Begroting 2018

Cultuur

6.2.1 Samenleven met cultuur

Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, duurzaamheid, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Mogelijke oplossingen vragen om innovatie en creativiteit, bij uitstek een kracht van de culturele sector. We willen daarom deze kracht verbinden aan maatschappelijke thema’s. We willen dat kunst en cultuur in het centrum van de stad en in de wijken toegankelijk en te beleven is. Hiermee draagt cultuur bij aan de inclusieve stad.  

Hoe staan we ervoor?

De eerste gesprekken tussen culturele en maatschappelijke instellingen hebben plaatsgevonden. Het besef dat cultuur kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken begint te komen, we zijn nog wel op zoek naar de juiste instrumenten. Het is belangrijk om uit te gaan van de kracht van een wijk of gebied, en hier middels cultuur aan bij te dragen. In plaats van het alleen focussen op de knelpunten.

In 2017 en 2018 zijn we Age Friendly Cultural city. Samen met de provincie is er een fonds ingesteld voor culturele activiteiten gericht op gezond ouder worden.

Wat willen we bereiken in 2018?

  • We geven een impuls aan samenwerkingsprojecten op het gebied van kunst en ouderen;
  •  We willen middels cultuur een bijdrage leveren aan de opgave gebiedsgericht werken;
  • We willen culturele instellingen uitdagen om hun waarde voor het bredere maatschappelijke domein te bewijzen en verder hierop in te zetten. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We organiseren een manifestatie in het kader van Age Friendly Cultural City, deze wordt gekoppeld aan het al bestaande festival De kunst van het ouder worden;
  • We zorgen voor meer zichtbaarheid van al bestaande kunstinitiatieven voor ouderen;
  •  We sluiten aan bij de gebiedsontwikkeling van de wijken Selwerd, Paddepoel en Beijum. In Selwerd is de Oosterpoort/Stadschouwburg bezig met een wijkvoorstelling, we vragen hierbij om een koppeling te maken met de 14 pleintjes in de wijk. Voor Paddepoel onderzoeken we de inzet van cultuur voor het winkelcentrum en voor Beijum de ontwikkeling van een evenement. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.