Begroting 2018

Cultuur

Bijdrage(n) verbonden partijen

Martiniplaza BV

Relevante beleidsinformatie

Achterstallig Onderhoud gebouw
Het wegwerken van het urgent achterstallig onderhoud waarvan in 2014 in eerste instantie 6,6 miljoen euro beschikbaar is gesteld, eindigt rond de zomer 2017. Voor het wegwerken van het overige vastgestelde achterstallig onderhoud is een bedrag van 5,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De periode waarover dit wordt aangewend is medio 2017 tot eind 2019.

 Functioneel onderhoud gebouw
De plannen voor het verdere onderhoud en aanpassing van het gebouw en de omgeving voor de periode 2018-2022 zijn nader uitgewerkt. Het betreft ingrijpende aanpassingen aan de vergaderzalen, de scheiding van publieksstromen, het theater en de theaterfoyer en de horeca. De totale kosten bedragen circa 5,0 miljoen euro en worden door Martiniplaza zelf betaald.

Definitieve rechtsvorm
Het vervolgonderzoek naar de definitieve rechtsvorm voor Martiniplaza (BV, stichting dan wel project structuur) zal pas n 2018 worden afgerond nadat de discussie over het eigenaarschap van het vastgoed is afgehandeld.

Eigenaarschap vastgoed
Het vervolgonderzoek naar wie de eigenaar moet worden van het vastgoed is in gang gezet. De uitkomsten daarvan zullen in het najaar 2017 worden aangeboden. Doelstelling is overdracht van het pand aan de gemeente per 01.01.2018.

Begroting Martiniplaza 2018
Deze begroting wordt in oktober vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering. Verwacht begroot resultaat over 2018 bedraagt 250.000 euro.

Plan 2030
In het plan voor de verdere ontwikkeling van Martiniplaza na 2022 is in ieder geval vastgesteld dat er een oplossing moet worden gevonden met betrekking tot de Expohal en de Borgmanhal. Deze hallen zijn zwaar verouderd en missen iedere functionaliteit. Uit onderzoeken van Draaijer+ partners is inmiddels duidelijk geworden dat verbouw even duur is als nieuwbouw. Indicatief bedrag daarvoor is 27 miljoen euro.

Beleidsrisico

 Geen.

Groninger Archieven

Relevante beleidsinformatie

De functie van de archieven verschuift naar een brede publieksinstelling met als doel om de geschiedenis van stad en provincie onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen het onderzoek dat in de archieven wordt gedaan en de groeiende belangstelling in regionale geschiedenis.Digitalisering blijft de komende jaren de rode draad voor de Groninger Archieven. Het accent wordt gelegd op de groei van digitale toegankelijkheid en digitale dienstverlening. Tot 1 januari 2021 wordt toegewerkt naar een te raadplegen collectie onderverdeeld in een fysiek en digitaal deel, met voor beide een eigen depot en eigen publieks-toegankelijkheid. De gemeente is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het e-depot, dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de burger thuis zijn informatie kan vinden.

Beleidsrisico

De Groninger Archieven zijn voor de opbrengsten voor het grootste deel afhankelijk van de bijdragen van de gemeente en het Rijk. Eventuele bezuinigingen van deze partijen kan invloed hebben op de opbrengsten en het realiseren van de beleidsdoelen.