Begroting 2018

Cultuur

Relevante ontwikkelingen

We zijn gestart met de uitvoering van de cultuurnota 'Cultuurstad Groningen, city of talent'. De cultuurpijlers zijn gestart met de uitvoering van hun plannen, de provincie en wij blijven betrokken om hier gezamenlijk vorm aan te geven. In het kader van een sterke culturele infrastructuur werken we verder aan interne verzelfstandiging van De Oosterpoort en Stadsschouwburg en het Centrum Beeldende Kunst. Ook werken we de plannen voor centrale huisvesting van VRIJDAG uit in een voorlopig ontwerp. We blijven de culturele samenwerking in Noord-Nederland intensiveren via 'We the North' en onderzoeken welke ontwikkelingen nog meer kansrijk zijn ter versterking van een noordelijke culturele infrastructuur. Eén daarvan is Leeuwarden-Fryslân 2018, we sluiten hier actief bij aan. K&C neemt de steunfunctie cultuuronderwijs over van VRIJDAG, in 2015 is K&C al gestart met de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor Provincie en gemeente. Hiermee wordt het cultuuronderwijs in provincie en stad door één organisatie uitgevoerd.  

Cultuur levert een bijdrage aan de thema's positief opgroeien en gebiedsgericht werken
Binnen programma 6 dragen we middels cultuureducatie bij aan het programma positief opgroeien. De gemeente Groningen heeft de ambitie dat kinderen van 0-23 jaar gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin de kinderen/jongeren een eigen stem hebben. Om deze ambitie te realiseren zetten we een beweging in gang. Enerzijds  door de diverse beleidskaders en maatregelen vanuit de gemeente nog meer dan voorheen in samenhang te richten op positief opgroeien en anderzijds door aan te sluiten bij de vraag vanuit bewoners/kinderen/ jongeren en samenwerkingspartners, middels de gebiedsgerichte aanpak. Deze beweging zal de duurzame basis gaan vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) beleid ten aanzien van jeugd en jongeren vormgeven. De verwachting is dat als wij ons beleid en de inzet op jeugd bundelen het maatschappelijk effect op de realisatie van onze doelen groter zal zijn. 

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers in ons Coalitieakkoord. Binnen programma 6 is er een aantal onderwerpen die sterk gebiedsgericht zijn. Vanuit de strategieën Cultuur en samenleving en Overal cultuur dragen we middels een aantal activiteiten bij.