Begroting 2018

Spoor Groningen smart city

Voor het verder brengen van de energietransitie en het ontwikkelen van activiteiten en projecten in de verschillende sporen van het energieprogramma zijn kennis en innovatie onmisbaar. Binnen het spoor Smart Energy City zetten we in op de ontwikkeling van innovatieve energieprojecten. Ook zetten we daarbij in op regionale, nationale en Europese samenwerking. De gemeente functioneert als netwerker om samenwerking tussen publieke organisaties, private partijen en burgers te versterken.

Hoe staan we ervoor?

De combinatie van de energiesector, een sterk IT-cluster en de kennisinstellingen, hebben gefungeerd als waardevolle bouwstenen voor het opbouwen van Smart Energy City Groningen. Reeds behaalde successen zijn het PowerMatchingCity project, het ontwikkelen van faciliteiten om bedrijvigheid en innovaties te stimuleren en het uitbouwen van energiekennis via de verschillende kennisinstellingen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen als Groningen een voortrekkersrol spelen in de energietransitie. Voor een succesvolle energietransitie zijn ook forse aanpassingen in het energiesysteem van Groningen nodig. Projecten die slimme oplossingen voor het nieuwe energiesysteem ontwikkelen zijn daar een belangrijk onderdeel van. We faciliteren en stimuleren daarom als gemeente dergelijke projecten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Groningen nadrukkelijk internationaal profileren als Smart Energy City;
  • Deelname als partner van de gemeente Tilburg in het kader van de Europese Agenda Stad in het partnership Energy Transition. De Europese Agenda Stad moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de stedelijke praktijk en Europees beleid en wet- en regelgeving en heeft daarom drie pijlers: betere regelgeving, betere toegang tot EU-financiering en betere kennisdeling;
  • Deelname in het Community Flex BZO project (Smart Grids op bedrijventerreinen);
  • In samenwerking met triple helix partijen een project organiseren in (virtuele) handel in energie tussen gebruikers (particulieren) die lokaal eigen energie opwekken;
  • In samenwerking met triple helix partijen inzetten op Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van Smart Energy, waarbij de gebruikers centraal staan;
  • Ontwikkelen van wijkgerichte energie omgevingsplannen, waarin ook smart oplossingen een belangrijke rol kunnen gaan spelen;
  • Ondersteunen van onderzoeksprojecten van de Rijksuniversiteit Groningen, onder andere: Energysense (onderzoek gericht op het begrijpen van veranderingspatronen in houding, gedrag en energiegebruik) en ESI-POSE (onderzoek naar ontwikkeling van energiemanagementsysteem i.r.t. gedrag);
  • Afronding van EU Project “Intensss PA, Integrated Sustainable Energy Planning”. Hierin werken wij samen met de RuG en zeven steden en regio’s aan ruimtelijke inpassingsvraagstukken van de energietransitie. Deze steden beogen op dit punt een voortrekkersrol in Europa te spelen. Ook bedrijven en bewoners spelen hierin een rol.

Met het huidige budget kunnen een aantal pilotprojecten worden uitgevoerd op het gebied van smart energy. En kunnen we meedraaien in een aantal Europese projecten, zoals de Urban Agenda. In Groningen zetten we zo niet alleen relevante stappen om fossiele energie terug te dringen, we verbinden dit ook met innovaties die juist in kennisstad Groningen worden ontwikkeld.