Begroting 2018

Cultuur

6.1.2 Een sterke basis en ruimte voor vernieuwing

Het grote en diverse culturele aanbod is een van de grote pijlers onder de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad Groningen. Deze diversiteit heeft een keerzijde. Het is kostbaar om overeind te houden. Hierdoor is er de afgelopen jaren maar beperkt financiële ruimte geweest voor vernieuwing. We willen flexibele ruimte in ons cultuurbudget om onze strategische doelen te behalen. Dit laten we niet ten koste gaan van de instellingen die al jarenlang bij dragen aan het unieke culturele klimaat in onze stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

% subsidieaanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn (100%)

100%

100%

100%

100%

% benutting van de beschikbare budgetten voor cultuurprojecten

100%

100%

100%

100%

Toegekende aanvragen incidentenbudget - samen met provincie

62

98

-

-

Afgewezen aanvragen incidentenbudget - samen met provincie

60

42

-

-

Toegekende aanvragen BAK (amateurkunst)

52

38

-

-

Afgewezen aanvragen BAK (amateurkunst)

10

7

-

-

Hoe staan we ervoor?

Samen met de provincie en op advies van de Kunstraad zijn er zeven instellingen benoemd tot cultuurpijler. Deze instellingen zijn van bewezen kwaliteit en van groot belang voor ons cultuuraanbod. De cultuurpijlers hebben plannen ingediend waarin ze aangeven hoe ze kleinere instellingen gaan ondersteunen en welke nieuwe samenwerkingen ze aangaan. De provincie en wij hebben de plannen goedgekeurd en er is extra budget beschikbaar gesteld. We hebben er vertrouwen in dat dit cultuurpijlerschap een waardevolle bijdrage levert aan het versterken van de culturele infrastructuur.

We werken aan (interne) verzelfstandiging van de OPSB en het CBK.

Wat willen we bereiken in 2018?

 • We willen zicht hebben op de eerste effecten van het cultuurpijlerschap;
 • We willen ingaan op de vraag om meer inhoudelijke monitoring;
 • We willen toewerken naar een zo goed mogelijke positie van onze culturele werkmaatschappijen ten opzichte van het gemeentelijk concern;
 • We werken verder toe naar de start van het Groninger Forum in 2019.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Samen met de provincie evalueren we het cultuurpijlerschap 2017;
 • We gaan werken met een nieuw format voor het programma van eisen voor de instellingen, passend bij modern opdrachtgeverschap.

Interne verzelfstandiging Oosterpoort/Stadsschouwburg en Centrum Beeldende Kunst.

 • We werken met een hiertoe geformeerd projectteam verder aan de interne verzelfstandiging van onze werkmaatschappij De Oosterpoort en Stadsschouwburg (OPSB);
 • We werken met een hiertoe geformeerd projectteam verder aan de (interne) verzelfstandiging van onze werkmaatschappij CBK;
 • We lossen knelpunten op die noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van De Oosterpoort, bijvoorbeeld rond brandpreventie, veiligheid en geluidsoverlast;
 • Aanvullend hierop verbeteren we structureel de beveiliging van De Oosterpoort en Stadsschouwburg volgens de huidige maatstaven. Deze vragen aanpassingen voor álle ingangen (voor De Oosterpoort al ruim 20), voor zowel publiek als personeel, evenals voor de activiteiten (forse intensivering controles en toezicht). Voor de festivals alleen leidt deze intensivering al tot een kostenpost van 6.000 euro per editie.
 • We ontwikkelen een inhoudelijk toekomstperspectief voor OPSB, ook in relatie tot de andere stedelijke podia;

Groninger Forum

 • We werken verder toe naar een sluitende begroting van het Groninger Forum.
 • We laten een 'second opinion' uitvoeren op de conceptversie van de startbegroting van het Groninger Forum;
 • We werken de onderbouwing van de restwaarde van het onderkomen van het Groninger Forum na 40 jaar verder uit;
 • We onderzoeken of voor de wijkfilialen van het Groninger Forum in Hoogkerk en Beijum een combinatie met andere instellingen in de wijk mogelijk is;
 • We informeren over nieuwe ontwikkelingen rond de filialen van Biblionet in Ten Boer en Haren die na de herindeling in 2019 mogelijk naar het Groninger Forum overgaan.

VRIJDAG

 • We werken in 2018 de plannen voor de centrale huisvesting van VRIJDAG uit in een voorlopig ontwerp.