Begroting 2018

Balans 2018-2021

Activa
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

4.615

4.461

4.307

4.153

4.000

3.846

 Bijdrage activa van derd

4.615

4.461

4.307

4.153

4.000

3.846

Materiële vaste activa

1.053.219

1.076.221

1.150.533

1.136.668

1.131.560

1.111.533

waarvan economisch nut

543.836

543.382

580.809

563.786

555.640

529.192

waarvan economisch nut heffing gerelateerd

154.715

180.540

204.317

204.307

204.298

204.288

waarvan maatschappelijk nut

354.668

352.299

365.407

368.575

371.622

378.053

Financiële vaste activa

382.567

375.335

365.811

352.156

323.581

295.040

Kapitaalverstr deelneming

13.014

19.014

19.014

19.014

18.686

18.686

Leningen woningbouwcorp

119.692

104.575

96.953

89.345

81.459

73.297

Leningen deelnemingen

234.522

235.751

234.969

230.020

210.762

191.491

Leningen verbonden part

2.140

1.996

1.848

1.698

1.545

1.389

Overige langlopende leningen

13.199

13.999

13.027

12.079

11.129

10.177

Totaal vaste activa

1.440.401

1.456.017

1.520.651

1.492.977

1.459.141

1.410.419

Vlottende Activa

Voorraden

83.097

93.425

92.976

90.295

88.807

83.233

Overige grond- & hulpstof

431

431

431

431

431

431

OHW + bouwgronden in expl

80.449

90.777

90.328

87.647

86.159

80.585

Gereed product & goederen

2.217

2.217

2.217

2.217

2.217

2.217

Uitzettingen

128.914

136.956

136.956

136.956

136.956

136.956

Uitzettingen:Openbare lichamen

39.354

39.354

39.354

39.354

39.354

39.354

Overige verstr. kasgeldleninge

41.050

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Uitzettingen: Overige vorderin

47.602

47.602

47.602

47.602

47.602

47.602

Uitz. Rijks schatkist  <1 jaar

909

Liquide middelen

562

4.219

3.415

2.732

3.455

3.201

Overlopende activa

50.428

50.428

50.428

50.428

50.428

50.428

Nog te ontv. bijdr. EU

67

67

67

67

67

67

Nog te ontv. bijdr. Rijk

18.613

18.613

18.613

18.613

18.613

18.613

Nog te ontv. bijdr. overheid

15.633

15.633

15.633

15.633

15.633

15.633

Overige overlopende activa

16.115

16.115

16.115

16.115

16.115

16.115

Totaal vlottende activa

263.001

285.028

283.775

280.411

279.646

273.818

TOTAAL ACTIVA

1.703.402

1.741.045

1.804.426

1.773.388

1.738.787

1.684.237

Passiva
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste Passiva

Eigen vermogen

246.239

201.946

168.328

149.435

142.343

143.595

Algemene reserve

38.718

41.826

40.478

39.443

35.581

37.518

Bestemmingsreserve

153.963

160.120

127.850

109.992

106.762

106.077

Saldo van rekening

53.558

Voorzieningen

26.133

28.103

27.359

29.551

31.933

34.656

Vaste schuld

1.147.973

1.228.574

1.324.892

1.310.555

1.280.664

1.222.139

LangLen:NL pensioenfndsn &verz

LangLen:NL banken+ ov fin inst

1.084.662

1.113.262

1.209.580

1.195.243

1.165.352

1.106.827

LangLen:NL bedrijven

62.500

114.500

114.500

114.500

114.500

114.500

Onderh. leningen over. binnenl

1

1

1

1

1

1

Waarborgsommen

811

811

811

811

811

811

Totaal vaste passiva

1.420.345

1.458.623

1.520.579

1.489.541

1.454.940

1.400.390

Vlottende schuld

224.007

223.372

224.797

224.797

224.797

224.797

Overige Kasgeldleningen

71.050

93.575

95.000

95.000

95.000

95.000

Vlottende schuld: Banksaldi

33.160

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Vlottende schuld: Overig

119.797

119.797

119.797

119.797

119.797

119.797

Overlopende passiva

59.050

59.050

59.050

59.050

59.050

59.050

Verplichtingen

26.997

26.997

26.997

26.997

26.997

26.997

Vooruit ontv. bijdr. EU

59

59

59

59

59

59

Vooruit ontv. bijdr. overheid

6.513

6.513

6.513

6.513

6.513

6.513

Vooruit ontv. bijdr. Rijk

16.673

16.673

16.673

16.673

16.673

16.673

Overige vooruit ontvangen bedragen

8.808

8.808

8.808

8.808

8.808

8.808

Totaal vlottende passiva

283.057

282.422

283.847

283.847

283.847

283.847

TOTAAL PASSIVA

1.703.402

1.741.045

1.804.426

1.773.388

1.738.787

1.684.237