Begroting 2018

Dekkingsbronnen 2016-2019

Bij de begroting 2016 hebben wij voor de periode 2016-2019 dekkingsbronnen bepaald. Voor 2018 tellen de maatregelen op tot incidenteel 4,5 miljoen euro en structureel 300 duizend euro. De verdeling van de maatregelen over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder een toelichting.

Dekkingsbronnen 2016-2019 per deelprogramma (x  1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

3 GBI

250

07.4 Parkeren

12 Parkeervergunning

50

08.7 Overig wonen

13 ISV

1.000

1.000

12.1 College en raad

16 Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet

500

500

19 Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

323

117

14.1 Algemene ondersteuning

20 Vrijval frictiebudget

3.000

Totaal

4.500

623

1.500

117

3. Gemeenschappelijke backoffice inkomen (GBI)
Binnen de uitvoering van de bijstand wordt landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk backoffice inkomen. Deze maakt uitvoering van backoffice taken op landelijk of regionaal niveau mogelijk. We gaan uit van een besparing hierdoor op de uitvoeringskosten van structureel 250 duizend euro vanaf 2018.

12. Parkeervergunning
In 2014 is besloten de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen met ingang van 1 januari 2015 in 4 jaarlijkse stappen van 5 euro te verhogen met 20 euro om zodoende de kwetsbaarheid van de exploitatie van het Parkeerbedrijf te verminderen en de risico’s op het Parkeerbedrijf in de komende jaren te beperken. Bij de begroting 2016 is besloten tot een extra tariefsverhoging in 2017 met een structureel effect van 150 duizend euro in 2017 dat oploopt tot structureel 200 duizend euro vanaf 2018. De financiële effecten van deze tariefsverhoging wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

13. Stedelijk investeringsfonds (oud Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV))
Door het investeringsprogramma op basis van de ontwikkelagenda voor stad en regio te herijken is het mogelijk om in 2017, 2018 en 2019 jaarlijks 1 miljoen euro incidenteel te laten vrijvallen. Deze vrijval wordt ingezet voor de financiering van het gebiedsgericht werken.

16. Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet
Op basis van positieve resultaten van voorgaande jaren is bij de begroting 2014 besloten een hoger deel van het mismatchvoordeel vooraf te ramen in de begroting. Bij de begroting 2016 is voor de jaren 2018 en 2019 een hogere opbrengst van jaarlijks 500 duizend euro geraamd (zie overzicht dekkingsbronnen 2016-2019). Bij de begroting  2017 is voor de jaarschijf 2020 ook een hogere opbrengst van 500 duizend euro geraamd (zie overzicht dekkingsbronnen 2017-2020).

19. Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)
In het meerjarenbeeld wordt vanaf 2006 jaarlijks een bedrag toegevoegd voor onderhoud van voorzieningen die worden aangelegd doordat de stad groeit. Bij de begroting 2016 is het in 2016 gereserveerde bedrag van 878 duizend euro incidenteel vrijgevallen. In 2018 valt 323 duizend euro vrij en vanaf 2019 structureel 440 duizend euro. Bij de begroting 2017 zijn aanvullende bedragen gereserveerd voor extra uitgaven gerelateerd aan areaaluitbreiding vrijgevallen (zie het overzicht dekkingsbronnen 2017-2020).

20. Vrijval frictiebudget
Bij de begroting 2016 is aangegeven dat middelen kunnen vrijvallen van het beschikbare frictiebudget. In totaal kan 6,5 miljoen euro vrijvallen. In 2016 2 miljoen euro, in 2017 1,5 miljoen euro en in 2018 3 miljoen euro.