro). Dit houdt in dat wij in 2018 voor totaal 10,5 miljoen euro aan nieuwe kredieten voor routine-investeringen nodig hebben. De kapitaallasten van de nieuwe kredieten voor routine investeringen 2018 hebben wij opgenomen in deze begroting.

Routine-investeringen 2018 (bedragen x 1.000 euro)

Beschikbaar te stellen krediet

Vervangingsinvesteringen I&A

364

Vervangingsinvesteringen Huisvesting 

1.077

Vervangingsinvesteringen Oosterpoort/ Stadsschouwburg

782

Vervanging materieel Stadsbeheer

7.754

Materieel Maatschappelijke Participatie

496

Totaal

10.473

Beleidsmatige investeringen

Beleidsmatige investeringen zijn investeringen waarover al principebesluiten zijn genomen en waarvoor de dekking is geregeld. Voor 2018 ramen wij voor 72,4 miljoen euro aan beleidsmatige investeringen.

Beleidsmatige investeringen met economisch nut  (bedragen x € 1.000)

Bruto

Verminderingen

Investeringen Sport en Recreatie

5.111

Vervanging riolering

20.300

Grote Markt - Forum

44.542

Voorraad NIEGG gronden

2.500

Totaal 

72.453

0

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen die in principe niet verhandelbaar zijn, maar wel een meerjarig nut (kunnen) hebben. Voorbeelden hiervan zijn wegen, straten, pleinen, bruggen, openbaar groen. Met ingang van 2017 moeten deze investeringen, conform BBV, worden geactiveerd. Voor 2018 ramen wij 26,7 miljoen euro aan investeringen. Voor de financiering van deze investeringen leggen wij afzonderlijke raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijknut

Bruto

Verminderingen

(bedragen x 1.000 euro)

Verkeer- en vervoerprojecten

10.000

0

Investeringen Binnenstadsvisie

0

0

Investeringen in scholen

10.681

Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte

6.000

0

Totaal

26.681

0