Begroting 2018

Duurzaamheid in het reguliere beleid

In deze paragraaf vatten we samen op welke manier duurzaamheid in al onze programma's aan de orde komt. We hebben de duurzaamheidsambities en prestaties binnen alle sectorale programma's in beeld gebracht. Deze prestaties zijn terug te vinden in de begroting 2018, met name in de volgende programma's:

  • Programma 7: Verkeer: de fiets is en blijft ons belangrijkste vervoermiddel. We verbeteren het netwerk voor de fietser, creëren meer fysieke ruimte in de stad voor de fiets en verbeteren het fietsparkeren in de binnenstad. Ons Openbaar Vervoer levert eveneens een bijdrage aan onze doelstelling om in 2035 energieneutraal te worden. We verduurzamen het OV; alle stadsbussen gaan over op zero emission voertuigen, ook de Qliners worden eerder al elektrisch en het OV experimenteert met waterstofbussen. We verdubbelen in de stad het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen.
  • Programma 8: Wonen: we verduurzamen onze huidige woningvoorraad, onder andere door prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en via Groningen Woont Slim. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om gericht in de wijken te investeren. Het gaat in dit verband om verbetering van bestaande woningen gecombineerd met verduurzaming. Nu heeft ruim 60% van de sociale huurwoningen een label C of beter en dit moet resulteren in gemiddeld label B in 2020;
  • Programma 9: Beheer & onderhoud openbare ruimte: we onderzoeken de mogelijkheden voor het versterken van groen in de stad en verbeteren de borging van het behoud van hoogwaardig groen. We verbeteren het  gescheiden afval inzamelen en de mate van hergebruik. Ons voedselbeleid  blijft zich focussen op belangrijke thema’s als herstel van lokale ketens, voedselverspilling, gezondheid en participatie;
  • En in onze paragraaf 9: Bedrijfsvoering. We gaan verder met de invulling van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en vertalen de duurzaamheidsdoelstellingen voor inkoop naar de categorie- en contractmanagement.

De resultaten hiervan zijn elders in deze begroting te vinden, gemarkeerd met het volgende teken .

Borging van duurzaamheid
Aan de borging van duurzaamheid in de verschillende programma’s zullen wij meer aandacht besteden. In 2017 hebben wij een overzicht gemaakt van de ambities en activiteiten binnen alle programma's op het gebied van duurzaamheid. Op basis van dit overzicht, zijn we gestart met een aantal gerichte sessies over duurzaamheid per beleidsterrein. De volgende projecten zijn in voorbereiding, of deels al in gang gezet:

  • Duurzaamheid bij inkoop: In 2017 zijn we gestart met twee sessies over duurzaam inkopen. Categorieadviseurs, beleidsmedewerkers, categoriemanagers en inkopers hebben in deze sessies het begrip 'duurzaamheid' concreter gemaakt en focus aangebracht in wat we in Groningen willen bereiken met duurzame inkoop. Onder leiding van het expertteam van PIanoo is meer inzicht en focus aangebracht in duurzaam inkopen. Een van de resultaten uit de sessies is dat de samenwerking tussen inkoop, categoriemanagers en beleidsmedewerkers nu beter gestroomlijnd is. Bij aanbestedingen denken beleidsmedewerkers vanaf het allereerst begin mee over een zo duurzaam mogelijke aanbesteding. In 2018 vertalen we de duurzaamheidsdoelstellingen naar de categorieplannen en gaan we aan de hand van een aantal pilots verkennen hoe we duurzaamheid vanzelfsprekender in de aanbestedingen kunnen krijgen en beter kunnen monitoren:
  • Duurzaam grond-, weg- en waterbouw: In 2017 ondertekende de gemeente Groningen de Greendeal Duurzaam GWW 2.0. De doelstelling: in 2020 voeren we al onze GWW-werken uit via de aanpak DGWW. Deelname aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 biedt ons de mogelijkheid om het goede voorbeeld te geven en stevig in te zetten op duurzaam inkopen en – aanbesteden.In 2017 is een stuurgroep en een kerngroep samengesteld om duurzaam GWW te verankeren in onze organisatie. We zijn in 2017 gestart met vijf pilotprojecten om te werken via de aanpak Duurzaam GWW. Daarvoor huren we ingenieursbureaus in, die ons hierbij begeleiden. In 2018 gaan we het aantal projecten uitbreiden en trainen we een aantal medewerkers van de gemeente, zodat we ook zelf kunnen werken met de aanpak duurzaam GWW:
  • Duurzame gebiedsontwikkeling:In het uitvoeringsprogramma voor de Suikerfabriek hebben we ambities opgenomen voor een circulaire wijk. Ook in andere gebiedsontwikkelingen is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. In 2018 willen we een tool gaan ontwikkelen (BREEAM, Duurzaam GWW, of anders ) om duurzaamheid beter aan de voorkant in de planvorming af te wegen.

Inrichten van een gezonde stad
In 2017 hebben we een strategische visie Healthy Ageing gelanceerd. De zes kernwaarden voor een gezonde stad werken we uit en passen we toe bij projecten in de stad. In 2017 heeft healthy ageing al een plek gekregen in de leidraad binnenstad, Eemskanaalzone en de Suikerfabriek. In 2018 werken we verder aan een doorvertaling van de kernwaarden healthy ageing naar andere projecten.

Klimaatadaptatie en versterken groen
We brengen kwetsbare locaties op het gebied van hittestress en wateroverlast in beeld en verkennen wat er nodig is om deze plekken aan te passen aan een veranderend klimaat. Deze kwetsbare plekken koppelen we mee aan lopende projecten en beheer en onderhoudsprojecten.
We versterken onze samenwerking met onderzoeksinstellingen, waterschappen, provincie, bedrijven en NGO’s om ons gezamenlijk in te zetten voor klimaatadaptatie.
We ontwikkelen een website om klimaat-adaptieve projecten en onderzoek te etaleren.
We ontwikkelen een visie over groen in de stad om ons beter voor te kunnen bereiden op klimaatverandering.

SES/ ecologie
Op een aantal plaatsen binnen de SES zien we door omvormingen juist een afname van de hoeveelheid ecologisch groen. We willen deze ontwikkeling gaan monitoren en hopen deze onder meer met de onlangs vastgestelde groencompensatieregeling te  kunnen keren.