Begroting 2018

Dekkingsbronnen 2017-2020

Bij de begroting 2017 hebben wij voor de periode 2017-2020 dekkingsbronnen bepaald. Voor 2018 tellen de maatregelen op tot incidenteel 4,5 miljoen euro en structureel 300 duizend euro. De verdeling van de maatregelen over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder een toelichting.

Dekkingsbronnen 2017-2020 per deelprogramma (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)     

12.1 College en raad

3 Knelpunten ten laste van het weerstandsvermogen

6.129

2.821

1.348

4 Vrijval areaaluitbreiding (fysiek)

253

158

138

5 Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

845

328

7 Rente niet meer toerekenen aan reserves

500

8 Ophogen korte mismatchlimiet

500

10 Herfinanciering gemeentefinanciering

200

400

300

Totaal

6.974

953

2.821

886

1.838

438

3. Knelpunten ten laste van het weerstandsvermogen
Bij de begroting 2017 hebben we aangegeven een aantal knelpunten die ontstaan door het niet realiseren van bezuinigingen te onttrekken aan het weerstandsvermogen. Voor de periode 2017 – 2020 gaat het om een totaal bedrag van 19,7 miljoen euro. Voor de jaarschijf 2018 gaat het om de volgende knelpunten die optellen tot 6,129 miljoen euro:

  • Businesscase outsourcing ICT;
  • Frictiekosten noordelijk belastingkantoor.

4. Vrijval areaaluitbreiding (fysiek)
In het meerjarenbeeld houden we rekening met een toename van de kosten voor onderhoud en beheer door areaaluitbreiding. Op basis van een inventarisatie blijkt het benodigde budget voor de komende jaren lager uit te vallen dan het beschikbare budget. We laten het structurele jaarlijkse overschot vrijvallen.

5. Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)
Voor de areaaluitbreiding (sociaal) is een structureel bedrag van 878 duizend euro beschikbaar. Dit budget is beschikbaar voor onderhoud aan voorzieningen die worden aangelegd doordat de stad groeit. Bij de begroting 2016 is een deel van het beschikbare budget voor de jaren 2017 en 2018 al ingezet ter dekking van de begroting. Bij de begroting 2017 bleek dat het resterende budget op de korte termijn niet nodig is. Daarom is voorgesteld de beschikbare middelen voor 2017 (699 duizend euro) en 2018 (845 duizend euro) vrij te laten vallen. Daarnaast is voorgesteld om vanaf 2019 een budget van 550 duizend euro te reserveren voor toekomstig beheer en onderhoud. Dit betekent dat het meerdere (328 duizend euro) structureel kan vrijvallen.

7. Rente niet meer toerekenen aan reserves
In de kadernota weerstandsvermogen is besloten vanaf 2018 geen rente meer toe te rekenen aan reserves. Dit leidt tot een structurele verlaging van de financieringskosten van 500 duizend euro.

8. Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet
In de meerjarenbegroting wordt tot en met 2019 jaarlijks uitgegaan van lagere lasten door kortlopende financiering aan te trekken voor de lange financieringsbehoefte (binnen de ruimte die de korte mismatchlimiet biedt). Het gaat om 500 duizend euro per jaar (zie overzicht dekkingsbronnen 2016-2019). Voor de jaarschijf 2020 kan op basis van de huidige inzichten hier ook van worden uitgegaan.

10. Herfinanciering gemeentefinanciering
In de periode 2017-2021 moet ongeveer 250 miljoen euro aan leningen geherfinancierd worden. Doordat we hierover al vroegtijdig met de banken afspraken hebben gemaakt kunnen we de rentekosten in de komende jaren verlagen (tot 1 miljoen euro structureel vanaf 2020). De besparing in 2018 bedraagt 200 duizend euro.