Begroting 2018

Ontwikkeling van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid
Het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers groeit. Dit is een thema van alle leeftijden. Van belang is per leeftijdsgroep en specifiek voor mantelzorgers, initiatieven te ontwikkelen die vitaliteit bevorderen en het ziekteverzuim terugdringen. We vieren de dag van de mantelzorg met medewerkers die mantelzorg en werk combineren. Tijdens die dag wordt informatie over mantelzorg verstrekt en worden ervaringen uitgewisseld.

Werkbegeleiding
We laten de werkbegeleiding aanlaten sluiten bij de organisatieontwikkeling. Daarbij willen we dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd en leidinggevenden aandacht hebben voor ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers. Van belang is dat het goede gesprek wordt gevoerd (kwaliteit) en minder (toetsing van) het aantal gevoerde gesprekken. In het begeleidingsgesprek gaat het over de doelen in onze organisatie, gekoppeld aan concrete, meetbare prestaties van de medewerker en mobiliteit.

Medewerkertevredenheid
In plaats van elke drie jaar een volledig medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) te houden, onderzoeken we de medewerkertevredenheid op een andere manier. We peilen de tevredenheid gedurende het jaar meerdere keren op een aantal onderwerpen.  Afhankelijk van de uitkomsten bepalen we welke onderwerpen we jaarlijks laten terugkeren, zoals werkdruk, werkplezier, informatievoorziening, samenwerking.

Verzuim
We werken toe naar een integrale aanpak van verzuim zodat we sneller kunnen handelen. Oplossingsgericht en  duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de eigen organisatie is hierbij het uitgangspunt. We zetten alle activiteiten in samenhang in, zoals verzuimpreventie en de Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid.
Essentieel hierbij is onze regierol als werkgever. We stellen een verzuimcoördinator aan die de leidinggevenden ondersteunt. We besteden het verzuimmanagement in 2018 aan.