Begroting 2018

Financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De doelstelling is in gezamenlijkheid de belangen behartigen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Groningen betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten, schilderijen en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen en in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het openbaar belang is dat de wettelijke taken met betrekking tot de Archiefwet, alsmede de dienstverlening op het gebied van historische informatie over Stad en Lande op orde zijn.

Relatie met programma

6. Cultuur

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en het Rijk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bestuurlijk belang

Burgemeester den Oudsten is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de Groninger Archieven. Daarnaast vertegenwoordigt wethouder De Rook de gemeente in het dagelijks bestuur.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2017 bedroeg 2,09 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 876 duizend euro en op 31 december 1,088 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 762 duizend euro en op  31 december 679 duizend euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 212 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het belang waarvoor de Regeling is getroffen is om door een doelmatige organisatie en coördinatie via intergemeentelijke samenwerking uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen:

 • Bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking;
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • (Doen) organiseren van zorg aan de bevolking.

Relatie met programma

4. Welzijn, gezondheid, zorg

Deelnemende partijen

De 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Wethouder Gijsbertsen is voorzitter van het Dagelijks Bestuur en vertegenwoordigt de gemeente in het Algemeen Bestuur, dat gevormd wordt door de 23 portefeuillehouders Gezondheid van de Groninger gemeenten.

Financieel belang

Het financieel belang bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste worden de taken voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door GGD Groningen, onderdeel van de gemeente Groningen zelf. Ook de taken voor de RIGG en een deel van het jeugdhulpdomein (de 'Toegang') worden door personeel van de gemeente Groningen uitgevoerd. Daarnaast worden er middelen in de vorm van een gemeentelijke bijdrage verstrekt van bijna 5,2 miljoen euro en een lening voor de financiering van een Mobiele Röntgen Unit ad 1 miljoen euro. Jaarlijks wordt hierop 100 duizend euro afgelost. Per 31 december 2018 staat van deze lening naar verwachting nog 0,5 miljoen euro open.

Vermogen

Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2018 is ruim 2,5 miljoen euro en op 31 december eveneens ruim 2,5 miljoen euro.
Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2018 is ruim 21,7 miljoen euro en op 31 december ruim 21,6 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

  Geen.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De Veiligheidsregio Groningen stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.

Relatie met programma

10. Veiligheid (deelprogramma Fysieke veiligheid, beleidsveld Veiligheidsregio)

Deelnemende partijen

De 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Burgemeester den Oudsten treedt op als voorzitter van de Veiligheidsregio in het Dagelijks Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het Algemeen Bestuur dat gevormd wordt door de burgemeesters van de 23 Groninger gemeenten.

Financieel belang

Financieel belang: aansprakelijkheid indien de Veiligheidsregio Groningen niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De geraamde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2017 15,6 miljoen euro. De bijdragen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen zijn bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. Voor de bijdrage voor brandweerzorg wordt een verdeelsleutel gebruikt die deels is gebaseerd op de (oude) bijdrage in 2014 en deels gebaseerd is op het fictief aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds. Met ingang van 2018 wordt alleen de verdeelsleutel gebruikt die is gebaseerd op het fictieve aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds.

Vermogen

Het verwachte eigen vermogen op 1 januari 2018 is 4,8 miljoen euro en op 31 december 2,8 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 30,4 miljoen euro en op 31 december 33,7 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt nul euro.

Financiële risico’s

Geen.

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer en mogelijke andere milieu- en reinigingstaken.

Relatie met programma

9. Onderhoud en beheer openbare ruimte.

Deelnemende partijen

Gemeenten Bedum, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer, Zuidhorn en Groningen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks bestuur door wethouder Van Keulen.

Financieel belang

De kosten van de ARCG worden gedragen door de 8 deelnemende gemeenten.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 1,019 miljoen euro en op 31 december 1,019 miljoen euro.
Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 5,2 miljoen euro en op 31 december 5,2 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 0  euro.

Financiële risico’s

In 2016 heeft er een inventarisatie  van de risico's plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat het risicoprofiel  tussen 150 duizend euro en 400 duizend euro ligt. De reservepositie is van voldoende omvang om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen.

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Haren

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, natuurbescherming en landschapsverzorging van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden.

Relatie met programma

9. Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De gemeente Groningen participeert samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

AB bestaat uit 10 leden, waarvan 3 uit de respectievelijke colleges (Van Keulen), en 7 raadsleden. DB bestaat uit 3 leden, gekozen uit AB, op voordracht van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

De gemeente Groningen draagt 69,8 % (438 duizend euro) bij in het nadelig saldo. De gemeenten Haren en Tynaarlo dragen respectievelijk 14,5% en 15,7% bij in het nadelig saldo.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 694 duizend  euro en op 31 december 646 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 was  1,266 miljoen euro en op 31 december 1,177 miljoen  euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 0  euro.

Financiële risico’s

 Niet begrote incidentele tegenvallers worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Indien de uitgaaf van structurele aard is zal hiervoor een hogere  bijdrage van de deelnemende gemeenten worden gevraagd.

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (opgericht in 1994)

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand).

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren

Bestuurlijk belang

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks Bestuur door wethouder Van Keulen.

Financieel belang

De gemeente Groningen is voor 1/3 deel risicodragend. De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn ieder voor 1/3 deel risicodragend.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is nul euro en op 31 december nul euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 3,346 miljoen euro en op 31 december 3 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 349 duizend euro voordelig.

Financiële risico’s

Geen.

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling, Openbaar Lichaam.

Vestigingsplaats

Leer (Duitsland)

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang is gediend bij de doelstelling gericht op het realiseren en bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, op zowel regionaal als plaatselijk niveau, in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Duitse en Nederlandse gemeenten, alsmede andere regionale overheden, Kamers van Koophandel in de Eems Dollard Regio.

Bestuurlijk belang

De Gemeente heeft, net als ieder lid, recht op 2 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur (de EDR-Raad). Wethouder van Keulen zit in het algemeen bestuur, de 2e plek wordt op dit moment niet vervuld.

Financieel belang

Financieel belang: de gemeente Groningen betaalt jaarlijks een bijdrage op basis van haar inwonertal. In 2017 was dat 17.533 euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was  48,9 duizend euro. Het vreemd op 1 januari 2017 was  275 duizend euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2017 bedraagt 25,8 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. Op basis van de kaderstellingen van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen heeft het OV-bureau de volgende doelstellingen voor het openbaar (bus-) vervoer geformuleerd, waar vanuit zij ook in 2018 haar werkzaamheden wil  verrichten:

 • bijdragen aan het behouden en uitbouwen van de bereikbaarheid van steden, instellingen en voorzieningen;
 • bijdragen aan de ontsluiting van landelijk gebied, door het in de Omgevingsvisies vast te leggen basisnet OV-bus aan te bieden en voorts aanvullend OV aan te bieden, afgestemd op de aanwezige vervoervraag, op het daadwerkelijk gebruik van de verschillende vervoermodaliteiten en op andere vormen van collectief personenvervoer, zoals in te kopen via het project Publiek Vervoer 2018;
 • daar waar voldoende groeipotentie is streven naar reizigersgroei in het OV en daarmee samenhangende groei van de reizigersinkomsten. Daartoe werken aan doorlopende productverbetering, consistent concessiebeheer en gerichte marketing en promotie. Hiermee worden steeds meer OV-reizigers steeds beter bediend en wordt bijgedragen aan verduurzaming in de zin van verruilen van automobiliteit voor OV-mobiliteit;
 • bijdragen aan verduurzaming van het OV-aanbod zelf (materieel algemeen, elektrificatie Q-link-netwerk, doorstromingsmaatregelen, rijstijlaanpassingen etc.), mede ook in het kader van het Convenant Zero Emissie Busvervoer dat de gezamenlijke provincies in IPO-verband hebben ondertekend;
 • actief meewerken aan de ontwikkeling van (de OV-component van) Publiek Vervoer, waarin gemeenten, provincies en OV-bureau samen werken aan kwalitatief hoogwaardige en efficiënte mobiliteitsoplossingen voor alle reizigers, ook degenen met een ‘gemeentelijke indicatie’. Dit vraagt een in alle opzichten goed toegankelijk openbaar busvervoer, voortdurende aandacht voor overige maatschappelijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent waarmee gemeenten, provincies en andere gebiedsinstellingen zich geconfronteerd zien. In samenspraak meezoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken en de rol die het openbaar vervoer – al dan niet als onderdeel van meeromvattende ‘vervoerketens’ – hierbij kan spelen.

Relatie met programma

7. Verkeer

Deelnemende partijen

Het OV-bureau is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

Wethouder De Rook is lid van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 9 leden, drie uit ieder betrokken overheidsorgaan. De Gemeente Groningen wordt hierin vertegenwoordigt door de wethouders De Rook, Van der Schaaf en Van Keulen.

Financieel belang

De gemeente is als deelnemer voor 21% risicodragend in het OV-bureau. De provincies Groningen en Drenthe zijn dit voor respectievelijk 44% en 35%. De gemeente Groningen draagt geen jaarlijkse deelnemersbijdrage af aan het OV-bureau voor de uitvoering van het OV. Wel draagt de gemeente bij aan de exploitatiekosten van het OV-Bureau als organisatie.

Vermogen

Het OV-Bureau heeft geen eigen vermogen, maar heeft wel de beschikking over een positieve weerstandcapaciteit. Dit zijn de vooruit-ontvangen DUVV (Decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer)  bijdragen. Deze weerstandscapaciteit bedraagt naar verwachting op 1 januari 2018 16,238 miljoen euro en op 31 december 2018 14,794 miljoen euro. Het OV-Bureau heeft een langlopende lening van 1 miljoen euro (ontvangen waarborgsom).

Financieel resultaat

Verwacht financieel negatief resultaat 2018 bedraagt 1,444 miljoen euro.

Financiële risico’s

Het  gevoerde beleid past binnen de financiële uitgangspunten die het OV-bureau hanteert. Deze uitgangspunten zijn vervat in de ‘Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen’. Voor de begrotingsopstelling zijn de belangrijkste bepalingen dat het OV-bureau ‘conservatief’ begroot en er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van minimaal 4,1 miljoen euro. Zakt het weerstandsvermogen daaronder dan dienen -zo nodig per omgaande- aanvullende ombuigingsmaatregelen te worden getroffen.

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Er zijn geen specifieke risico’s.

Relevantie beleidsinformatie

Zie deelprogramma 7.2 'Openbaar vervoer' van deze rekening.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Veendam

Doelstelling en openbaar belang

De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid
9. Onderhoud en beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De provincie Groningen en de 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Wethouder van Keulen is lid van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het Algemeen Bestuur dat bestaat uit 24 leden. Alle colleges van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd met één lid in het Algemeen Bestuur. Gedeputeerde Brouns is voorzitter van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang

De deelnemersbijdrage in 2018 gezamenlijk met de gemeente Ten Boer bedraagt 831 duizend euro.

Vermogen

Het verwachte eigen vermogen op 1 januari 2018 is 1,8 miljoen euro en op 31 december 0,6 miljoen euro.Het verwachte vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 4,4 miljoen euro en op 31 december 4,6 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 0 euro.

Financiële risico’s

Tegenvallers worden betaald uit de algemene reserve. Als tegenvallers hoger uitvallen dan de beschikbare algemene reserve, dan moet de deelnemersbijdrage worden verhoogd om de tegenvaller te financieren.

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het doel van de Centrumregeling Beschermd Wonen is de taken en bevoegdheden van de regiogemeenten in het kader van de Wmo 2015 op het gebied van beschermd wonen, de inloop GGZ en de begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door mandaat en volmacht op te dragen aan de centrumgemeente Groningen. Hierdoor wordt beoogd:

 • Het behalen van schaalvoordelen;
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers;
 • De beheersing van middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten;
 • De verevening van de risico’s.

Relatie met programma

 4. Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd

Deelnemende partijen

Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.

Bestuurlijk belang

De centrumgemeenteregeling die in 2015 voor de duur van één jaar (2015) was aangegaan, is omgezet in een regeling met ingang van 2017 voor onbepaalde tijd en uit te breiden met opvang (voorheen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en bovenregionale inloop ggz. Het betreft een lichte GR, zonder eigen bestuur en zonder een eigen uitvoeringsorganisatie. De portefeuillehouder is wethouder Schroor.

Financieel Belang

Financieel belang: De gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeente gelden (geoormerkte middelen voor Beschermd wonen en Opvang) als onderdeel van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. Het budget is niet onderverdeeld naar de deelnemende gemeenten.

Vermogen

De centrumregeling heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 7,8 miljoen euro (regio).

Financiële risico’s

Een financieel risico kan ontstaan doordat de gemeente Groningen een geprognosticeerd resultaat Beschermd Wonen meerjarig inzet ter dekking van de meerkosten overige zorgkosten.

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Rechtsvorm

Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het Noordelijk Belastingkantoor wil:

 • Hét kantoor in het noorden van Nederland zijn voor de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen;
 • Dankzij de bundeling van kennis lokale overheden vernieuwend en efficiënt ondersteunen bij de uitvoering van belastingtaken, nu en in de toekomst;
 • Klantgericht en wendbaar zijn, respectvol omgaan met klanten en staan voor kwaliteit;
 • De werkzaamheden uitvoeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
 • Een groeiende groep overheden ondersteunen bij de uitvoering van belastingtaken;

Relatie met programma

11. Stadhuis en Stadjer

Deelnemende partijen

De vier deelnemers zijn de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

Wethouder Schroor is lid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden, één uit iedere deelnemer. De raad wordt op vaste momenten (p&ccyclus) en op incidentele basis geïnformeerd en betrokken.

Financieel belang

De begrote deelnemersbijdrage voor Groningen bedraagt voor 2018  4,9 miljoen euro (inclusief compensabele btw) (42%). Dit bedrag is gebaseerd op de begroting 2018. Het aandeel van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân bedraagt in totaal 58%.

Vermogen

De concept begroting is op 3 juli vastgesteld door het Bestuur en wordt naar verwachting in oktober 2017 vastgesteld na zienswijze van de deelnemers. Het eigen vermogen is nul euro en het vreemd vermogen bedraagt 1,2 miljoen euro. Dit betreft een lening om de investeringen te financieren.

Financieel resultaat

Niet van toepassing. Het begrote resultaat is 0. Het jaarlijkse resultaat wordt bij de jaarrekening afgerekend met deelnemers.

Financiële risico’s

In de begroting van het NBK is een aantal onzekerheden en risico’s benoemd :

 • de wijze waarop de voor Groningen compensabele btw is berekend;
 • de wijze waarop met btw en (eventueel) Vpb moet worden omgegaan bij de DVO met de DALT gemeenten, mede omdat Groningen er als partij tussen zit;
 • de wijze waarop de kostenverdeelsleutel ingericht moet zijn, om te borgen dat het Noordelijk Belastingkantoor geen btw (of Vpb) over haar prestaties richting de deelnemers hoeft te betalen.

De risico’s zijn betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Groningen. Reden is dat het NBK geen algemene reserve heeft ”naast een post onvoorzien”.

Vennootschappen en Coöperaties

NV Waterbedrijf Groningen

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en Tynaarlo (Drenthe).

Relatie met programma

2.Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De deelnemende partijen in het Waterbedrijf Groningen zijn de provincie Groningen en de gemeenten in het verzorgingsgebied.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door wethouder Van Keulen.

Financieel belang

Het financieel belang: de gemeente Groningen heeft 80 aandelen van nominaal 500 euro. Dit is totaal 40 duizend euro. Het totaal gestort kapitaal bedraagt 138 duizend euro. In de statuten is bepaald dat het recht om aandelen te verwerven is gebaseerd op het aantal inwoners: 1 aandeel per 2.500 inwoners.
De aandelen van de gemeente Groningen zijn op de balans onder de financiële vaste activa gewaardeerd voor 2,5 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 is 71,364 miljoen euro en op 31 december 2017 73.972 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 is 42.500 miljoen euro en op 31 december 2017 is 60.000 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat 2017 is 2.608 miljoen euro.

Financiële risico’s

Geen.

Martiniplaza BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in brede zin en het aanbieden van een theater en een zalencomplex voor (top)sportactiviteiten, theatervoorstellingen, muziek, congressen en evenementen.

Relatie met programma

6. Cultuur

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Wethouder van Keulen vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 1.800 aandelen à duizend euro (1.799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van 1 duizend euro nominaal), zijnde 1,8 miljoen euro. De gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen. De boekwaarde van de aandelen op 31 december 2013 bedroeg 5,22 miljoen euro. Deze is in 2014 met 1,3 miljoen euro afgewaardeerd naar 3,92 miljoen euro. De gemeente heeft leningen verstrekt met een restschuld per 31 december 2014 van 12,96 miljoen euro. Daarnaast ontvangt Martiniplaza een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten van 1,8 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is  3,772 miljoen euro en op 31 december 4,022 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 was 11,358 miljoen euroen op 31 december 10,858 miljoen euro

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 250 duizend euro.

Financiële risico’s

De verbouwingen van het pand nav de noodzaak tot ondersteuning van de functionaliteiten die in MartiniPlaza worden uitgevoerd, zijn begroot op 5,0 miljoen euro. Ze worden op basis van de huidige inzichten bekostigd door MartiniPlaza zelf. Daarin schuilen op dit moment twee risico's, te weten:
- de aanpassingen aan de zuidelijke ringweg kunnen een negatief effect hebben op de core business waardoor MartiniPlaza niet in staat zal zijn deze kosten te dragen;
- de overdracht van het pand van MartiniPlaza aan de gemeente brengt met zich mee dat de gemeente als verhuurder de kosten voor de verbouwing zal moeten dragen.

In de periode na 2022 zal moeten worden besloten over de toekomst van de Expohal en de Borgmanhal. Deze hallen zijn zeer verouderd, kennen fors achterstallig onderhoud en hebben geen functionaliteiten waardoor ze multi inzetbaar zijn. Draaijer+partners is gevraagd een oordeel te geven over de kosten van verbouwing c.q. nieuwbouw. Beide blijken even duur te zijn. Het gaat om een bedrag van circa  27,0 miljoen euro.

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (EPZ Borssele)

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap en Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Den Bosch

Doelstelling en openbaar belang

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.

Het publieke belang van deze twee deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Van het totaal 2.000.000 aandelenbezit de gemeente Groningen 23.736 aandelen. Dit is 1,1868 %. Diverse gemeenten en provincies zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Wethouder Van Keulen vertegenwoordigt gemeente in AvA Enexis Holding
Wethouder Schroor vertegenwoordigt de Gemeente Groningen in de aandeelhoudersvergadering van CBL Vennootschap en Claim staat vennootschap.

Financieel belang

De gemeente Groningen heeft 1,1868% van de aandelen in Enexis.

Enexis Holding NV
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 wordt geschat op 3.704 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2018 3.804 miljoen euro. Het resultaat over 2018 wordt geschat op 200 miljoen euro.

Financiële risico’s

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad 6,2 miljoen euro te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van 100 miljoeneuro voor het jaarlijkse dividend.

a. CBL Vennootschap B.V.

Doelstelling:
De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease). Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

In 2017 heeft een agio uitkering plaatsgevonden van 622 duizend euro. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 wordt geschat op 150 duizend euro. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd, omdat zij partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

b. Vordering Enexis B.V.

Doelstelling:
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd, waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen, is deze omgezet in een lening van Essent.

De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches, waarvan drie tranches (950 miljoen euro) reeds zijn afgelost. Het aandeel van de gemeente Groningen is 5,9 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt in 2019 afgelost.

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 wordt geschat op 15 duizend euro. Het vreemd vermogen wordt geschat op 362,5 duizend euro.

c. Verkoop vennootschap B.V.

Doelstelling:
In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 800 miljoen euro. In 2017 is een uitkering geweest van 1,025 miljoen euro. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 wordt geschat op 150 duizend euro.

d. CSV Amsterdam B.V.

Doelstelling:
Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
c. het geven van instructies aan de Escrow-agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat op de Escrow-rekening naar aanleiding van de verkoop Attero is gestort.

(Ad. b)
In juni 2017 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van 5,5 miljoen euro over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het Escrow fonds van 13,5 miljoen euro. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van 3,4 miljoen euro voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap.

(Ad. c)
Het resterend vermogen op de Escrow-rekening is 8,035 miljoen euro. De Escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in Escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de Escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in Escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.

Beleidsvoornemens:
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de Escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Financiën:
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van 13,5 miljoen euro op de Escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van 5,5 miljoen euro uitbetaald aan Waterland ten laste van de Escrow-rekening en is er een bedrag van 3,4 miljoen euro terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de Escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van 10,1 miljoen euro (waarvan 5,5 miljoen euro gerealiseerd).
In 2017 is een uitkering geweest ter grootte van 2,229 miljoen euro.
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 wordt geschat op 1 miljoen euro.

e. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Doelstelling:
Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), onder andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kortgedingprocedure als bodemprocedure. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (“PBE”) had het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht.

De vennootschap heeft op 30 september 2011 de aandelen in Energy Resources Holding B.V. en daarmee indirect de aandelen in Energy Resources Ventures B.V., Energy Resources B.V. en het 50% belang in EPZ geleverd aan RWE. Daarmee is een einde gekomen aan de primaire opdracht van Publiek
Belang Elektriciteitsproductie B.V., zijnde het behartigen van dat 50%-belang in EPZ. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. zal als tijdelijke vennootschap de resterende rechten en verplichtingenafwikkelen, in het bijzonder die voortvloeien uit het convenant en het aanvullend convenant dat is
overeengekomen met de Staat.

Beleidsvoornemens:
De thans voortdurende rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het convenant en aanvullend
convenant gelden voor een periode van acht jaar na ondertekening van de EPZ SPA (30 september 2011).

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Relatie met programma

13. Algemene inkomsten en post onvoorzien

Deelnemende partijen

De gemeenten en provincies in Nederland. Gemeente Groningen bezit 0,59% van de aandelen.  

Bestuurlijk belang

Wethouder Schroor is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het belang bedraagt 329.199 aandelen à 2,50 euro. De boekwaarde bedraagt 823 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2016 is 4.163 miljoen euro en op 31 december 2016 is 4.486 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 is 145.317 miljoen euro en op 31 december 2016 is 149.483 miljoen euro.

Financieel resultaat

Over 2016 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 369 miljoen (2015: EUR 226 miljoen). Gezien de aanhoudende onzekerheden doet de bank geen uitspraken over de toekomst

Financiële risico’s

Geen

Thermiek BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het verrichten van re-integratieactiviteiten ten behoeve van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

Gemeente Groningen is 100% aandeelhouder en Solveg Snippe, ambtenaar bij de gemeente Groningen is Statutair directeur.

Financieel belang

Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1.800 aandelen à 10 euro. De boekwaarde bedraagt 18 duizend euro.

Vermogen

  Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 49 duizend euro en op 31 december 49 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 22 duizend euro en op 31 december 22 duizend euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 0 euro.

Financiële risico’s

Er zijn geen financiële risico's bekend.

NV Groningen Airport Eelde

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de mobiliteit en bereikbaarheid van Groningen door de lucht.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen bezit 26% van de aandelen.

Bestuurlijk belang

Wethouder Van Keulen vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het opgevraagd en gestort aandelenkapitaal bedraagt 4,14 miljoen euro (9.200 aandelen). De Gemeente Groningen heeft hiervan 2.392 aandelen à 450 euro nominaal. De boekwaarde van de aandelen is 1 euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is afhankelijk van nog te nemen besluiten bij de aandeelhouders.  Het eigen vermogen op 1 januari 2016 was 13.1 miljoen euro en op 31 december 10,8 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 was 3,4 miljoen euro en op 31 december 3,9 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2016 was 2,3 miljoen euro.

Financiële risico’s

De benodigde investering in Groningen Airport Eelde is voor de komende 10 jaar berekend op 46 miljoen euro. De provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Tynaarlo hebben halverwege 2017 besloten financieel garant te willen staan voor een aandeel in deze investering, overeenkomstig de aandelenverhouding in Groningen Airport Eelde. Binnen de gemeente Groningen dient nog besluitvorming plaats te vinden over een bijdrage aan Groningen Airport Eelde.

Euroborg NV

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang van de Euroborg is de landmark in de ontwikkeling van het Europapark (Noordlease Stadion) en Sportpark Corpus den Hoorn (TsZC) met sportvoorzieningen voor betaald voetbal Groningen.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid
5. Sport en Bewegen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen

Bestuurlijk belang

Wethouder Van der Schaaf vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 48.000 aandelen van nominaal 1 euro, zijnde 48 duizend euro. De gemeente heeft een totaalbedrag aan annuitaire leningen verstrekt van 19,3 miljoen euro voor het stadion. De restschuld hiervan bedraagt per 31 december 2016 15,4 miljoen euro. Daarnaast zal in 2017 de gemeentelijke lening voor het TsZC met een maximum van 4,93 miljoen euro tot stand komen.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 bedraagt naar verwachting  5,6 miljoen euro en op 31 december 6,1 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt op 1 januari 2018 20,3 miljoen euro en op 31 december 19,9 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot financieel resultaat over 2018 is 10 duizend euro.

Financiële risico’s

In 2017 is besloten de oorspronkelijke stadionleningen voor de bouw van Euroborg te herzien. Door deze herziening van het leningenpakket is het debiteurenrisico voor gemeente van Euroborg NV verlaagd. Verder zal medio 2018 de exploitatie aanvangen van het TsZC.

Community Network Noord-Nederland BV

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Doelstelling is het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een kabelnetwerk in Noord-Nederland.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De gemeente is sinds 2005 aandeelhouder van de BV, de andere aandeelhouder is de stichting Administratiekantoor, die certificaten van aandelen beheert namens RUG, HH, UMCG en stichting Gerrit. CNNN BV is 100% eigenaar van dochtermaatschappij CNG BV, die de exploitatie van het glasvezelnetwerk in Groningen uitvoert.

Bestuurlijk belang

Wethouder Schroor vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2,475 miljoen euro en het geplaatst kapitaal 1,238 miljoen euro, bestaande uit 125 aandelen A van 8,9 duizend nominaal (gemeente Groningen 83 aandelen A) en 125 aandelen B van 1 duizend nominaal, die in het bezit zijn van Administratiekantoor CNNN. De aandeelhouders A hebben een goedkeuringsrecht ter zake specifiek genoemde besluiten van de directie en ter zake van de winstbestemming. De gemeente Groningen heeft de aandelen als financiële vaste activa gewaardeerd op 1,19 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 2,560 miljoen euro en op 31 december  2.817 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 35 duizend euro en op 31 december 20 duizend euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 150 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

WarmteStad BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, ieder voor 50%.

Bestuurlijk belang

De concerndirecteur Ruimte is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Gezien de ontwikkelfase waarin WarmteStad zich bevindt, zeker met de totstandkoming van Geothermie en Warmtenet Noordwest, en betrokkenheid van veel publieke stakeholders, is er voor deze fase een stuurgroep ingesteld met bestuurders van het Waterbedrijf Groningen en Gasunie New Energy onder voorzitterschap van de wethouder Duurzaamheid en waarvan ook de wethouder Ruimte en Wonen lid is.

Financieel belang

Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening-courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 750 duizend euro bij aanvang van WarmteStad.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 is 5,4 miljoen euro en op 31 december 2017 12,7 miljoen  euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 is  1,5 miljoen euro en op 31 december 5,5 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat 2017 bedraagt -700 duizend euro (negatief).

Financiële risico’s

WarmteStad geeft met Geothermie en Warmtenet Noordwest uitvoering aan het grootste energieproject dat op dit moment binnen de stad speelt. In totaal betreft het een investering van bijna 60 miljoen euro. In juni 2017 heeft de gemeenteraad, net als de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen, 7 miljoen euro eigen vermogen beschikbaar gesteld aan WarmteStad. Tevens heeft de Provincie Groningen een achtergestelde lening van 2 miljoen ter beschikking gesteld, welke tzt via een agiostorting, door de gemeente te beschikking wordt aan warmtestad.

Op 31 mei 2017 heeft de raad, met de nota ‘Vervolgfinanciering WarmteStad’, een overbruggingskrediet beschikbaar gesteld voor dit project van 3.058.000 euro tot dat de externe financiering beschikbaar is. Met de nota ‘Vervolgfinanciering WarmteStad’ is tevens 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het WKO-programma van WarmteStad. Met beide bedragen kon de aankoop van de NDEA-bronnen door WarmteStad worden uitgevoerd en kunnen nieuwe aansluitingen gerealiseerd worden op WKO Europapark. Om alle investeringen in het WKO-programma van WarmteStad te financieren is voorzien dat in de periode 2018 – 2021 de beide aandeelhouders ieder nog 1.875.000 euro financieren.

Het karakter van WarmteStad, waarbij de kosten sterk voor de baat uitlopen, en de financiële omvang rechtvaardigen een risicoafdekking. Onder andere de leveringsverplichting uit Warmtewet maakt dat de aandeelhouders verantwoordelijkheid dragen in geval WarmteStad in de problemen komt. Opgemerkte moet worden dat het risicoprofiel op WKO’s daarbij beduidend kleiner is dan van Geothermie en Warmtenet Noordwest. In juni 2017 is bij de kapitaalverstrekking aan WarmteStad voor Geothermie en Warmtenet Noordwest, besloten het weerstandsvermogen te versterken met 1.3 miljoen euro, voor 1 miljoen euro gedekt uit de hiervoor in de begroting 2016 beschikbaar gestelde extra beleidsmiddelen en voor 300.000 euro uit het programma Groningen geeft Energie, jaarschijf 2016. Daarbij is rekenschap gegeven van drie risico's: 1. Geothermische bron functioneert niet 2. Onderneming presteert financieel minder dan de prognose 3. Faillissement. Als gevolg van de gemeentelijke leningen aan WarmteStad in het kader van de nota ‘Vervolgfinanciering Warmtestad’ (mei 2017) is het benodigde weerstandsvermogen vastgesteld op 726.000 euro te dekken uit de Algemene Egalisatiereserve.

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap en besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen.

Relatie met programma

8.Wonen
2.Economie en Werkgelegenheid

Bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van de GEMM CV en zorgt voor de financiering. Het aandelenkapitaal van de gemeente Groningen bedraagt 500 duizend euro.

Financieel belang

Het aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt 500 duizend euro. Daarnaast heeft de gemeente  203 miljoen euro langlopende leningen (er is per 31 december 2016 72 miljoen euro teruggegaan naar de gemeente).

Vermogen

Het eigen vermogen van de CV  is op 1 januari 2018 en per 31 december: 500 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 260 miljoen euro en op 31 december 265 miljoen euro. Het eigen vermogen van de BV is op 1 januari 2018: 8,3 duizend euro en per 31 december 2018 8,8 duizend euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt 575 euro.

Financiële risico’s

Geen.

NV Groninger Monumentenfonds

 Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het publieke belang voor de gemeente Groningen is: De doelstelling van het Groninger Monumentenfonds is het beheer, aankopen, restaureren en herbestemmen van monumentaal vastgoed in de provincie Groningen.

Het publieke belang voor de gemeente Groningen:
1. Door het wegvallen van de ISV-middelen waarmee gemeente uitvoering gaf aan het monumentenbeleid, dient het GMF die taak op zich te nemen waarop gemeente mede regievoering heeft op herbestemming van het monument;
2. Gemeente kan gemeentelijk monumentaal bezit conform doelstellingen van het GMF afstoten en herbestemmen;
3. GMF wil in het aardbevingsdossier de bepalende monumenten beschermen en verstevigen.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

Waterschap Noorderzijlvest, TCN-SIG, de gemeente Veendam, Stichting Libau, Stichting Groninger Kerken en Jan Menze van Diepen Stichting

Bestuurlijk belang

Wethouder Van der Schaaf vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

De gemeente bezit 570 (33%) van de 1.760 aandelen: boekwaarde 457 duizend euro. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een converteerbare achtergestelde lening verstrekt van 1 miljoen euro. Hier tegenover staat een bestemmingsreserve van 932 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2016 is 1,6 miljoen euro bedragen en op 31 december 1,6 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 is 323 duizend euro en op 31 december 253 duizend euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2016 is 9,4 duizend euro.

Financiële risico’s

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Sociaal Fonds Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente Groningen, hun gezinnen en gepensioneerden.

Relatie met programma

14. Algemene Ondersteuning

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

De wethouder P&O (Van Keulen), een raadslid (Van Gijlswijk) en 2 afgevaardigden namens de vakbond hebben zitting in het bestuur van de stichting.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2017 is 23 duizend euro.

Vermogen

Het eigen geschat vermogen op 1 januari 2018 is bijna 254 duizend euro. Het eigen geschat vermogen op 31 december 2018 bedraagt eveneens bijna 254 duizend euro. De stichting heeft geen vreemd vermogen *).
*) De stichting stelt geen begroting op. De ingevulde bedragen zijn gelijk aan het eigen vermogen op 31-12-2016.

Financieel resultaat

Het laatst bekende resultaat is over het jaar 2016, toen bedroeg het resultaat 13 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen

Stichting SIG te Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doestelling en openbaar belang

De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. De stichting beheert de aandelen van de SIG Real Estate BV.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

De heer J. Haks, is enig bestuurder.

Financieel belang

De vorderingen op de TCN-groep zijn ingediend bij de curator. Het boedeltekort is echter zo groot dat gezien de achtergestelde aard van de gemeentelijke vorderingen, de gemeente hier waarschijnlijk niets meer van terug krijgt. Daarom zijn de vorderingen in 2013 afgeboekt.

Vermogen

De jaarrekening 2011 is in 2013 opgesteld. De stichting heeft geen vermogen. In 2013 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2018 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

  Geen.

Stichting Ondernemerstrefpunt

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang hangt samen met de doelstelling om het overleg tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd, zowel in de stad als in de regio.

Relatie met programma

Economie en Werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Vanuit het Onderwijs:

 • Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) (VO)   
 • Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2) (VO)
 • De Bolster
 • Alfa College (MBO)
 • Noorderpoortcollege (MBO)
 • Gomarus College (VO)
 • Menso Alting College (MBO)
 • Unipartners (WO)
 • Samenwerking met (HBO) studieverenigingen HMV Actis, HSV en KIC
 • Vanuit het bedrijfsleven:
 • Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO)
 • Vereniging Bedrijvenpark Noordoost (VBNO)
 • Vereniging Bedrijvenpark Groningen West (VBGW)
 • Groningen City Club GCC
 • MKB Noord
 • VNO-NCW
 • Kamer van Koophandel
 • Gemeente Groningen.
 • Provincie Groningen

Bestuurlijk belang

De teamleider van de afdeling Economische Zaken van onze gemeente is lid van het bestuur van de stichting OTP.

Financieel belang

Financieel belang: jaarlijks 80 duizend euro als gemeentelijke bijdrage uit G-Kwadraat.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2016 is 180 duizend euro en op 31 december 214 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 is  91 duizend euro en op 31 december 48 duizend euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2016 bedraagt 34,5 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

Stichting WeerWerk Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen omschreven in de Wet Werk en Bijstand, de Re-integratieverordening van de gemeente Groningen, evenals in de bij deze verordening behorende uitvoeringsbesluiten, en voorts het verrichten van al wat tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt. De stichting tracht de doelstellingen te bereiken onder meer door het aanbieden van een dienstverband aan hiervoor bedoelde personen op basis van door de gemeente Groningen vast te stellen arbeidsvoorwaarden, zoals het detacheren van werknemers bij werkgevers, zowel in de markt- als in de collectieve sector.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig deelnemer.

Bestuurlijk belang

Statutair worden de bestuurders benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Financieel belang

Het financieel belang valt samen met de vergoeding die de gemeente Groningen aan de stichting verstrekt voor de loon-en overige personeelskosten van de personen die een dienstverband zijn aangegaan met de stichting. In 2016 was hiermee een bedrag van 882 duizend euro gemoeid.

Vermogen

De meest recente vermogenscijfers stammen uit 2016. Het eigen vermogen op 1 januari 2016 was 297 duizend euro en bedroeg op 31 december 2016 40 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 was 144 duizend euro en op 31 december 2016 259 duizend euro.

Financieel resultaat

Het verwacht resultaat over 2018 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

Geen