Begroting 2018

Onderwijs

3.1.2 Nieuwe impuls vensterschool

In de Vensterscholen verbinden en bundelen we onderwijs met andere maatschappelijke activiteiten en voorzieningen. Bijvoorbeeld kinderopvang, WIJ-team, sport en welzijn. Hierdoor creëren we een breed aanbod, dagen we kinderen uit en krijgen ze volop kansen om hun talenten te ontwikkelen.

In 2013 verscheen het samen met de schoolbesturen opgestelde ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen. Hiermee voert het onderwijs nu de regie op de samenwerking. In een gezamenlijke stuurgroep zitten onderwijs, opvang, gemeente en het lectoraat Integraal jeugdbeleid. Daarin stimuleren we vensterscholen om te werken aan versterking van de volgende vier thema’s:

  • Een gezamenlijk pedagogisch fundament;
  • Doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Ondersteuning en zorg.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2015

Behaald
 2016

Begroot
2017

Beoogd
 2018

% vensterscholen

60%

70%

>70%

> 70%

Hoe staan we ervoor?

Vanuit de stuurgroep Vensterscholen zijn scholen uitgenodigd om samen met hun partners in de wijk (zoals de voorschoolse voorzieningen en het CJG) tweejarige plannen in te dienen, gericht op het waarmaken van de gezamenlijke ambities en thema’s. In 2014 ontving de stuurgroep 16 plannen en deden 23 scholen uit het reguliere basisonderwijs (60%) mee aan de vensterschoolimpuls. In 2015 breidde dit aantal zich uit met drie nieuwe scholen en in 2016 volgde nog een nieuwe school.  
De Nieuwe Impuls Vensterscholen is inmiddels geëvalueerd door het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat heeft op basis van de evaluatie een aantal aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen zijn door de stuurgroep overgenomen en hebben geleid tot een aantal belangrijke opdrachten aan de partners om uit te werken.

Het jaar 2017 is aangemerkt als een tussenjaar, een jaar met mogelijkheden om de bestaande inzet en activiteiten te verduurzamen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We blijven samen met onze vensterschoolpartners werken aan de doorontwikkeling van het vensterschoolconcept.
We zien daarbij een gezamenlijke opgave in het verstevigen van de samenwerking tussen partijen met als doel doorgaande lijnen te versoepelen voor kinderen. We willen dat de plannen van scholen aansluiten bij plannen in de wijken en dat planmatig wordt gewerkt. Deze aangepaste koers willen we in 2018 hebben gerealiseerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Herijken van de huidige aanpak op basis van de evaluatie;
  • Aansluiten bij de ontwikkelingen in het kader van positief opgroeien; onderzoeken of we subsidies meer kunnen bundelen en verbinden aan grotere doelen of ambities die we met elkaar nastreven. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • Onderzoeken of er behoefte is en ruimte bestaat om een vensterschool een predicaat mee te geven.