Begroting 2018

Visie Grondbeleid

Het grondbeleid biedt instrumenten om de door de Raad vastgestelde doelen op het gebied van wonen, werken, natuur, sport, cultuur, recreatie, zorg en onderwijs te ondersteunen.

De kaders voor het grondbeleid worden gevormd door:

  • De gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en andere beleidsvelden met ruimtelijke   implicaties die zijn vastgesteld in visies en plannen;
  • De nota’s grondbeleid 2010-2014/de  nota grondbeleid  2017-2023;
  • Het grondprijzenbeleid 2014-2018;
  • De verordening Grondbank 2012;
  • De richtlijnen herziening grondexploitaties en resultaatbepaling;
  • De Notitie Grondexploitaties 2016 (Commissie BBV)

De nieuwe nota grondbeleid wordt naar verwachting dit najaar vastgesteld.  Met deze paragraaf willen wij onder meer actuele ontwikkelingen ten aanzien van het grondbeleid nader toelichten en toekomstige ontwikkelingen waarmee grondbeleid een relatie heeft, nader duiden.