Begroting 2018

Cultuur

6.1.5 Evenementen

Groningen is een bijzondere stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Een aantrekkelijke stad voor bezoekers, bewoners en ondernemers, waarbij het evenementenaanbod een belangrijke rol speelt. We streven naar een bruisende én leefbare stad, waarbij we in het evenementenbeleid een belangenafweging maken.  Samen met partners organiseren we meer regie op het aanbod van grote evenementen. Daarnaast hebben we gericht locatiebeleid voor de belangrijkste locaties in de stad.

Wij willen dat Groningen haar sterke positie als evenementenstad in stand houdt. Groningen heeft een eigen gezicht en is ook voor buitenstaanders een jonge, eigenzinnige stad met veel aandacht voor cultuur. Met onze historische binnenstad en de aanwezigheid van grote kennisinstellingen hebben we veel te bieden voor organisatoren van evenementen. Wij willen dat evenementen meer bijdragen aan een herkenbaar profiel van Groningen. Evenementenbeleid en citymarketing zijn sterk aan elkaar verbonden.

Onderstaande indicatoren zijn een inschatting, omdat de jaarplanning grote evenementen nog niet is vastgesteld. Daarnaast zijn per 2016 ook de categorieën voor het aantal evenementen gewijzigd.

Prestatie indicatoren

 Behaald
2015

Behaald
2016

Begroting
2017

Beoogd
2018

Aantal evenementen 200 - 1.000 bezoekers

-

-

180

160

Aantal evenementen 1.000 - 2.000 bezoekers

-

-

80

70

Aantal evenementen 2.000 - 25.000 bezoekers

-

-

28

25

Aantal evenementen meer dan 25.000 bezoekers

-

-

3

3

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen (totaal)

275

450

190

195

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - overige evenementenlocaties

-

-

40

30

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Binnenstad

-

-

10

10

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Stadspark

-

-

50

80

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Kardinge

-

-

30

20

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Rode Haan

-

-

15

10

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Suikerunieterrein

-

-

45

45

In 2018 verwachten we een lichte daling in het aantal evenementen. Dit komt enerzijds omdat wij sinds 2016 meerdere evenementen zoals Koningsdag onder één vergunning brengen waar dit voorheen verschillende vergunningen betrof. Daarnaast kunnen sinds 2016 meer evenementen worden afgedaan met een melding, omdat de drempel hiervoor is verhoogd naar 200 bezoekers. Tevens zien wij conform de landelijke trend, in Groningen een lichte daling van het aantal evenementen. Tegelijkertijd zien wij een toenemende complexiteit bij evenementen, onder andere op het gebied van veiligheid. In de evaluatie van het evenementenbeleid in 2018 gaan we hier verder op in.

In het bovenstaande overzicht hebben wij het aantal meldingen geluidsoverlast evenementen op het Ebbingekwartier weggelaten. Dit locatieprofiel hebben wij in 2016 ingetrokken, omdat deze locatie niet meer beschikbaar is voor evenementen vanwege bouwactiviteiten. Daarnaast is in bovenstaande tabel op de locatie Stadspark in 2018 een hoger aantal meldingen geluidsoverlast opgenomen dan in 2017, ondanks het feit dat hier in 2018 minder dance-evenementen zijn toegestaan dan in 2017. Wij achten 80 meldingen geluidsoverlast in 2018 realistisch op basis van het aantal meldingen geluidsoverlast van 2016. Ook het aantal meldingen in 2017 is naar nu blijkt voor deze locatie te laag ingeschat.  

Hoe staan we ervoor?

Ons strategisch evenementenbeleid heeft resultaat: wij hebben meer regie in het proces, gaan vroegtijdig in gesprek met organisatoren, hebben aandacht voor kwaliteit en programmering en een goed gebruik van onze toplocaties. We hebben geïnvesteerd in het interne proces en zien de kwaliteit van evenementaanvragen toenemen. We krijgen regelmatig positieve reacties uit het veld en van bewoners over de wijze waarop wij vormgeven aan het strategisch evenementenbeleid.

Om de ingezette koers vast te houden en een verdiepingsslag te maken, vragen een aantal onderwerpen blijvend aandacht. Zo willen we dat evenementen meer bijdragen aan een herkenbaar profiel van Groningen. Onder andere de Adviesgroep Programmering Evenementen heeft hieraan gewerkt, maar het profiel van de stad moet in breder verband worden geformuleerd door the Next City. Dit profiel kan ook gebruikt worden als handvat bij de beoordeling van aanvragen voor de subsidiering van evenementen, die nu enigszins versnipperd plaatsvindt. Ook de kwaliteitsslag die we willen maken bij de volksfeesten zoals Koningsdag en Groningens Ontzet is een onderwerp dat blijvend aandacht vraagt.

Wat willen we bereiken in 2018?

Wij werken aan de doorontwikkeling van ons strategisch evenementenbeleid en blijven sturen op een kwalitatief en gevarieerd evenementenprogramma. In 2018 zullen we het evenementenbeleid evalueren. Ten aanzien van de volksfeesten streven we naar een inspirerend en gevarieerd programma rond Koningsdag en 28 augustus, vanuit een meer professionele structuur.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • In afwachting van een herkenbaar profiel optimaliseren wij de inzet van de Adviesgroep Programmering Evenementen;
  • Wij onderzoeken op welke manier de financieringsstromen ten aanzien van evenementen gestroomlijnd kunnen worden ingezet;
  • Wij evalueren de nota Strategisch Evenementenbeleid, die in 2014 is vastgesteld.