Begroting 2018

Cultuur

6.1.4 Overal cultuur

Groningen is een stad die bruist van cultuur. We willen een stad zijn waar inwoners en bezoekers overal cultuur kunnen ervaren. Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan die beleving, zowel met tijdelijke projecten als met permanente kunstwerken. Door cultuur toe te voegen aan projecten willen we gebieden een impuls geven of weer laten opbloeien, zoals het Suikerunieterrein en het Ebbingekwartier, Groninger Forum en Historisch kwartier.

Cultuur willen we inzetten als 'placemaking': door een evenement neer te zetten om een plek vindbaar te maken of als profilering van een gebied. Kunst kan fungeren als stadsmarkering door de publieke ruimte creatief in te richten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal bezoekers Oosterpoort/ Stadsschouwburg (OPSB)

256.000 (inclusief) 6.000 bezoekers Grand

284.729

Tussen 240.000 en 260.000

Tussen 240.000 en 260.000

Aantal bezoekers Groninger Museum

209.195

290.000

185.000

180.000

Aantal projecten Kunst op Straat

7

6

5

4

Hoe staan we ervoor?

Naar aanleiding van het voorstel van de Kunstraad om een Programmaraad in te stellen met een onafhankelijk voorzitter zijn we in gesprek gegaan met podiuminstellingen. We vinden afstemming over programmering en samenwerking daarin erg belangrijk. We zoeken met de instellingen een vorm om hier invulling aan te geven.

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) voert ons programma Kunst op straat’ uit en vervult hierin de rol van opdrachtgever en kwaliteitsbewaker. Instellingen zijn in wisselende mate zichtbaar in de stad maar gaan dit de komende periode intensiveren. Het kan gaan om producties, repetities of kleine experimenten. VRIJDAG heeft aangegeven amateurkunstenaars te willen programmeren in de openbare ruimte om hiermee nieuwe doelgroepen aan te boren en bij te dragen aan een bruisende stad.

Begin 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor planontwikkeling van het cultuurcluster met als werktitel “de Kunstwerf. De 1e fase van de architectenselectie in de vorm van een prijsvraag is gestart in februari in mei 2017 afgerond. Uit de 107 inzendingen zijn er 5 voor de 2e ronde geselecteerd. Deze 2e ronde wordt met het bekendmaken van het winnend structuurontwerp in juli 2017 afgesloten. Na de zomervakantie wordt het structuurontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig en daarna definitief ontwerp. Naar het zich laat aanzien is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De start bouw wordt, onder voorbehoud van eventuele procedures, voorzien na de zomervakantie van 2018. Oplevering volgt naar verwachting ongeveer 1 jaar later, medio 2019.

Wat willen we bereiken in 2018?

  •  We willen dat kunst niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken zichtbaar en voelbaar is. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.
  •  We willen inzetten op ‘de stad als podium’, bijvoorbeeld door openbare repetities of andersoortige activiteiten. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • We willen de binnenstad inzetten als onze ‘huiskamer’ waar iedereen op een laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking kan komen;
  • We willen ruimte voor de productiefunctie talentontwikkeling in het Ebbingekwartier en met dit makerscluster de stedelijke infrastructuur versterken en kansen voor samenwerking en synergie benutten;
  • We willen cultuur integraal onderdeel maken van onze stadsontwikkeling, door deze vanaf het begin te betrekken bij grote stadsprojecten of in te zetten om gebieden te laten opleven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  We werken aan de ontwikkeling van een tweetal kunstprojecten in de wijken Meerstad en de Rivierenbuurt. In Meerstad gaat het om de ontwikkeling van een amfitheater waarbij we concreet inzetten op de stad als podium. In de Rivierenbuurt gaat het om de realisatie van een kunstproject met bewoners, met als thema de Zuidelijke Ringweg. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • Vanuit de overtuiging dat kunst niet een geïsoleerde plek heeft in de openbare ruimte, maar onderdeel is van de totaalbeleving, zoeken we samenwerkingen op met stedenbouwkundigen, projectleiders, (landschap) architecten, planeconomen, enzovoort;
  • We sluiten met ons Kunst op Straat beleid aan bij maatschappelijke thema’s zoals vergroening en duurzaamheid, energie en aardbevingen, mobiliteit en healthy ageing;
  • VRIJDAG gaat amateurkunst programmeren in de openbare ruimte, zowel in de binnenstad als in de wijken.