Begroting 2018

Verkeer

7.5.1 Verkeersveiligheid

Met het groeien van de stad Groningen is ook het verkeer in de stad de afgelopen jaren sterk veranderd. Groningen is populair bij bezoekers, toeristen en ondernemers. En de trek vanuit de regio is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Meer fietsers, ebike's en (langere) bussen en minder auto's. Ook maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes als het gaat om verkeersveiligheid. Ons doel is de verkeersveiligheid te verbeteren in de stad. We weten dat bij praktisch alle verkeersongevallen in de stad verkeersgedrag een rol speelt. We concentreren onze aanpak op het oplossen van verkeersonveilige situaties. Dit doen we door in te zetten op fysieke maatregelen, educatie, gedragsbeïnvloeding en handhaving.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie Indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen

6

59

35

60

Aantal verkeerseducatieprojecten op het voortgezet onderwijs

19

20

20

20

Aantal verkeerseducatieprojecten buiten onderwijs om

11

16

25

20

Aantal aangepakte verkeersonveilige situaties

3

2

3

3

Hoe staan we ervoor?

Eind 2015 heeft de raad het plan Verkeersveiligheid in Groningen 2016-2020 vastgesteld. De meeste projecten uit het vastgestelde plan zijn in uitvoering of bijna in uitvoering. Qua infrastructuur deden we veel aan de inrichting in de stad voor de fiets en rondom de scholen. Fietsers zijn opvallend vaak betrokken bij eenzijdige ongelukken op de fiets. Daarom zijn de afgelopen jaren alle fietspaaltjes in de stad geïnventariseerd en waar mogelijk verwijderd. Op andere plekken experimenteren we met meebewegende paaltjes of maken we de inrichting veiliger. Het fysieke schoolomgevingenproject is afgerond. Alle basisscholen in de stad hebben veilige oversteekplaatsen en gemarkeerde palen om voorbijgangers te attenderen op schoolomgevingen.   

We concentreren ons nu op de aanpak van het gedrag van verkeersdeelnemers en het oplossen van verkeersonveilige situaties. Verkeerseducatie is de andere belangrijke pijler onder verkeersveiligheid. Scholieren die naar school gaan leren we de verkeersregels en maken we attent op gevaarlijke verkeerssituaties. Ook ouders, docenten en omwonenden hebben een belangrijke taak als het gaat om gedrag. We willen bereiken dat ouders, leerkrachten en omwonenden een verkeersplan maken over het veilig naar school gaan. Dit valt onder het project Veilige schoolomgeving waar we de komende jaren aan blijven werken. Ook zijn we gestart - samen met de provincie- met het regionale verkeerseducatieplan. Hier kunnen scholen en instanties hun educatieprojecten uit kiezen. Daarnaast vragen we de politie regelmatig om aandacht voor handhaving, vooral rond de scholen. Dit alles moet leiden tot minder onveilige situaties in het verkeer, scholieren die de verkeersregels kennen en zich bewust zijn van de gevaren in het verkeer.

De laatste tijd heeft verkeersveiligheid steeds meer aandacht. De gebiedsteams gaan veelvuldig in de wijken in gesprek met de bewoners. De burgemeester is in - driehoekverband- in gesprek gegaan met de bewoners van een aantal wijken om te vragen hoe men de veiligheid - dus ook de verkeersveiligheid- ervaart in de eigen straat en buurt. Naar aanleiding hiervan gaan we bijvoorbeeld de rotonde Vinkhuizen verkeersveiliger maken. Uw raad heeft in het voorjaar een expertmeeting Verkeersveiligheid georganiseerd en in mei 2017 een hoorzitting voor wijkorganisaties om de knelpunten in de wijken te horen. Met als doel een publiek debat in het najaar 2017 met de uitkomsten en de te treffen maatregelen.

Wat willen we bereiken in 2018?

De ontwikkelingen in de stad vragen om duidelijke keuzes als het gaat om verkeersveiligheid. De input die we het afgelopen jaar samen met uw raad - hoorzitting en in driekhoekverband- hebben opgehaald gaan we vertalen in een nieuw Verkeersveiligheidsprogramma. In afwachting van het publieke debat in het najaar van uw raad met de stad, gaan we met u keuzes maken welke fysieke projecten prioriteit hebben. We kiezen daarbij voor een pragmatische aanpak waarbij we samen met bewoners en de gebiedsteams op zoek gaan naar creatieve oplossingen. We sluiten aan bij projecten die reeds lopen en waar mogelijk gaan we projecten 'stapelen'. Als een weg vervangen moet worden, nemen we ook het verkeersveiligheidsaspect mee. Naast fysieke maatregelen blijven we inzetten op het gedrag van bewoners in deze stad. Ook daarbij zoeken we de afstemming met andere lopende projecten zoals bijvoorbeeld Groningen Fit. We blijven in gesprek met scholen en bewoners en gaan experimenten doen met gedragsbeïnvloeding. Samen met de provincie werken we verder aan de uitvoering van het Verkeerseducatieplan. De nadruk ligt op schoolgaande kinderen, scooters en bromfietsen, het gebruik van de smartphone in het verkeer, en e-biketrainingen voor de oudere fietser. In verkeerswijzergroningen staan alle aangeboden educatieprogramma’s vermeld. Samen met de politie blijven we inzetten op handhaving in de stad.

Wij gaan in het Meerjaren Programma Verkeer en Vervoer de inzet voor verkeersveiligheid herijken aan de hand van alle beschikbare informatie, zowel verkeersmeldingen en ongevallenstatistieken, als recente informatie uit de expertmeeting en hoorzitting georganiseerd door de raad.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoering regionale Verkeerseducatieplan;
  • Meldpunt verkeersmeldingen gemeente Groningen.