Begroting 2018

Verkeer

7.4.2 Parkeerbedrijf

Parkeerbedrijf
Het parkeerbedrijf is primair belast met de uitvoering van beleidsmaatregelen op het gebied van parkeren. Naast het exploiteren van parkeergarages en buurtstallingen, is het parkeerbedrijf verantwoordelijk voor straatparkeren (parkeerautomaten, opdrachtgever handhaving, vergunningverlening, onderhoud en exploitatie). Ook het fietsparkeren is een belangrijk onderdeel van het parkeerbedrijf. Door het aanbieden van voldoende en goed vindbare stallingen, met (en zonder) toezicht, beperken we de overlast van geparkeerde fietsen op straat zo veel mogelijk. De exploitatie van het parkeerbedrijf bevat verschillende risico’s zoals macro-economische ontwikkelingen, kapitaallasten, infrastructurele aanpassingen, onzekerheden rond de (meer)opbrengst van handhaving, parkeerexploitatie/ bezettingsgraad van de Forumgarage).

Handhaving
Voor goed werkend parkeerbeleid is parkeerhandhaving belangrijk. Met parkeerhandhaving willen we de stad toegankelijk houden en onveilige situaties voorkomen - door zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn in de wijk en nauw samen te werken met de politie. Wij zijn gastheer, maar als mensen de regels overtreden treden wij stevig op. Wij maken werk van het niet-betalen. Aan de hand van de geconstateerde betalingsbereidheid, zetten wij onze parkeerhandhavers gericht in op locaties en tijdstippen. We handhaven de parkeerregels langs twee wegen: fiscaal (betaald parkeren) en via de Wet Mulder (foutparkeren).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Betalingsbereidheid bij betaald parkeren

-

-

90-95%

90-95%

Aantal uren inzet parkeerhandhaving

-

-

30.000

32.000

Hoe staan we ervoor?

Parkeerbedrijf
Het Parkeerbedrijf staat er goed voor. Toch zien we voor 2018 wel een aantal risico’s. Zo is het resultaat van het parkeerbedrijf (voor een groot deel) afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen, waar we maar weinig invloed op kunnen uitoefenen. Ook de opening en exploitatie van de Forum-garage brengt risico’s met zich mee waar het gaat om ingroeitijd en verwachte bezettingsgraden. Ook kunnen we nog onvoldoende inschatten wat het effect van de Aanpak Ring Zuid op de bereikbaarheid (en daarmee de resultaten) van onze parkeergarages en op de inkomsten uit handhaving straatparkeren gaat hebben. Daarnaast hebben de beleidskeuzes van de gemeente Groningen een direct effect op de resultaten van het Parkeerbedrijf. Ook voor het realiseren van de begrote inkomsten uit handhaving zijn we afhankelijk van meerdere factoren - zoals de onderliggende techniek. Verder blijven de kapitaalslasten van het parkeerbedrijf hoog. Dat betekent dat we erg gevoelig zijn voor stijgende rentes – niet alleen dalen dan de resultaten van het Parkeerbedrijf, ook de lasten stijgen. Ten slotte zal ook de nieuwe parkeervisie een direct effect hebben op de exploitatie van het Parkeerbedrijf. Wij kunnen nu echter het effect van deze visie op het resultaat van het parkeerbedrijf nog niet inschatten.

Handhaving
Wij handhaven voor parkeren op alle dagen, inclusief koop- en feestdagen. Dit doen wij onder de huidige omstandigheden zo optimaal mogelijk. In afwachting van de verdere invoering van het kentekenparkeren, worden sommige gebieden handmatig gecontroleerd en rijdt in andere gebieden het scanvoertuig voor de parkeerhandhaving. Verdere invoering van het kentekenparkeren zal leiden tot verdere efficiency. Wij bereiden de aanbesteding van het scanvoertuig voor, zodat deze in de toekomst structureel voor onze parkeerhandhaving kan worden ingezet. Tot die tijd wordt het scanvoertuig door ons gehuurd.

Wanneer wij kijken naar het aantal te realiseren naheffingsaanslagen (NHA’s) voor handhaving voor straatparkeren, liggen wij achter op het begrote aantal NHA’s. Wij koersen nu op 2,3 miljoen euro aan inkomsten uit handhaving straatparkeren. Dit is gelijk aan de opbrengst in 2016 en is onder de huidige omstandigheden hetgeen wij maximaal kunnen realiseren. De begrote opbrengst voor 2017 is 2,5 miljoen euro. Naast het tekort ten opzichte van de begroting, moeten de extra kosten voor parkeerhandhaving worden terugverdiend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de flexibele schil en de huur van het scanvoertuig. Met onze inzet van de scanauto spannen wij ons maximaal in om het begrote aantal naheffingsaanslagen (inclusief de extra kosten) te realiseren. Eventuele tekorten op parkeerhandhaving kunnen worden opgevangen binnen het Parkeerbedrijf.

De uitgangspunten – waaronder de digitalisatiegraad - die destijds werden gehanteerd bij de meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf, zijn gewijzigd. Daarom hebben wij 2017 gemarkeerd als proefjaar om op basis hiervan te komen tot realistische handhavingsdoelstellingen voor de nieuwe meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf. In dit jaar zouden het kentekenparkeren en het scanvoertuig worden ingevoerd, zodat de parkeerhandhaving in 2018 structureel kon worden ingericht en de meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf voor wat betreft de parkeerhandhaving kon worden herijkt. De invoering van het kentekenparkeren in de gehele stad en de invoering van het scanvoertuig zijn echter vertraagd

Wat willen we bereiken in 2018?

In samenwerking met Stadstoezicht digitaliseren we de handhaving op straatparkeren verder, door kentekenparkeren in onze hele stad in te voeren en de inzet van het scanvoertuig. Wij herijken de afspraken in het kader van de meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf voor wat betreft parkeerhandhaving. Ook gaan we, afhankelijk van de besluitvorming rond de nieuwe parkeervisie, de organisatiestructuur van het Parkeerbedrijf anders vormgeven, en de doelen en prestatie-indicatoren van het Parkeerbedrijf herdefiniëren. Wij brengen de risico’s in de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf verder in kaart en doen voorstellen om deze zoveel mogelijk te beperken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Organisatiestructuur en doelen Parkeerbedrijf waar nodig aanpassen aan nieuwe parkeervisie;
  • (Financiële) Risico’s parkeerbedrijf zoveel mogelijk beperken;
  • Herijking van de afspraken meerjarenbegroting met betrekking tot parkeerhandhaving;
  • Optimaliseren digitalisering handhaving: verdere invoering kentekenparkeren en scanauto;
  • Handhaven parkeerregels.