Begroting 2018

Deregulering en vernieuwing werkwijzen en processen

We willen als overheid betere dienstverlening: transparanter, doelmatiger en doeltreffender en sneller. Daarbij willen we meer ruimte geven aan inwoners en ondernemers die initiatieven willen ontplooien.  
Daar waar regels en procedures belemmerend werken, nemen we deze weg of innoveren we als dat mogelijk is. Zodat we als overheid, ondernemer of burger tijd en geld kunnen besparen en de omgang met burger en ondernemer verbeteren. Vertrouwen schenken heeft de voorkeur boven controle.

Deregulering en innovatie van beleid en uitvoering voltrekt zich inmiddels op veel beleidsterreinen en in verschillende vormen in onze gemeente (zie collegebrief 18 april 2017, kenmerk 6271545). Op uiteenlopende beleidsterreinen zijn initiatieven in voorbereiding of in uitvoering, zoals de herziening van het welstandsbeleid en het terrassenbeleid. Ook werken we met beleidsexperimenten die regulering met zich meebrengen, bijvoorbeeld in de sfeer van de sociale zekerheid. Het realiseren van nieuwe, directere omgangsvormen met inwoners, instellingen en bedrijven is soms net zo belangrijk als het wegnemen van onnodige regels. Innovaties in de beleidsvorming en de uitvoering spelen eveneens een belangrijke rol, in relatie met een mede daarop gerichte organisatie ontwikkeling.

Voortzetting van wat er in gang is gezet, vormt voor het vervolg de kern. Daarbinnen vormt een sterke focus op de mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet biedt een natuurlijk speerpunt. Een versnelling en integratie van de huidige breed geschakeerde en tijdrovende processen van vergunningverlening kan veel betekenen voor een efficiëntere omgang met inwoners en bedrijven in stad en regio.
Ook binnen de vernieuwing van het sociaal domein willen we de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. We verkennen andere mogelijkheden om de administratieve lasten van zorgaanbieders te beperken, zonder dat de verplichtingen die we hebben ten aanzien van verantwoordingen, in het gedrang komen. We gaan in 2018 een audit doen op met vergunningverlening samenhangende brieven en we willen de digitalisering meer benutten voor sneller en directer verkeer tussen overheid en burger