Begroting 2018

Cultuur

6.1.3 Nieuwe verbindingen leggen

We vinden dat het aangaan van verbindingen de kracht van cultuurstad Groningen is. De Kunstraad constateert dat hierin stappen worden gezet. Instellingen gaan samenwerkingen aan met andere (maatschappelijke) partners om een interessanter aanbod te bieden. We willen kunst en cultuur meer verbinden met de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad. Voor deze verbindingen zoeken we de samenwerking op, in stedelijk, regionaal én noordelijk verband en met het bedrijfsleven. We promoten cultuur als onderdeel van een goed vestigingsklimaat en ‘Citymarketing’. Daarnaast dragen wij via onze netwerken bij aan het hervormen van het landelijk cultuurbestel.

Hoe staan we ervoor?

We zien goede samenwerking tussen de instellingen bij bijvoorbeeld letteren, erfgoed en in de podiumkunsten. Onze zorg blijft de afstemming in de programmering tussen de podia, vanwege risico voor overlap of ongewenste concurrentie. Afgezet tegen de plannen 2013-2016 tonen die voor 2017-2020 aan dat instellingen ruim voldoende samenwerken. Er is een artistieke en unieke genre-overstijgende samenwerking tussen Noord Nederlands Toneel (NNT) en Club Guy & Roni in gang gezet, verregaande samenwerking tussen Grand Futura en Noorderzon, tussen Vera en Simplon, tussen Eurosonic Noorderslag en Oosterpoort-Stadsschouwburg (OPSB), tussen SLAG en het Groninger Forum en er is op initiatief van Vera een start gemaakt met een stadsbreed overleg popmuziek. Allemaal samenwerkingen die van binnenuit zijn ontstaan.

Wat willen we bereiken in 2018?

  • We willen binnen de gemeente Groningen cultuur aan andere beleidsterreinen verbinden zoals stadsontwikkeling en het sociaal domein;
  • We willen intensiever samenwerken met het bedrijfsleven;
  • We promoten cultuur als belangrijke bijdrage aan het creëren van een goed vestigingsklimaat en zien cultuur als basis-ingrediënt voor ‘city marketing’;
  • We intensiveren de culturele samenwerking in Noord-Nederland via 'We the North';
  • Wij zijn ons bewust van de waarde van Leeuwarden-Fryslân 2018 voor het Noorden en sluiten hier actief bij aan.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We gaan de economische en maatschappelijke waarde van cultuur duidelijker positioneren en beter zichtbaar maken, dit doen we onder andere door het ontwikkelen van een campagne;
  • In We the North verband onderzoeken we mogelijke samenwerking met het op te richten VNO/NCW-fonds voor kunst en cultuur;
  • In het kader van We the North ondersteunen we experimenten op het gebied van noordelijke talentontwikkeling (Station Noord 2.0) Healthy Ageing (Art 66) en cultuuronderwijs (monitoring van leergemeenschappen) en onderzoeken we welke andere ontwikkelingen in noordelijk verband kansrijk zijn ter versterking van een noordelijke culturele infrastructuur. We organiseren netwerkbijeenkomsten voor het noordelijke culturele veld;
  • Leeuwarden is culturele hoofdstad van Europa in 2018. In dat kader richten we in Leeuwarden een Groningse ambassade voor beeldende kunst in. Ook vindt het project 'Waste no waste factory', als onderdeel van Leeuwarden-Fryslân, plaats op het Suikerfabriek-terrein. We onderzoeken of we nog aanvullende activiteiten kunnen uitvoeren.