Begroting 2018

Spoor biobased economie

Hoe staan we ervoor?

In 2013 stelden we de visie ‘Op weg naar een groene kringloopeconomie’ vast. Daarin hebben we het inzetten van biomassa als duurzame energiebron verbreed naar een “biobased economy”. Dit betekent het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa als grondstof of brandstof. Het inzetten van biomassa als grondstof levert het meeste op. De biobased economy gaat verder dan alleen energie. Het gaat ook over grondstoffen en circulaire economie.

Wat willen we bereiken in 2018?

De biobased economy heeft in kennisstad Groningen goede kansen. Deze willen we benutten.
Stad en regio kennen een sterke agro-foodsector die de mogelijkheden van de biobased economy leert ontdekken. De provincies Groningen en Drenthe zijn zelfs als voorbeeldregio aangewezen in Europa. In wetenschappelijke kringen vindt een doorgaande discussie plaats over de uiteindelijke rol van biomassa in de energietransitie. Deze volgen wij. Nu is de overtuiging en de praktijk dat biomassa nog lange tijd een belangrijke pijler is in de energietransitie, ook als brandstof.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • De verwachting is dat er de komende jaren grootschaligere projecten zullen worden ontwikkeld op het gebied van smart grids en biobased economy. Op dit moment voorziet de begroting niet in deelname van de Gemeente Groningen in dat soort projecten. Ook voor een mogelijke Lighthouse deelname (vanuit het programma Economie, maar met energie als belangrijke pijler) is op dit moment geen budget beschikbaar vanuit energie. Om voorloper te blijven in de energietransitie achten wij het wenselijk om op beide onderwerpen in beweging te blijven. In samenwerking met partners als TNO, Enexis en de Gasunie wordt daarom ook gekeken naar potentiële smart grid projecten in Groningen;
  • Met het huidige budget kunnen een aantal pilotprojecten worden uitgevoerd op het gebied van biobased economy en smart energy. Ook kunnen er een aantal subsidies mee binnengehaald worden waar een eigen investering tegenover staat. En kunnen we meedraaien in een aantal Europese projecten: Urban Agenda, Intens PA;
  • Duurzaam benutten van eigen biomassa waarbij de energie-waardepiramide leidend is;
  • Voorwaarden creëren voor de biobased society en aantrekken van nieuwe biobased bedrijvigheid;
  • Onderzoeken en experimenteren met benutten van biomassa en het inzetten van biomassa voor energieproductie;
  • Stimuleren kennisontwikkeling door symposia en bijdragen aan haalbaarheidsonderzoeken en start-ups;
  • Meewerken aan het initiatief ‘de groene loper’ om het vestigingsklimaat voor biobased bedrijven te verbeteren;
  • Onderzoeken kansen van verbouw van biomassa op niet gebruikte bedrijventerreinen;
  • We gaan door met het onderzoek naar het benutten van reststoffen en het opwekken van energie uit afvalwater.