Begroting 2018

Eén integraal werkende organisatie

Dienstverlening naar burgers
Burgers maken niet langer de gang van het ene loket naar het andere. Onze dienstverlening wordt steeds toegankelijker. Zowel in wijken als door middel van digitale dienstverlening. Deze laatste pakken we onder andere op in de samenwerking via Dimpact, een coöperatie van 30 gemeenten om samen innovatieve dienstverlening in te organiseren. Maar niet alleen technologische aanpassing van onze systemen is van belang, het betekent ook een nieuwe manier van werken en aanpassing van onze processen.

Zaakgericht werken
Zaakgericht werken is een digitaal instrument om bij te dragen aan een meer laagdrempelige dienstverlening aan de burger. Dit willen we voor al onze dienstverlening gaan invoeren. Via de zaakgerichte module van Dimpact handelen we inmiddels de registratie van klantcontacten, meldingen overlast & zorg, het beheer van de Basis Administratie Gebouwen (BAG), de aanvragen bijzondere bijstand en klachten zaakgericht af. In 2018 ligt de focus op  vergunningverlening, processen rondom verhuizen, aktes en reisdocumenten.  

Omgevingswet
Medio 2020 treedt de Omgevingswet in werking. Deze vervangt tientallen wetten en ministeriële regelingen die belangrijk zijn voor de leefomgeving. Ook hierbij streven we naar een laagdrempelige, integrale dienstverlening en één loket.
Uit de impactanalyse zien we dat naast een herinrichting van onze werkprocessen, een aanpassing van werkwijzen en gedrag nodig is. Er is een integrale beoordeling nodig (op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en dergelijke) waarbij we de proceduretijd in de meeste gevallen fors moeten verkorten. Ook gaan we toe naar een integrale manier van beleid maken. Dit gaan we op een Groningse wijze doen.
We hebben ons in 2017 vooral gericht op bewustwording en verkenning. In 2018 gaan we bezig met de voorbereiding en verankering van de Omgevingswet in werkprocessen, werkwijzen en digitalisering van de informatievoorziening. We ontwikkelen nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarnaast voeren we diverse pilots uit om ervaring op te doen.

Interne organisatie

Gemeentelijk vastgoed
Om breed te kunnen sturen op ons vastgoed hebben we ons gemeentelijk vastgoed gebundeld in één vastgoedorganisatie. We hebben het dienstverleningsmodel van het Vastgoedbedrijf ingericht. De processen zijn afgestemd op de klantbehoefte. Daarmee is de basis gelegd om in 2018 de korte en de lange termijn in de vastgoedportefeuille goed tegen elkaar af te wegen en daarmee de gebruikerstevredenheid te verhogen. Ook brengen wij onze duurzaamheidsambities dichterbij en zetten we stappen in verdere digitale ondersteuning van de dienstverlening.

Activiteit gericht werken
Voor een integraal werkende organisatie is kennisdeling en elkaar ontmoeten onontbeerlijk. Dit faciliteren we door onze kantoren geschikt te maken voor Activiteit Gericht Werken. Daarbij is niet iedereen meer gebonden aan een vaste werkplek. Door een juiste ondersteuning op het gebied van ICT, flexibele werkplekinrichting, samenwerking en afstemming met collega’s kunnen onze medewerkers met focus aan de slag.

Ontwikkelingen
We werken steeds meer samen met andere (maatschappelijke) organisaties. Daarbij willen we niet meer alle taken zelf uitvoeren en maken we gebruik van de kennis van de markt.

Noordelijk Belasting kantoor
Op 1 januari 2018 zal de Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor (NBK) in werking treden. In het NBK zijn straks alle belastingheffing- en invorderingstaken van de gemeente Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân samengevoegd. De gemeente en de drie waterschappen zijn zowel eigenaar als opdrachtgever. Het doel van de samenvoeging is meer efficiency door samenwerking. Daarnaast moet de samenwerking leiden tot een toekomstbestendige organisatie die tegemoet kan komen aan de steeds hogere eisen die de burger stelt aan de kwaliteit van dienstverlening. Deze kwaliteitsnormen leggen we vast in een dienstverleningsovereenkomst. Alle medewerkers van de Groningse belastingorganisatie gaan over naar het NBK.

WIJ-organisatie
De zorg is veranderd. Samen met verschillende orgabisaties hebben we WIJ-teams voor alle buurten ingericht, waar burgers terecht kunnen voor hulp en ondersteuningsvragen. Met de inrichting van de WIJ-teams en de daaaraan gekoppelde innovatie hopen we de zorg goedkoper te kunnen uitvoeren. Het principe besluit is genomen om de stichting WIJ Groningen uiterlijk per 1 januari 2018 op te richten, waarna deze van start kan.

Gemeentelijke herindeling
Op 1 februari 2017 hebben Provinciale Staten het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren per 1 januari 2019 vastgesteld. De consequenties voor de organisatie en bedrijfsvoering zijn afhankelijk van deze besluitvorming. Vooruitlopend daarop hebben we inventarisaties gedaan op het gebied van personele zaken, bedrijfsvoering, beleid en regelgeving. Deze inventarisaties zijn het startpunt van de werkzaamheden die nodig zijn om de samenvoeging van de betrokken gemeente te komen.

Outsourcing ICT
Met de uitbesteding van de ICT willen we de flexibilitit en het innovatief vermogen verbeteren. Ondertussen hebben we onze generieke ICT dienstverlening (werkplek, telefonie en de interne servicedesk) Europees aanbesteed. We zijn gestart met de transitie naar de externe leveranciers. In 2018 vindt de daadwerkelijke sleuteloverdracht plaats. Verder starten we met de vernieuwing van de techniek, zoals de digitale werkplek