Begroting 2018

Centrum

Wijken en buurten
Binnenstad, Binnenstad-Oost, A-Kwartier, Binnenstad-West, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Universitair medisch centrum Groningen, Hoofdstation en omgeving. De sociale voorzieningen van WIJ-Groningen zijn georganiseerd in WIJ Schilderswijk/Centrum en heeft een plek gekregen aan de Oosterstraat.

Hoe staan we ervoor?

De binnenstad is het boegbeeld van Groningen. Stadjers komen er vaak en in toenemende mate trekt de binnenstad ook bezoekers uit de regio en zelfs ver daarbuiten, van over de grens. De binnenstad is bruisend, levendig en dynamisch en dat zien we terug in het wijkkompas van de binnenstad. De binnenstad huisvest een grote groep jongeren (18-27 jaar), vooral studenten. Daarmee gepaard gaat een grote verhuisfrequentie. De sociale leefomgeving in de binnenstad staat onder druk, al vele jaren. De scores op overlast en (on)veiligheid zijn onverminderd hoog. De ervaren overlast is vergeleken met 6 jaar geleden en vergeleken met de stedelijke ontwikkeling nog meer toegenomen. De veiligheid heeft zich gelukkig wederom verbeterd en ook de drugsoverlast is aanzienlijk afgenomen. De aanpak van het A-kwartier draagt hier ongetwijfeld toe bij. Tenslotte blijft een goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte van groot belang (lage scores); de verloedering is in de afgelopen periode tegelijkertijd wel afgenomen.

Bestemming Binnenstad: verbeteren verblijf- en woonklimaat Binnenstad
Eén van de speerpunten in Bestemming Binnenstad (vastgesteld in 2016) is het verbeteren van het verblijfsklimaat voor de voetganger en fietser. Zo is in 2017 begonnen met de herinrichting van de westelijke binnenstad. Na het verdwijnen van de bus in dit gebied zijn we een proef gestart met alternatief vervoer. Dit zetten we door in 2018, de werkzaamheden in de A-straat, Brugstraat, Munnekeholm en het ‘Minerva-plein’ op de kop van het Zuiderdiep worden in 2018 afgerond. In 2018 wordt begonnen met de nieuwe Kattenbrug. In 2018 zetten we tevens in op het vinden van oplossingen voor hinderlijk gestalde fietsen. Voor alle belangrijke projecten organiseren we binnenstadcafés om zowel van tevoren als tijdens uitwerkingen zoveel mogelijk input op te halen.

Economische agenda: samenwerking en invulling G-kwadraat en evenementen
Ondernemers in de binnenstad zijn in de meeste straten goed georganiseerd. Ze maken straten sfeervol en herkenbaar, denken mee in de uitwerking van de Binnenstadsvisie en werken onderling goed samen. Hierdoor loopt de samenwerking met de gemeente over het algemeen soepel. Bovendien stimuleren we de samenwerking tussen horeca, winkeliers en de markt om zo de gastvrijheid van de stad als geheel te vergroten. Hiervoor is een werkgroep Gastvrijheid Groningen opgericht.

Het evenementenprogramma 2018 vergroot de aantrekkelijkheid van de stad en is er op gericht het positieve imago van Groningen uit te bouwen. Evenementen die bijdragen aan de positionering van Groningen zijn bijvoorbeeld: Eurosonic Air, Zomerstad en WinterWelVaart.

Toekomstvisie A-kwartier: uitvoeringsprogramma
In 2016 is de toekomstvisie voor het A-kwartier vastgesteld en is gestart met het transformeren van het gebied. De visie vormt een ‘routekaart’ voor maatregelen in de openbare ruimte. Op initiatief van de werkgroep van bewoners, eigenaren en ondernemers worden geveltuintjes aangelegd en garagedeuren verfraaid met afbeeldingen. Om invulling te geven aan de leefstraten is samen met de bewoners een inspiratieboekje ontwikkeld 'Samen A-kwaliteit maken'. Tot en met 2017 heeft de nadruk gelegen op de transformatie van de straten waar voorheen de prostitutie zat. De nieuwe invulling van de panden blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte zal de aandacht zich verschuiven naar de Visserstraat en De Laan. De uitvoering van de plannen zal in de eerste helft van 2018 starten. Dan wordt ook begonnen met het ontwerp van de Turftorenstraat en de Kromme Elleboog.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de binnenstadvisie ‘Bestemming Binnenstad’. Toelichting daarvan op www.ruimtevoorjou.groningen.nl;
  • Met het flitsteam de overlast van de geparkeerde fiets aanpakken;
  • Uitvoeren stadsdeelbeheerprogramma Centrum;
  • Terugdringen van overlast, het vergroten van veiligheid en het handhaven van de openbare orde waarbij veilig uitgaan een speerpunt blijft;
  • Sociale samenhang vergroten middels initiatieven van bewoners, ondersteunt door WIJ Schilderswijk/Centrum;
  • Uitvoeringsprogramma A-kwartier.

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Toekomstvisie A-kwartier

400

Aanpak Fietsparkeren

100

Wijkwethoudersbudget

200

Totaalbudget Centrum

700

Waarvan bijdrage gebiedsbudget

700