Begroting 2018

Cultuur

6.2.2 Een leven lang cultuur

In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. Cultuuronderwijs is daarbij essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. We bevorderen daarnaast actieve cultuurparticipatie omdat dit bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en het de sociale cohesie bevordert.

Voor de bibliotheek hebben we een uitvoeringsbeleid ontwikkeld voor een brede doelgroep met laaggeletterden en jeugd als speerpunt. We willen dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen om bewustzijn te creëren over onze identiteit in zowel het verleden als het heden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Verwacht

 2017

Beoogd
 2018

Aantal bezoekers Groninger Forum

1.069.234

1.190.151

1.107.000

1.100.000

Aantal uitleningen bibliotheek

1.370.961

1.299.616

1.370.000

1.370.000

Aantal leden bibliotheek

45.144

45.500

45.000

45.500

% Groningers dat wekelijks naar OOG kijkt

24%

42%

42%

42%

Aantal bezoekers Noordelijk Scheepvaartmuseum

29.000

35.900

30.000

35.000

Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling amateurkunst (en uitputting budget)

55

38

25

35

Aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs met CMK

9.371

11.800

10.000

12.500

% deelnemende scholen aan CMK

70%

88%

88%

90%

Aantal scholen in het VO met de Cultuurkaart

10

10

10

10

Hoe staan we ervoor?

Via het basisonderwijs brengen wij zoveel mogelijk kinderen in aanraking met cultuur. Cultuureducatie ontwikkelt het kritisch denkvermogen en helpt kinderen om hun identiteit en talenten te ontdekken. Hiermee draagt cultuur bij aan positief opgroeien. Vanaf september 2017 voert expertisecentrum en projectorganisatie K&C de steunfunctie cultuuronderwijs voor ons uit. K&C was al partner voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Er is een presentatie geweest van 2 jaar CmK in Groningen, uitkomst is dat het programma naar tevredenheid verloopt.

Veel instellingen in de stad onderscheiden zich met een cultuur educatief aanbod van hoge kwaliteit. Denk hierbij aan het Groninger Forum, de stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en podiumkunstinstellingen zoals De Steeg. Poëziepaleis en Het Houten Huis onderscheiden zich landelijk met hun hoogwaardige aanbod. Vanwege het belang dat wij hechten aan cultuureducatie blijven we deze instellingen subsidiëren op het huidige niveau.

Wat willen we bereiken in 2018?

 • Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. We dragen middels cultuuronderwijs dan ook bij aan de pijler Positief opgroeien. We vergroten het bereik en de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen. Ons instrument hiervoor is Cultuureducatie met kwaliteit. Daarnaast willen we een impuls geven aan muziek  in het basisonderwijs;
 • In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. We sluiten aan bij de Europese doelstelling van een leven lang leren en staan voor het ontwikkelen van 21st century skills door Stadjers;
 • We willen dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen. Dit is belangrijk voor het bewustzijn over onze samenleving in zowel het verleden als het heden;
 • We willen meer samenwerking bewerkstelligen tussen de erfgoedinstellingen, zodat de collectie Groningen vaker en laagdrempelig wordt getoond;
 • De inwoners van de stad hebben plezier in lezen en worden gestimuleerd in hun literaire ontwikkeling;
 • Kinderen, jongeren en volwassenen in de stad beschikken over een basisniveau taalvaardigheid waarmee ze minimaal zelfredzaam zijn in de hedendaagse informatiemaatschappij. Ze maken kennis met, en beleven plezier aan lezen;
 • De inwoners van de stad zijn actieve burgers die deel uitmaken van en participeren in de samenleving.  Alle Groningers hebben de mogelijkheid om vrij elkaar te ontmoeten en in debat te gaan over actuele maatschappelijke thema’s.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Implementeren van visie en plannen voor een Historisch Museum voor Stad en Provincie, dit is een samenwerking tussen het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Groninger Archieven;
 • Continuering Cultuureducatie met kwaliteit met inachtneming van de resultaten 2017. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • Samen met o.a. VRIJDAG, het conservatorium, de PABO en de bovenschoolse besturen van het primair onderwijs tekenen we een convenant waarbij we de intentie uitspreken allemaal bij te dragen aan het realiseren van meer muziek in de klas. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • Starten onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van komst Groninger Forum.