Begroting 2018

Opbrengstontwikkeling lokale heffingen

In de begroting geven we jaarlijks een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen, te weten de belangrijkste belastingen, rechten en heffingen (leges). Het tarief van iedere lokale heffing wordt in het najaar door middel van een apart raadsvoorstel vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de gerealiseerde opbrengsten voor de belastingen.

Opbrengsten belastingen

Toename van

(bedragen x 1.000 euro)

 Rekening 2016

Regroting 2017

 Begroting 2018 

 2017 naar 2018 

Onroerende zaakbelasting (OZB)

61.837

62.672

65.724

3.052

Roerende zaakbelasting (RZB)

94

73

76

3

Hondenbelasting

854

868

897

29

Logiesbelasting

1.310

1.167

1.317

150

Precariobelasting

758

668

653

-15

Parkeerbelasting

8.577

9.267

9.761

494

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de gerealiseerde opbrengsten voor de rechten en heffingen.

Opbrengstenrechten en heffingen

Toename van

(bedragen x 1.000 euro)

 Rekening 2016 

 Begroting 2017 

 Begroting 2018 

 2017 naar 2018 

Afvalstoffenheffing

27.524

28.863

29.419

556

Marktgelden 

753

782

816

34

Rioolheffing

15.622

16.083

16.213

130

Begrafenisrechten

1.296

1.325

1.378

53

Leges Burgerzaken

3.844

3.568

3.314

-254

Leges Bouwactiviteiten

6.669

6.271

6.847

576

Leges Huisvestingswet

25

64

48

-16

Instemmingsbesluit Telecommunicatie- verordening en Graafverordening

196

220

237

17

Leges Drank & Horeca

149

123

102

-21

Leges Prostitutie

41

7

7

0

Havengelden

134

139

146

7

Parkeergelden (privaatrechtelijk)

8.034

8.070

7.688

-382