Begroting 2018

ICT en technologische innovatie

We maken gebruik van veel grote computersystemen met veel data. Deze data kunnen we gebruiken om onze werkwijze te vernieuwen, beleid te ontwikkelen, beter te kunnen sturen en processen efficiënter te maken. Dat vraagt om een betere inzet van de informatietechnologie, (big) data technologie en de ontwikkeling van deskundigheid in het nieuwe vakgebied van data science.

Dienstverlening naar burgers
We nemen deel aan het Interregionale VB project “Like! Building a local digital innovation culture”. Hierin werken we samen met 5 landen en 10 partners (waaronder universiteiten en gemeenten)  aan de ontwikkeling van een innovatieve digitale cultuur en slimmere (digitale) dienstverlening. De focus ligt op het aanbieden van informatie aan burgers via (customised) dashboards en het voorspellen van services door middel van data.

Interne organisatie
Data analyse
Een belangrijke voorwaarde voor data analyse is het onttrekken van data uit onze bronsystemen en logisch en eenduidig centraal opslaan (datawarehousing). Een datawarehouse met centrale opslag van onze data wordt nog belangrijker, doordat we steeds meer applicaties in de cloud via Software as a Service (SaaS) gebruiken. In 2018 gaan we datawarehousing verder ontwikkelen en toepassen. Van belang hierbij is voldoende menskracht, kennis en expertise van de business gecombineerd met kennis over de toepassing van de applicaties. Daarnaast is kennis rondom privacy-aspecten en data beveiliging van groot belang.
De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hebben de opleiding Data Science ontwikkeld. Enkele onderzoekers van onze gemeenten volgen deze opleiding.

Ook zal een onderzoeker van onze gemeente vanaf 2018 promotie onderzoek doen op het gebied van data science.

In 2017 zijn we een samenwerking gestart met het CBS waarin we gezamenlijk werken aan Urban Data. Deze pilot loopt tot 1 juli 2018 en zal, bij positieve uitkomsten, worden verlengd.

Informatiebeveiliging
Gemeenten hebben afgesproken de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te implementeren. De landelijk afgesproken beveiligingseisen zijn zwaarder dan het huidige niveau. Daardoor is komende jaren aanvullende inspanning nodig. We hebben diverse maatregelen genomen zoals het vergroten van bewustwording in de organisatie ten aanzien van informatieveiligheid en de gevolgen van datalekken. We gaan ons beleid voor informatieveiligheid actualiseren, zodat we verder kunnen werken aan de realisatie van het basisbeveiligingsniveau.

We evalueren onze informatieveiligheid via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. Daarnaast treedt in mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming in werking. Dat betekent dat er één privacywet is. We hebben de voorbereidingen getroffen zodat we kunnen zorgen dat we aan de richtlijnen van ENSIA en gegevensbescherming voldoen.

Standaardisatie software
We gaan onze software verder standaardiseren en reduceren. We hanteren hierbij uitgangspunten als ‘selfservice’ en samenwerking met andere organisaties zoals Dimpact. We zetten zoveel mogelijk in op software die als een online dienst wordt aangeboden (SaaS).  

Ontwikkelingen
Visie op dienstverlening en digitalisering
We ontwikkelen in 2018 een visie op het gebied van dienstverlening en digitalisering. Daarin wordt ook de visie op smart government opgenomen. Deze visie zal leiden tot het maken van keuzes op het gebied van onze organisatieontwikkeling. Eerder al hebben we een aantal bewustwordingssessies georganiseerd rondom dit thema.

Blockchain
We gaan de samenwerking op het gebied van blockchain versterken. We hebben  meegedaan aan de Hackathon en werken samen met de organisatoren van deze hackathon zodat we daarin verder kunnen ontwikkelen en concreet met initiatieven aan de gang gaan.