Begroting 2018

Dienstbaar aan en samenwerkend met Stadjers, ondernemers en instellingen

We willen een overheid zijn die dienstbaar is aan stadjers, ondernemers en instellingen. Steekwoorden hierbij zijn: vergroting invloed, betrokkenheid, ruimte geven en laten, co-productie, met één been in samenleving, open en transparant, meedenkend, flexibel, actiegericht, professioneel, zichtbaar. We geven samen met anderen invulling aan de doelstellingen.

Dienstverlening naar burgers

Groningen scoort goed op leefbaarheid in wijken en die reputatie willen we hoog houden door meer zeggenschap naar de buurten te brengen. We werken samen met Stadjers en organisaties in de Stad opgave-gericht aan een gebiedsagenda en gebiedsprogramma. Van ons vraagt dit dat we zichtbaar zijn in de wijken, weten wat er speelt, integraal werken en burgerinitiatieven faciliteren. We organiseren excursies, wijksafari’s, leeractiviteiten en uitwisseling (intern en met andere gemeenten en organisaties) om hier aan te werken.

Met onze communicatie zorgen we dat alle partijen betrokken zijn vanaf het begin van een beleidsproces. Dit doen we met behulp van een omgevingsanalyse en op een manier die past bij de belangen en de behoeften. We kijken naar het “humeur van de stad”, bewegen mee en spelen in op wat er leeft in de stad. Eerder deden we dit bij onder andere de asielzoekerscentra, de sturing op het sociaal domein, het opstellen van het gebiedsprogramma 2018, de parkeervisie, grote evenementen zoals Koningsdag, en de fakkeltocht tegen gaswinning.
We gaan deze aanpak verder ontwikkelen en steviger verankeren, zodat we dit bij steeds meer onderwerpen kunnen toepassen. We volgen daarbij de ontwikkelingen in de stad zoals Stadadviseert, de gemeentelijke herindeling en de Omgevingswet.

Interne organisatie
 Vanuit ons inkoopbeleid dragen we bij aan het versterken van de lokale economie, aan duurzaamheid en aan social return. We onderzoeken binnen de regels van het inkoopproces de mogelijkheden om bedrijven gemakkelijker te contracteren. Inmiddels hebben we op internet onze Aanbestedingskalender gepubliceerd. Leveranciers kunnen via de leveranciersdatabank kenbaar maken dat ze graag mee willen doen met aanbestedingen.
We gaan in 2018 aan de slag met de invulling van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, doorontwikkeling van het leveranciers-portaal MKB en categorie- en contractmanagement.