Begroting 2018

Beschikbaar weerstandsvermogen

Het beschikbaar weerstandsvermogen wordt gevormd door de middelen die beschikbaar zijn om het nadelige effect van risico’s te kunnen opvangen. Dit is de optelsom van alle elementen die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken.

De middelen die we tot de tot het beschikbare weerstandsvermogen rekenen, zijn:

 • Algemene Egalisatiereserve;
 • (Bestemmings-)reserves, voor zover de raad nog geen besluit heeft genomen over de inzet.
 • Post onvoorzien in de begroting;
 • Buffers in grondexploitaties;
 • Niet structureel ingezette intensiveringsmiddelen;
 • Stille reserves.

Vrij aanwendbare reserves, risicobuffers en overige

Begroting 2018

Rekening 2016

1. Algemene Egalisatie Reserve (AER)

29.951

29.157

2. Grondzaken en grondbank

13.890

29.066

3. Bodemsanering

5.225

5.389

4. Martiniplaza

3.916

3.916

5  Kunst CBK

1.647

1.647

6. Exploitatierisico forum

2.321

2.321

7. Rente egalisatie reserve

1.750

1.750

8. Parkeren

3.880

3.880

9. Vernieuwing sociaal domein

500

0

10, Forum garage

5.600

4.900

11. Overige reserves

3.618

3.562

12. Post onvoorzien

200

200

13. Risicobuffer in grondexploitatie Meerstad

0

1.500

14. Risicobuffer in exploitatie Sontwegtracé

0

400

15. Risicobuffer in grondexploitatie Grote Markt Oost

3.571

3.571

16. Structurele ruimte intensiveringsmiddelen

12.950

13.950

17. Stille reserve (aandelen Enexis)

50.000

50.000

18. Onbenutte belastingcapaciteit

6.200

6.200

Beschikbare weerstandscapaciteit

145.119

161.409

Het beschikbare weerstandsvermogen is 145,2 miljoen euro. Dit is 16.2miljoen euro lager dan in de rekening 2016. Hierbij is rekening gehouden met de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2018.  Deze per saldo verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Toename Algemene Egalisatiereserve met 800 duizend euro;
 • Afname reserve grondzaken/grondbank met 15,2 miljoen euro;
 • Toename reserve Forum garage met 700 duizend euro;
 • Toename reserve vernieuwing sociaal domein met 500 duizend euro;
 • Vervallen risicobuffer in exploitatie Sontwegtracé met 400 duizend euro;
 • Vervallen risicobuffer in grondexploitatie Meerstad met 1,5 miljoen euro;
 • Afname structurele ruimte intensiveringsmiddelen met 1 miljoen euro;
 • Per saldo toename overige reserves met 100 duizend euro.

Algemene Egalisatie reserve (AER)

De verwachte stand van de AER voor het weerstandsvermogen is bij de begroting 2018 800 duizend euro hoger dan in de rekening 2016. Het verschil wordt met name veroorzaakt door een toevoeging in 2018 van 6,4 miljoen euro voor het verwachte tekort uitvoering wet Buig 2017. Dit bedrag is in 2017 per saldo aan de AER onttrokken. Daarnaast is er uit de begroting 2016 een toevoeging van 3,045 miljoen euro voor versterking van het weerstandsvermogen. Vanuit besluitvorming voorgaande jaren wordt de vrijval van het huurbudget Europaweg van 660 duizend euro, en de vrijval door afkoop lening Royal Bank of Scotland van 867 duizend euro aan de AER toegevoegd. Voor voeding van het stedelijk investeringsfonds wordt 5,6 miljoen euro aan de AER onttrokken (in totaal 17,6 miljoen euro, 12 miljoen euro uit reserve grondzaken). Voor een sluitend begrotingskader in 2020 is 4,7 miljoen euro in de AER gereserveerd. Deze 4,7 miljoen euro maakt geen onderdeel meer uit van het weerstandsvermogen.

In deze begroting wordt de boekhoudkundige stand van de AER per 31 december 2018 weergegeven. Voor het weerstandsvermogen gebruiken we de stand per 31 december 2018. Op de stand per 31 december 2018 worden correcties uitgevoerd omdat bepaalde posten in de AER bestemd zijn voor een specifiek doel en niet mee kunnen tellen voor het weerstandsvermogen. Daarnaast zijn bepaalde bedragen die in latere jaren worden onttrokken voor een juist beeld voor het weerstandsvermogen in 2018 onttrokken.

In onderstaand overzicht geven we de wijzigingen weer.

Algemene Egalisatie reserve

Boekhoudkundig saldo 31-12-2018

40.478

-Dekking knelpunten bezuinigingen 2017-2019

-4.169

-Dekking kosten november en december 2017 bed, bad en brood

-634

-Diverse claims

-422

-Reservering voor tekort 2020

-4.670

-Claim nacalculatie projecten

-632

Saldo voor weerstandsvermogen per 31-12-2018

29.951

Grondzaken/grondbank

De verwachte stand van de reserves grondzaken/grondbank voor het weerstandsvermogen is bij de begroting 2018 15,2 miljoen euro lager dan bij de rekening 2016.
Voor voeding van het stedelijk investeringsfonds wordt 12 miljoen euro aan de reserve grondzaken onttrokken (in totaal 17,6 miljoen euro, 5,6 miljoen euro uit AER).
Gronden die niet zijn opgenomen in een grondexploitatie moeten worden gewaardeerd tegen aankoopprijs of lagere marktwaarde. Rentekosten kunnen dus niet meer bij de boekwaarde worden opgeteld, maar moeten jaarlijks worden gedekt. Hiervoor is geen structureel budget beschikbaar. De rentekosten worden daarom jaarlijks ten laste van de reserve grondzaken gebracht. In 2018 gaat het per saldo om 3,2 miljoen euro (onderdeel van het resultaat op grondzaken).

Reserve Forum garage
Conform afspraak wordt in 2018 700 duizend euro toegevoegd.

Reserve vernieuwing sociaal domein
Vanuit de begroting 2017 wordt in 2018 500 duizend euro toegevoegd aan de reserve vernieuwing sociaal domein voor versterking van het weerstandsvermogen.

Risicobuffer in exploitatie Sontwegtracé
Risicobuffer ad 0,4 miljoen euro vervalt. Het risico Sontwegtrace is ook vervallen. Per saldo is er geen effect op het weerstandsvermogen.

Risicobuffer in grondexploitatie Meerstad
Risicobuffer ad 1,5 miljoen euro vervalt. Hiermee is rekening gehouden bij de herijking van het risico Meerstad

Structurele ruimte intensiveringsmiddelen

De niet structureel ingezette intensiveringsmiddelen zijn ten opzichte van de rekening 2016 met 1 miljoen euro gedaald omdat 1 miljoen euro is ingezet als dekking voor de begroting vanaf 2019.

Overige en diverse reserves

Per saldo nemen de overige reserves met 100 duizend euro toe