Begroting 2018

Kostendekkendheid lokale heffingen

In 2014 heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de gebruikers de volledige kostprijs voor onze producten en diensten betalen. Op dit uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen:

 • indien de toegankelijkheid tot een voorziening of marktwerking daartoe aanleiding geeft, kan en nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld;
 • indien het handhaven van de openbare orde en veiligheid dat wenselijk maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld.

Kostendekkendheid publiekrechtelijke heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Ook indien de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt ''volledige kostendekking'' is dit aangegeven (criterium kostendekkendheid: beperkt).

(bedragen x 1.000 euro)

Criterium

Artikel 

Begrote

Toegerekende

Dekkings-

Soort Heffing (Publiekrechtelijk)

Kosten
dekkendheid

Leges-
verordening

Opbrengsten
 2018

Kosten

percentage

Legesverordening 

Titel 1. Algemene Dienstverlening

I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum:

a. Reisdocumenten

Deels Kosteloos

1.3

1.865

2.329

80%

b. Verklaring Omtrent Gedrag

 en wet. max

1.6

217

390

56%

c. Inlichtingen / Afschriften BS

1.7

88

244

36%

d. Rijbewijzen

Max. Tarief

1.4

806

753

107%

Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk

2.976

3.716

80%

II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum:

a. Huwelijksvoltrekkingen

Deels Kosteloos

1.2

210

193

109%

b. Inlichtingen / Afschriften GBA

1.5

128

296

43%

Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum:

338

489

69%

Totaal Afgifte gerelateerde leges

3.314

4.204

79%

Naturalisaties

1.6.3

207

323

64%

Leges Leegstandswet

1.10

11

17

66%

Toegangspasje ondergrondse container

100%

1.16.8

0

0

0%

Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening

100%

1.14

237

237

100%

Leges APV - Winkeltijdenwet

1.11

1

2

30%

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen

1.16.2

12

65

18%

Leges Kansspelen

1.12

28

14

199%

Leges APV - Verkeer

Beperkt

1.15.1/1.15.2

94

146

64%

Leges Makelaarsfaxen

1.9.6

8

12

67%

Gehandicapten parkeerkaart

1.15.3

88

177

50%

Totaal Algemene Dienstverlening

4.000

5.198

77%

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Leges Bouwactiviteiten

2.2.1

6.848

6.544

105%

Leges Aanlegactiviteiten

2.2.2

2

2

61%

Leges ingebruikname brandveiligheid

2.2.3

17

18

94%

Leges Handelsreclame

2.2.4

4

7

60%

Vellen Houtopstand

2.2.5

95

152

63%

Totaal leges omgevingsvergunning

100%

6.965

6.723

104%

Totaal Titel 1 en Titel 2

10.965

11.921

92%

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca en Hoofdstuk 3 Prostitutie

Leges APV - Drank en Horeca

3.1

102

190

54%

Leges APV - Prostitutie

3.3

7

24

30%

Hoofdstuk 2 Organiseren Evenementen

Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen

Beperkt

3.2

115

620

19%

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning Woonruimte

Leges splitsingsvergunning

0

3.4.2/3.4.3

18

13

142%

Hoofdstuk 4 Leges Huisvestingswet

Leges Huisvestingswet

3.4

48

98

49%

Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

290

944

31%

Totaal Legesverordening

11.255

12.865

87%

Overige:

Afvalstoffenheffing

100%

29.419

29.419

100%

Marktgelden

100%

816

827

99%

Rioolheffing

100%

16.213

16.224

100%

Havengelden

100%

146

146

100%

Begrafenisrechten

100%

1.378

1.384

100%

Precario-belasting

653

653

100%

Totaal Overige Verordeningen

48.625

48.653

100%

Totaal Publiekrechtelijk

59.880

61.518

97%

De legesverordening kent in totaal een kostendekking van 87%. Te zien valt dat ook op clusterniveau de kostendekking niet boven de 100% uitkomt. De overige verordeningen komen op een gezamenlijke kostendekking van afgerond 100% uit. De kostendekkendheid van alle publiekrechtelijke heffingen inclusief precariobelasting komt dan uit op 97%.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces;
 • Managementondersteuning primair proces;
 • Personeel en Organisatie;
 • Inkoop;
 • Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;Informatievoorziening en automatisering (ICT);
 • Communicatie;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting;
 • DIV.

De totale kosten overhead staan vermeld in programma 14. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces.

(bedragen x 1.000 euro)

Soort heffing (publiekrechtelijk)

Opbrengsten

Kosten

Overhead

Totale kosten

Kostendekkendheid*

Leges Reisdocumenten

1.865

1.851

477

2.328

80%

Leges Overige documenten/VOG

217

321

69

390

56%

Leges Inlicht. /afschriften BS

88

150

94

244

36%

Leges Huwelijksvoltrekkingen

210

130

63

193

109%

Leges Inlicht. /afschriftenGBA

128

264

31

295

43%

Leges Rijbewijzen

806

606

147

753

107%

Leges Naturalisaties

207

258

65

323

64%

Leges Leegstandswet

11

12

4

16

66%

Leges Inst Telecom Graafverord

237

160

77

237

100%

Leges APV - Winkeltijdenwet

1

1

1

2

30%

Leges Ligplaatsverg woonschepn

12

43

22

65

18%

Leges Kansspelen

28

9

5

14

199%

Leges APV - Verkeer

94

94

47

141

64%

Leges Makelaarsfaxen

8

7

4

11

67%

Leges Gehandicapten parkeerkrt

88

101

76

177

50%

Leges Bouwactiviteiten

6.847

4.704

1.839

6.543

105%

Leges Aanlegactiviteiten

2

1

1

2

61%

Leges bouwwerken brandveilighd

17

12

6

18

94%

Leges Handelsreclame

4

5

2

7

60%

Leges vellen vd houtopstand

95

100

52

152

63%

Afvalstoffenheffing

29.419

26.684

2.735

29.419

100%

Marktgelden heffing

816

622

205

827

99%

Rioolheffing

16.213

15.575

650

16.225

100%

Havengelden heffing

146

107

39

146

100%

Leges Begrafenisrechten

1.378

1.121

263

1.384

100%

Leges Huisvestingswet

48

67

31

98

49%

Leges APV - Drank en Horeca

102

123

67

190

54%

Leges APV - Prostitutie

7

15

8

23

30%

Leges Evenementen/ muziekvergn

115

385

241

626

19%

Leges Splitsingsvergunning

18

8

4

12

142%

*) De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten

Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven:

(bedragen x 1.000 euro)

Soort heffing (publiekrechtelijk)

Opbrengsten

Kosten

Overhead

Totale kosten

Kostendekkendheid*

Inzameling bedrijfsafval heff

9.372

7.968

1.368

9.336

100%

Commerc straatreiniging heffin

1.162

945

211

1.156

101%

Onderhd reparaties derden heff

430

328

53

381

113%

Verkoop brandstof heffing

939

903

1

904

104%

Leasen heffing

61

50

1

51

121%

Kermissen heffing

232

124

31

155

150%

OPSB zakelijk heffing

660

591

108

699

94%

OPSB cultureel heffing

4.920

9.477

1.116

10.593

46%

CBK-kunstuitleen heffing

300

295

103

398

76%

Samenstelling sportaccomodaties, zwembaden en Kardinge

Samenstelling sportaccomodaties, zwembaden en Kardinge incl. kapitaallasten

6.420

18.305

2.511

20.816

31%

Samenstelling sportaccomodaties, zwembaden en Kardinge excl. kapitaallasten

6.420

12.855

2.511

15.366

42%

Samenstelling sportaccomodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten

Sport050 Sporthallen

1.291

1.829

199

2.028

64%

Sport050 Sportparken

1.073

2.571

199

2.770

39%

Sport050 Gymlokalen

509

1.224

384

1.608

32%

Sport050 Zwembaden

2.520

5.373

637

6.010

42%

Sport050 Ijs

1.027

1.859

1.092

2.951

35%

Parkeergelden privaatr heffing

7.688

8.013

213

8.226

93%

*) De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten

Bij de prijsstelling van de tarieven voor de Stadsschouwburg en Oosterpoort wordt onderscheid gemaakt in zakelijke tarieven (die marktconform zijn) en culturele tarieven (gedeeltelijk kostendekkend). De zakelijke tarieven gelden voor de ‘bedrijfsmatige’ activiteiten, zoals de horeca en vergaderarrangementen. Hieraan ligt ten grondslag dat de Oosterpoort en de Stadsschouwburg marktconform moet werken, dit onder meer ter voorkoming van concurrentievervalsing met andere aanbieders in Groningen. In de begroting gaan wij voor de zakelijke tarieven uit van volledige kostendekkendheid. Voor de culturele tarieven wordt een prijstabel gehanteerd. Deze prijstabel geeft per cultuursoort een bandbreedte voor de prijsstelling en daarmee de onderhandelingsruimte voor de programmeurs. De uiteindelijke entreeprijs van een kaartje is maatwerk per voorstelling.

Lokale lastendruk
Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in vergelijking met andere grote gemeenten in Nederland maken we gebruik van gegevens uit de publicatie ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017' van de stichting COELO. In het overzicht zijn de woonlasten (de som van OZB-eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2017 voor een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde van de gemeente Groningen afgezet tegen die van de andere gemeenten. Groningen stond in 2016 qua hoogte van woonlasten op de elfde plaats. In 2017 staat Groningen op de dertiende plaats, zie de laatste kolom.

Gemeente
(jaar = 2017)

OZB-Eigenaar

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Woonlasten

Delft

285,65

342,70

216,73

845,08

Zaanstad

263,64

281,09

280,48

825,21

Deventer

288,30

358,28

174,48

821,06

Enschede

265,40

288,33

221,40

775,13

Sittard-Geleen

296,96

298,29

179,50

774,74

Arnhem

350,36

246,00

171,41

767,78

Leiden

355,24

280,20

124,80

760,24

Lelystad

321,70

295,28

142,64

759,62

Emmen

313,79

276,09

168,96

758,85

Westland

311,92

213,84

230,38

756,13

Helmond

325,56

198,96

225,96

750,48

Almere

279,60

325,93

141,26

746,79

Groningen

265,99

327,60

151,00

744,59

Breda

232,25

308,64

202,56

743,45

Maastricht

248,74

312,81

181,43

742,98

Nijmegen

519,07

58,39

162,59

740,04

Alphen a/d Rijn

263,08

253,08

220,08

736,24

Haarlem

272,33

321,72

142,00

736,05

Venlo

362,44

190,78

172,98

726,20

Haarlemmermeer

276,02

322,20

124,60

722,82

Zoetermeer

347,03

264,55

102,48

714,05

Rotterdam

191,05

322,90

189,90

713,85

Apeldoorn

311,31

265,61

130,57

707,48

Utrecht

233,50

248,50

220,22

702,22

Assen

297,12

213,74

189,59

700,45

Amersfoort

324,07

252,00

121,88

697,95

Middelburg

208,07

291,20

186,51

685,78

Oss

270,63

241,80

168,48

680,91

Ede

260,59

248,52

166,49

675,60

Leeuwarden

223,48

252,26

173,54

649,28

Dordrecht

204,37

271,32

172,88

648,57

Zwolle

266,34

269,72

105,18

641,24

Eindhoven

230,25

227,11

144,00

601,36

Amsterdam

144,70

313,00

128,40

586,10

's-Hertogenbosch

229,96

228,00

125,28

583,24

Alkmaar

182,18

261,12

129,99

573,29

Tilburg

195,07

236,93

130,73

562,73

's-Gravenhage

126,72

284,76

137,05

548,53

Gemiddelde

237

277

163

678