Begroting 2018

Leges en heffingen

Hieronder geven wij een toelichting op de ontwikkeling van de diverse belastingen van de gemeente Groningen.

Leges Burgerzaken
Onder leges burgerzaken verstaan wij de tarieven voor reisdocumenten, verklaring omtrent gedrag, inlichtingen en afschriften burgerlijke stand, rijbewijzen, huwelijken en afschriften basisregistratie personen (BRP). Voor de tarieven voor afschriften BRP en huwelijken is het uitgangspunt dat de producten in totaliteit kostendekkend zijn (raadsbesluit november 2006). Voor de andere producten geldt dat de rijksoverheid de hoogte van de tarieven vaststelt. De kostendekkendheid van de producten burgerzaken loopt uiteen. Maar de totale kostendekkendheid van deze producten komt uit op 79% (2017: 87%). Het verschil wordt vooral veroorzaakt door het product reisdocumenten. De inkomsten lopen terug vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar. Hier staat weliswaar een daling van de lasten tegenover maar die daling compenseert het inkomsten verlies niet volledig.

Rioolheffing
Voor de tariefberekening zijn de uitgangspunten uit het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) en de effecten van de vervangingsinvesteringen voor 2018 doorgerekend. De inkomsten uit heffingen stijgen met
130 duizend euro naar 16,2 miljoen euro. De toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal nieuwe aansluitingen. Het aantal aansluitingen stijgt tot 106.813. Het tarief blijft ten opzichte van 2017 ongewijzigd. Bij dit tarief wordt de toevoeging aan de voorziening riolering 2,2 miljoen euro conform begroot. Hiermee ontstaat er een 100% kostendekkende exploitatie.

Afvalstoffenheffing
De opbrengsten afvalstoffenheffing stijgen met afgerond 0,5 miljoen euro naar 25,7 miljoen euro. Daarnaast worden opbrengsten begroot voor scheiding van kunststoffen. De toename van de afvalstoffenheffing komt door de groei van het aantal aansluitingen en de stijging van het tarief met 1,77%, waarbij al rekening is gehouden met een onttrekking van 700 duizend euro aan de voorziening conform begroot. Hiermee ontstaat er een 100% kostendekkende exploitatie.

Tarieven 2018:
1-persoons huishouden      € 236,40
2-persoons huishouden      € 276,48
3-7-persoons huishouden      € 333,36
>8-persoons huishouden      € 442,80

Begrafenisrechten
De kostendekkendheid van de begrafenisrechten na volume effecten en indexering is 100%.

Leges Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening
De verwachte opbrengsten van de leges instemmingsbesluiten zijn voldoende van omvang om de verwachte kosten te dekken, zodat een 100% kostendekkende exploitatie ontstaat.

Evenementen
Opbrengsten leges evenementen zijn in 2018 begroot op 115 duizend euro (inclusief indexering). De kosten zijn begroot op 620 duizend euro. De kostendekkendheid komt hiermee uit op 19%. Het dekkingspercentage is door een kostenreductie ten opzichte van de begroting 2017 met 2% verbeterd.

Leges Gehandicapten parkeerkaart
De opbrengsten zijn begroot op 88 duizend euro. De lasten zijn begroot op 177 duizend euro. Daarmee is de kostendekkendheid 50% (2017: 41%). De gemeenteraad heeft besloten dat deze leges niet kostendekkend hoeven te zijn maar enkel een tegemoetkoming in die kosten.

Leegstandswet
Het gaat om leges voor vergunningen voor tijdelijk verhuur van woningen op grond van de Leegstandswet. Ten opzichte van de  begroting 2017 verwachten we in 2018 minder legesopbrengsten.  Door wet- en regelgeving en nieuwe termijnen in relatie tot het proces van vergunningverlening, die regelmatig moeten worden bevestigd is meer ureninzet nodig. Mede hierdoor zijn deze leges niet kostendekkend. De lasten zijn begroot op 17 duizend euro en de kostendekkendheid bedraagt 66% (2017: 79%).

Makelaarstaxaties
In 2014 is besloten om leges te heffen voor het opvragen van gegevens door makelaars voor het opstellen van taxatierapporten. Ten opzichte van 2017 verwachten we in 2018  minder inkomsten, totaal 8 duizend euro. Dit kan worden verklaard door volume effecten. Makelaars vragen gegevens steeds vaker zelf op via internet. De lasten zijn ten opzichte van 2018 tevens afgenomen, begroot 12 duizend euro. Daarmee is de kostendekkendheid 67% (2017: 54%).

Huisvestingswet
De opbrengsten zijn voor 2018 begroot op 48 duizend euro, inclusief indexering. Ten opzichte van de begroting 2017 is dit een afname van 16 duizend euro. Dit kan worden verklaard door volume effecten.
De lasten zijn begroot op 98 duizend euro en de kostendekkendheid op begrotingsbasis bedraagt 49% (2017: 77%).

Leges Bouwactiviteiten
Bouwleges worden geheven om de kosten van het proces van bouwvergunningverlening te dekken. In de begroting is rekening gehouden met de grote bouwprojecten op basis van kengetallen (5-jaarsgemiddelde) voor de leges tot € 200.000 en de legesopbrengsten boven de € 200.000. De werkelijke opbrengsten kunnen met een optimale prognosemethode altijd nog afwijken. Er kunnen mutaties in onderhavige projecten plaatsvinden en vertragingen optreden. Ook marktontwikkelingen kunnen het beeld sterk beïnvloeden. Voor 2018 zijn de inkomsten bouwleges ten opzichte van de begroting 2017 met 0,6 miljoen euro toegenomen. De begrote leges bouwactiviteiten 2018 komen in totaal uit op 6,8 miljoen (inclusief indexering en volume effecten). De lasten zijn begroot op 6,5 miljoen euro en de kostendekkendheid op begrotingsbasis bedraagt in 2018, 105% (2017: 105%).