Begroting 2018

Mobiliteit

Een belangrijke uitdaging is om in een moeilijker wordende arbeidsmarktsituatie de nieuwe en huidige medewerkers optimaal inzetbaar te houden. Mobiliteit biedt kansen voor iedereen en betekent ‘een leven lang leren’. We willen brede (duurzame) inzetbaarheid realiseren. Dat vereist weten wat je wilt en kunt, kansen zien en creëren, initiatief, zichtbaarheid en lef tonen en de bereidheid om je voortdurend te ontwikkelen en verder te professionaliseren. Bewegen moet gewoon zijn en hiervoor nemen we belemmerende factoren weg. We vinden het belangrijk dat de medewerker zelf regie voert. Wij als werkgever faciliteren hierin. Daarbij zoeken we nog meer verbinding met externe partners, zoals Noorderlink.
Ook doorstroom naar buiten is mobiliteit. In een organisatie waarin we taken outsourcen of processen op een andere wijze organiseren, zullen functies wijzigen of verdwijnen.

We hebben ter aanvulling op onze strategische personeelsplanning een personeelsschouw uitgevoerd. We gebruiken de uitkomsten voor ontwikkelgesprekken met medewerkers, het opleidingsaanbod en andere stimuleringsmaatregelen. Het opleidingsaanbod sluit aan bij de mobiliteit van medewerkers van krimpfuncties naar groeifuncties. We investeren in persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en leiderschap. We verstrekken een professioneel opleidingsbudget (POB) en nodigen medewerkers uit om met collega's en leidinggevenden in gesprek te gaan over hoe zij het opleidingsbudget willen besteden. Zo kunnen gezamenlijke opleidingswensen omgezet worden in teamtrajecten, die gefinancierd worden vanuit het professioneel opleidingsbudget. Jaarlijks organiseren we een opleidingsweek waar we laten zien welke opleidingen we aanbieden. Alle medewerkers kunnen deelnemen aan workshops om zo de keuze voor een opleiding te vergemakkelijken. Via een website  kunnen medewerkers zich eenvoudig aanmelden voor een opleiding. De opleidingen worden, waar dat kan en wenselijk is, ‘in company’ georganiseerd. Voor overstijgende opleidingsactiviteiten kan (gemotiveerd) een beroep worden gedaan op het centraal opleidings budget.

Ons uitgangspunt blijft het aanstellen van medewerkers bij structureel werk. Een flexibele schil blijft nodig om als organisatie wendbaar te kunnen zijn bij fluctuaties in de hoeveelheid werk, voorzienbare krimp, seizoenswerk of ziektevervanging. Werving vindt in eerste instantie plaats binnen de groep herplaatsers, gevolgd door deelnemers aan de mobiliteitspool. We hebben één punt, Matchpunt, waar vraag en aanbod voor inhuur van zowel in- als externe krachten samenkomen.