Begroting 2018

Dynamisch weerstandsvermogen

We laten de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien als gevolg van wijzigingen in de risico’s en de reserves in de periode 2018-2021. Hiermee ontstaat een beter beeld van de meerjarige ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

Wanneer voor risico’s een meerjarige inschatting van kan worden gemaakt (in effect en/of kans van optreden) nemen we deze meerjarig inschatting op in de dynamische ontwikkeling.
Het gaat bijvoorbeeld om de risico’s bij grondexploitaties en het parkeerbedrijf. In de gevallen waar we geen meerjarige ontwikkeling kunnen inschatten, houden we rekening met een constante waarde van het risico voor de periode 2018-2021.
In het geval reservemutaties voor de komende jaren bekend zijn, houden we hier rekening mee in de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Het gaat onder andere om mutaties in de Algemene Egalisatiereserve, de toevoegingen aan de reserve sociaal domein de komende jaren. Ook de meerjarige toevoeging aan de reserve Forum garage van 700 duizend euro, en een structurele onttrekking van 3,2 miljoen euro uit de reserve grondzaken zijn meegenomen bij het bepalen van het dynamisch weerstandsvermogen. Voor een juist beeld van het beschikbare weerstandsvermogen hebben we drie posten als één bedrag aan het beschikbare weerstandsvermogen onttrokken. Het gaat om:

  • De incidentele opgave 2017-2020 bij het realiseren van bezuinigingen van in totaal 19,7 miljoen euro ten laste van de AER;
  • De dekking van de kapitaallasten van de overgehevelde investeringen in bovenwijkse voorzieningen van Meerstad aan de gemeente Groningen voor de jaren 2017-2022 van in totaal 20,9 miljoen euro ten laste van de reserve Grondzaken;
  • De voeding van het stedelijk investeringsfonds (17,6 miljoen euro) in 2018 en de dekking voor het tekort in het financieel perspectief in 2020 (4,7 miljoen euro).

Deze gegevens zijn verwerkt en leiden tot het volgende beeld voor het weerstandsvermogen voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Begroting 2018

Jaarschijf

Weerstandsvermogen

2018

2019

2020

2021

Benodigde weerstandsvermogen (A)

135.111

143.664

147.827

143.511

Beschikbare weerstandsvermogen (B)

145.219

145.469

148.165

146.803

Ratio weerstandsvermogen

107%

101%

100%

102%

Weerstandsvermogen B - A

10.108

1.805

338

3.292

Ratio weerstandsvermogen rekening 2016

99%

99%

100%

100%

Ten opzichte van de rekening 2016 is het weerstandsvermogen in de begroting 2018 verbeterd. In de rekening 2016 was het weerstandsvermogen nog 99%. In deze begroting verbetert het weerstandsvermogen in 2018 naar 107%.

In 2019 daalt de ratio naar 101% omdat de risico’s in 2019 toenemen met 8,5 miljoen euro en de reserves op hetzelfde niveau blijven. De toename van de risico’s komt door:

  • Risico grondexploitatie inclusief Meerstad met 2,3 miljoen euro;
  • Risico financiering uitvoering wet Buig met 4,3 miljoen euro;
  • Het risico wijziging in Btw- regelgeving en sport met 2 miljoen euro.

In de jaren na 2019 blijft het weerstandsvermogen redelijk constant, doordat de meerjarige mutaties in het beschikbare weerstandsvermogen redelijk in evenwicht is met de mutaties in de risico’s.

Ons streven is  een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,0. Gelet op het bovenstaande overzicht wordt vanaf 2018 een ratio van 1,0 bereikt. We houden in onze begroting meerjarig rekening met reserveringen voor versterking van ons weerstandsvermogen.  Vanaf 2019 is een structureel bedrag van  1,848 miljoen euro opgenomen.