Begroting 2018

Dekkingsbronnen 2015-2018

Bij de begroting 2015 hebben wij voor de periode 2015-2018 dekkingsbronnen bepaald. Voor 2018 resteert een incidenteel bedrag van 445 duizend euro. De verdeling van de maatregelen over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder een toelichting.

Dekkingsbronnen 2015-2018 per deelprogramma (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

01.1 Werk en activering

1 Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort

445

Totaal

445

1. Vrijval p-budget/ omzetting iederz tekort
Rekening houdend met de actualisatie van het ingeschatte tekort bij iederz in 2015 bij het coalitieakkoord, resteert in 2018 een bedrag van 445 duizend euro dat ten laste van het participatiebudget gebracht kan worden. Door dit deel van het tekort van iederz te dekken uit het participatiebudget valt 445 duizend euro aan gemeentelijke middelen vrij.

Dekkingsbronnen 2014-2017
Bij de begroting 2014 hebben wij voor de periode 2014-2017 dekkingsbronnen bepaald. Voor 2018 resteert een bezuiniging van 7,112 miljoen euro, oplopend tot structureel 8,182 miljoen euro vanaf 2019. De verdeling van de maatregelen over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder een toelichting.

Dekkingsbronnen 2014-2017 per deelprogramma (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

14.1 Algemene ondersteuning

79.b Overige bezuinigingsmaatregelen op de organisatie

7.112

8.182

79. Bezuiniging eigen organisatie
Bij de begroting 2014 is voorgesteld een bezuiniging op de organisatie in te boeken van 2 miljoen euro in 2015, 7 miljoen euro in 2016 en 10 miljoen euro vanaf 2017. In de begroting 2016 wordt voor de helft van deze taakstelling een alternatieve invulling gegeven. De andere helft van de taakstelling van 5 miljoen euro zit opgenomen bij alle overige bezuinigingstaakstellingen op de organisatie. Voor een deel van de taakstelling zijn vervangende maatregelen gevonden. Inclusief de kosten die benodigd zijn voor de uitvoering van de bezuinigingen komt de taakstelling voor 2018 uit op 7,112 miljoen euro en vanaf 2019 op 8,182 miljoen euro.