Begroting 2018

Verkeer

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
07.1Fiets2.5161.6272.7442.7442.7442.744
07.1.1De fiets eerst000000
07.1.2Een samenhangend fietsnetwerk1.4016101.6101.6101.6101.610
07.1.4Fietsparkeren op maat1.1151.0171.1341.1341.1341.134
07.2Openbaar vervoer6692.8641.5291.5291.5291.529
07.2.1Bereikbaarheid dynamo's HOV5042.4201.3701.3701.3701.370
07.2.2Stedelijke bereikbaarheid OV165444159159159159
07.3Auto1.633565465465465465
07.3.1Bereikbaarheid dynamo's auto123465365365365365
07.3.2Stedel. bereikbaarheid auto1.510100100100100100
07.4Parkeren13.13312.68112.52714.15413.66013.660
07.4.1Parkeervoorzieningen1.5601.3911.4661.4661.4661.466
07.4.2Parkeerbedrijf11.57311.29011.06112.68812.19512.194
07.5Verkeersveiligheid59210210210210210
07.5.1Verkeersveiligheid59210210210210210
07.6Overig verkeer8.8668.2638.5028.5518.4298.417
07.6.1Overig verkeer8.8668.2638.5028.5518.4298.417
Baten
07.1Fiets35600000
07.1.1De fiets eerst35000000
07.1.2Een samenhangend fietsnetwerk600000
07.1.4Fietsparkeren op maat000000
07.2Openbaar vervoer8042000000
07.2.1Bereikbaarheid dynamo's HOV000000
07.2.2Stedelijke bereikbaarheid OV8042000000
07.3Auto2.4251.0000000
07.3.1Bereikbaarheid dynamo's auto20000000
07.3.2Stedel. bereikbaarheid auto2.2251.0000000
07.4Parkeren20.13117.28117.55517.55517.55517.555
07.4.1Parkeervoorzieningen3.5641.3371.4011.4011.4011.401
07.4.2Parkeerbedrijf16.56715.94416.15416.15416.15416.154
07.5Verkeersveiligheid100000
07.5.1Verkeersveiligheid100000
07.6Overig verkeer2.2691.5111.8721.8721.8721.872
07.6.1Overig verkeer2.2691.5111.8721.8721.8721.872
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.1463.3842.9851.3511.8441.844
Onttrekking aan reserves000000
Geraamd resultaat na bestemming2.0379.6029.5359.5779.4549.442

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

07 Verkeer

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 07.3  Auto

Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereik-baarheid en stationsgebied

200

 07.6 Overig verkeer

Continuering spaarregeling ringwegen

454

Totaal 07 Verkeer

200

454

0

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

07 Verkeer

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 07.6 Overig verkeer

Alternatief vervoer binnenstad

125

125

Totaal 07 Verkeer

125

0

125

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

07.4 Parkeren

Parkeervergunning

50

Dekkingsbronnen 2016-2019

0

50

0

0

Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

7.1 Fiets

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-1,1 miljoen euro

0

-1,1 miljoen euro

Extra beleid Verkeer (N 1 miljoen euro)
De inzet van extra beleid verkeer wisselt jaarlijks naar behoefte. In 2018 ligt de focus op Fietsen. Het budget wordt hierom met 1 miljoen euro uitgebreid ten koste van de andere deelprogramma’s.

Overige (N 100 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten tellen op tot een nadeel van 100 duizend euro.

7.2 Openbaar vervoer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1,3 miljoen euro

-200 duizend euro

1,1 miljoen euro

Plankosten Spoorse projecten en Gerrit Krol brug (V 1,3 miljoen euro)
Voor 2017 is incidenteel 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plankosten Spoorse projecten en Gerrit Krol brug. Dit budget vervalt in 2018.

Overige (N 200 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 200 duizend euro.

7.3 Auto

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

100 duizend euro

-1,0 miljoen euro

-900 duizend euro

Taakstelling autobereikbaarheid (N 1 miljoen euro)
In de begroting 2017 is een incidentele bezuinigingstaakstelling van 1 miljoen euro opgenomen, welke in 2018 vervalt.

Overige (V 100 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten tellen op tot een voordeel van 100 duizend euro.

7.4 Parkeren

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

150 duizend euro

  270 duizend euro

420 duizend euro

Parkeren (V 300 duizend euro)
Door diverse oorzaken worden voor 2018 minder lasten begroot. De rente daalt waardoor minder kapitaalslasten optreden. De huur van parkeergarage Oosterpoort is beëindigd waarmee ook de exploitatie van deze parkeergarage wordt afgeraamd.

Overige (V 120 duizend euro)
Overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 120 duizend euro.

7.6 Overig verkeer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-240 duizend euro

360 duizend euro

120 duizend euro

Opdrachten werken derden verkeer
Er zijn meer werkzaamheden die we uitvoeren voor derden (V 380 duizend euro baten en N 380 duizend euro lasten) begroot.

Kapitaallasten (V 180 duizend euro)
De rente (ROP) is ten opzichte van 2017 gedaald. Hierdoor ontstaat een voordeel op de rentelasten. Daarnaast is er sprake van vrijval (latere uitvoering van projecten) en terugloop van kapitaallasten.

Overige (N 60 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 60 duizend euro.