Begroting 2018

Spoor wind

Hoe staan we ervoor?

In het Masterplan van 2011 gingen we ervan uit dat windenergie voor 16% kan bijdragen aan een energie-neutrale stad. Dit baseerden we op de bouw van tientallen grote windturbines. Om dit aandeel van 16% te bereiken zijn echter ongeveer 115 forse turbines van elk 3 MW nodig. We richten ons vooralsnog op 70 MW aan geïnstalleerd vermogen in of om de stad. In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten en het proces waarlangs wij windenergie in en nabij de stad verder willen ontwikkelingen. Zorgvuldigheid, openheid, inspraak en financiële participatiemogelijkheden zijn hierin kernbegrippen. In 2013 deden we al een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige windenergie in de gemeenten Groningen en Ten Boer. Daarbij hebben we belemmeringen en kansen in kaart gebracht. Westpoort, het Suikerunieterrein, Stainkoel’n, Roodehaan, een zone langs de A7 en Ten Boer kwamen als kansrijkste locaties uit het onderzoek naar voren. In ons windbeleidskader zijn deze gebieden nogmaals tegen elkaar afgewogen. Ook hebben wij in ons participatieve traject onze Stadjers gevraagd naar geschikte gebieden en locaties. De gebieden Roodehaan/Stainkoeln en Westpoort zijn op basis hiervan in ons beleidskader naar voren gekomen als gebieden waarbinnen op de korte termijn grootschalige windenergie kansrijk is.Het kader gaat naast deze kansrijke gebieden in op een goede verdeling van de lusten en lasten. Eigenaarschap bij omwonenden, Stadjers en lokale ondernemers staat hierin centraal. Participatie en communicatie zijn essentieel in dit streven.Het provinciale beleid blokkeerde tot nu toe het plaatsen van grote windturbines. Bij windenergie in en om de stad boekten we daarom de afgelopen jaren weinig vooruitgang. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft in de provinciale omgevingsvisie 2016-2020 nieuw beleid aangekondigd om windinitiatieven mogelijk te maken. De provincie wil dit graag samen met mede-overheden en stakeholders doen. Wij geven met ons beleidskader invulling aan deze beleidsruimte. De provincie werkt aan nieuw energiebeleid. In 2017 organiseerde de provincie een provincie-brede consultatie over dit nieuwe beleid. Geconcludeerd wordt dat wind op land een onmisbare vorm van duurzame energie blijft. Wij werken in nauwe samenwerking met de provincie aan de verdere uitwerking van de gemeentelijke ambitie op het vlak van windenergie.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen laten zien welke kansen windenergie biedt, voor particulieren, maar ook voor onze buurten, wijken of bedrijventerreinen: windenergie door en voor Stadjers. In 2016 hebben hiertoe verschillende bijeenkomsten georganiseerd (een symposium en gebiedsbijeenkomsten) en een stadsbrede enquête uitgezet. Doel was het inventariseren van meningen, voorkeuren en ideeën die rondom dit thema leven in de stad. Dit heeft geresulteerd in een windbeleidskader waarover de gemeenteraad in het najaar van 2017 positief heeft besloten.De hiervoor genoemde 70 megawatt aan geïnstalleerd vermogen is als ambitie door de raad bevestigd maar wordt niet langer beschouwd als harde doelstelling. Ten aanzien van kleine windturbines (tot 15 meter) hebben wij er bij de provincie op aangedrongen om de omgevingsverordening te verruimen zodat bijvoorbeeld de maximale ashoogte van 15 meter naar 25 meter kan. Hierdoor stijgt het rendement. Kleine windturbines kunnen dan kansrijk zijn in de buitengebieden, op bedrijventerreinen en op dijken. We willen kleine windturbines toestaan en de voorwaarden voor initiatiefnemers zo gunstig mogelijk maken om op eigen terrein energie voor eigen gebruik op te wekken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Samen met strategische partners werken wij aan een verdere uitwerking van het windbeleidskader door het oprichten van een windplatform (met Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie en mogelijk ook de provincie);
  • Dit windplatform neemt de volgende stap in de ontwikkeling van grootschalige windenergie: het uitvoeren van gebiedsverkenningen voor de kansrijke gebieden. Deze gebiedsverkenningen worden conform het beleidskader uitgevoerd;
  • Deze gebiedsverkenningen vereisen een voorinvestering van 700 duizend euro. Zodra projecten haalbaar blijken kan de planvormingsfase worden opgestart. De financiële consequenties van de planvormingsfase zijn beperkt aangezien de meeste onderzoeken en processen reeds in de verkennende fase zijn uitgevoerd. Met windenergie zijn goede businesscases te maken. De voorinvestering kan later via een concreet project met bijbehorende businesscase worden terugverdiend. In dit kader dienen risico’s wel financieel te zijn afgedekt. Deze risicoafdekking dient gereserveerd/gedekt te worden. De benodigde investering van 700 duizend euro is op dit moment nog niet gedekt;
  • En verder: we willen de voorwaarden om op eigen terrein kleine windturbines te plaatsen zo gunstig mogelijk maken; we onderzoeken bij welke gemeentelijke gebouwen kleine windturbines kansrijk zijn.