Begroting 2018

Spoor warmte

De vraag naar warmte vertegenwoordigt meer dan de helft van het energiegebruik van de stad. Er zijn goede technische alternatieven om op termijn in de hele warmtevraag op een duurzame manier te voorzien. Ook kan de vraag sterk worden gereduceerd door isolatie en efficiencymaatregelen. De warmtevoorziening zal in de toekomst per wijk verschillen. Hier moeten we ons goed op voorbereiden.

Hoe staan we ervoor?

In 2017 is gestart met de aanleg van het warmtenet Noord-West. De start van de warmtelevering is gepland in 2018. Het systeem zal in beginsel 10.000 woningequivalenten van warmte voorzien. Delen van het Zerniketerrein en de wijk Paddepoel zullen de eersten zijn die aangesloten worden.

In 2012 is een visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude vastgesteld: ‘Groningen duurzaam warm’. Deze visie hebben wij in 2016 geactualiseerd en aangevuld met nieuwe mogelijkheden: het actieplan 'Groningen aardgasloos in 2035'. Dit laat zien langs welke lijnen op termijn in de hele warmtevraag op een duurzame manier kan worden voorzien. Met de nieuwe warmtestrategie is een solide basis voor een succesvolle ontwikkeling van het warmtespoor gelegd. De focus ligt hierbij op een wijkgerichte aanpak.

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 wordt de geothermische productieput op Zernike geboord en wordt de bouw van het warmtenet, die al in 2017 is gestart, voortgezet. Warmtelevering start al in 2018, maar nog niet op basis van geothermie. De warmte zal in de aanloopfase worden geleverd door een tijdelijke warmte-kracht-centrale (WKK). Deze is 50% efficiënter dan een conventionele centrale.

In 2018 zullen we de eerste resultaten van een aantal pilot-energie-omgevingsplannen (EOP’s) evalueren, om deze vervolgens voor alle wijken in de stad op te stellen. Daarin stellen we per wijk vast hoe deze aardgasvrij kan worden en welke planning daarbij hoort. Dit is een arbeidsintensief proces waarbij bewoners, corporaties, wijkverenigingen, netwerkbeheerder, bedrijfsleven en de gemeente concreet te nemen maatregelen kiezen. In Paddepoel-Noord is hiervoor in 2017 al de basis gelegd. Hierbij moeten ook concepten bedacht worden voor financiering. Wij zien de komende aanpak voor gasvrije wijken als de grootste renovatie-opgave na de tweede wereldoorlog. Middelen hiervoor zullen daarom ook in samenhang met het programma Wonen gevonden moeten worden.
Het collectieve warmte-koude-opslagsysteem van WarmteStad op het Europapark verkoopt goed. Er worden doorlopend nieuwe klanten (gebouwen) aangesloten. Het systeem zal ook in 2018 verder uitgebreid worden. Hiermee komt weer nieuwe capaciteit vrij voor nog meer klanten.
We willen graag een warmte-expertise centrum oprichten. Een verkenning die we onder deze noemer willen uitvoeren is onder andere het nuttig inzetten van de retourwarmte van het warmtenet Noordwest.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Resultaten pilots energieomgevingsplannen (EOP’s) evalueren;
 • Opstellen EOP's op wijkniveau;
 • Bepalen strategie, urgentie en planning aardgasvrije wijken;
 • Aanleg geothermiebronnen en warmtenet Noordwest;
 • Aansluiten riothermie bij zwembad De Papiermolen;
 • Ontwikkeling aardgasvrij Suikerunieterrein;
 • Uitbreiding met nieuwe bronnen collectieve warmte-koude opslagsysteem Europapark;
 • Oprichten warmte-expertise centrum en uitvoeren 2 pilots;
 • Meewerken aan een veldtest met 1000 hybride warmtepompen bij huishoudens door Gasunie in samenwerking met Groningen Woont Slim.
 • Verder onderzoek gebruik Eco-vat voor ‘nieuwbouw’ in Noordwest;
 • Inventariseren potentie grootschalige zonnewarmte (naar Deens voorbeeld).