Begroting 2018

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door:

 • de verwachte impact van de aanwezige risico’s;
 • de gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen;
 • de mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst.

De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.
De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen.
Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

 

Risico's incidenteel

Risico's structureel

risico 

kans

schatting

risico 

kans

schatting

  1. Grondexploitatie incl Meerstad

122.904

100%

122.904

  2. Lening Euroborg

7.234

25%

1.809

  3. Btw terugvordering reintegratie trajecten

930

25%

233

  4. Bodemsanering

2.200

75%

1.650

  5.  Parkeerbedrijf

2.859

100%

2.859

  6.  Bezuinigingen

4.000

100%

4.000

  7.  Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV

2.026

100%

2.026

  8. Vernieuwing sociaal domein

6.200

100%

6.200

 9. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen

1.420

25%

355

10. Risico exploitatie Groninger Forum

430

25%

108

11. Financiering uitvoering wet BUIG

600

75%

450

12  Overige risico’s

225

divers

225

129

divers

97

Totale risico's

135.705

7.209

Structureel maal factor 2

14.419

Waarschijnlijkheidsfactor 90%

122.135

12.977

Benodigde weerstandscapaciteit (afgerond)

135.111

benodigde weerstandsvermogen

135.111

beschikbare weerstandsvermogen

145.219

Ratio weerstandscapaciteit

107%

Het benodigde weerstandsvermogen is 135,1 miljoen euro en neemt ten opzichte van de risico’s in de rekening 2016 af met 28,3 miljoen euro.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • daling risico grondexploitaties inclusief Meerstad in 2018 met 32,3 miljoen euro;
 • daling risico verkeer en vervoer met 1,3 miljoen euro naar nul;
 • stijging risico parkeerbedrijf met 0,1 miljoen euro;
 • stijging risico bezuinigingen met 0,9 miljoen euro;
 • stijging gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV/Geothermie met 0,7 miljoen euro;
 • stijging risico vernieuwing sociaal domein met 3,8 miljoen euro;
 • stijging risico exploitatie Groninger Forum met 0,1 miljoen euro.
 • stijging risico financiering uitvoering wet Buig met 0,8 miljoen euro;
 • overige veranderingen verklaren de rest (-1,1 miljoen euro).

(Bij deze omvang van de veranderingen is rekening gehouden met het effect van structurele risico’s (bedrag x 2) en het effect van de waarschijnlijkheidsfactor van 90%.)

Grondexploitatie inclusief Meerstad
In de afgelopen periode zijn de uitgangspunten van de berekeningsmethodiek risicoboxenmethode herijkt en de te hanteren rentepercentages en kostenindex aangepast. Dit leidt tot een afname van het risico  Grondexploitatie inclusief Meerstad met 32,3 miljoen euro in jaarschijf 2018 ten opzichte van het risico  jaarschijf 2017.

Verkeer en vervoer
Voor de lopende projecten verkeer en vervoer is de omvang van het risico nihil vandaar dat het risico is verlaagd naar nul. In de begroting van de projecten van boven de 5 miljoen euro is in het risico voorzien. Hierin wordt middels een onvoorzien deel geanticipeerd op eventuele risico's.

Parkeerbedrijf
Het risico van het parkeerbedrijf wordt 0,1 miljoen euro hoger dit is conform het meerjarenbeeld van het parkeerbedrijf.

Risico bezuinigingen
Het risico bezuinigingen is 900 duizend euro hoger. Dit komt met name doordat de opgave in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor omhoog gaat. Na 2018 neemt het risico weer af omdat de uitvoering van de bezuinigingen op de organisatie verder is en daardoor beter zicht is op realisatie van de bezuinigingen.  

Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV/Geothermie
In 2017 heeft extra vervolgfinanciering plaatsgevonden, middels het verstrekken van een overbruggingskrediet voor geothermie en lening voor overname NDEA BV. We hebben daarom het risico met 726 duizend euro verhoogd.

In dit risico is geen rekening gehouden met de recente uitspraken van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de sector Geothermie. We zijn hierover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en SodM. Wij zijn ervan overtuiging dat WarmteStad haar werk gedegen heeft gedaan en ons project een veilige geothermische bron oplevert.
We verwachten begin 2018  duidelijkheid of SodM en het ministerie onze opvatting deelt en we door kunnen gaan met het oorspronkelijke plan. Indien dit niet het geval is, zullen we moeten starten met het uitwerken van een alternatieve duurzame warmtebron. Hierbij zullen we de gemaakte plankosten voor de geothermische bron moeten afboeken.

Risico vernieuwing sociaal domein
Het risico vernieuwing sociaal domein is ten opzichte van jaarschijf 2017 met 3,8 miljoen (2,1 miljoen euro x2x0,9) toegenomen vanwege toename van het transformatierisico. Het risico op transformatie houdt in dat het onzeker is dat de geraamde besparing van dure naar goedkopere zorg daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Risico financiering uitvoering wet Buig
In de begroting 2018 stellen we voor het verwachte tekort Buig, per saldo 7,2 miljoen euro extra beleid beschikbaar. Het risico op een hoger tekort in 2018 schatten we in op 0,8 miljoen euro (0,6x2x0,9). In de rekening 2016 was het risico financiering wet buig voor jaarschijf 2017 vervallen omdat we het verwachte tekort 2017 dekken uit de algemene middelen.

Diversen

 • Diverse wijzigingen in de incidentele- en structurele risico’s leiden per saldo tot een verlaging van de risico’s van 1,1 miljoen euro.

De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2016 opgenomen of vervallen:
Opgenomen:

 • Verzekeringen

De risico’s die zijn vervallen zijn:

 • Geen.