Begroting 2018

Verkeer

7.4.1 Parkeervoorzieningen

We bieden in (en rond) de stad verschillende vormen van parkeren aan. Buurtbewoners parkeren in buurtgarages of op straat (al dan niet met een vergunning) of waar mogelijk in (onze gemeentelijke) parkeergarages. Bezoekers aan de stad parkeren ook in de garages of op straat. Forenzen en andere langparkeerders parkeren op P+R-terreinen aan de rand van de stad. Die P+R-terreinen zijn, zoals alle gemeentelijke voorzieningen, schoon, heel en veilig. In de binnenstad en op het station parkeren fietsers zoveel mogelijk in de verschillende aangeboden stallingen. Op straat proberen we overlast van geparkeerde fietsen zoveel mogelijk te beperken.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal parkeerplaatsen op P+R-terreinen

3.200

3.190

3.800

3800

Aantal wijken waarmee een parkeerplan is opgesteld

3

3

1

1

Aantal laadpunten voor elektrische voertuigen

18

-

45

95

Aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages

14

-

24

22 (14 met 22 KwH)

Hoe staan we ervoor?

In 2015 realiseerden we een positief resultaat van ongeveer 690 duizend euro. In 2016 was het resultaat van het Parkeerbedrijf 1,9 miljoen euro positief, tegenover een geraamd positief resultaat van 46 miljoen euro. Ook 2017 laat tot nu toe positieve resultaten zien. De parkeergarages die de gemeente Groningen in exploitatie heeft, blijven het onverminderd (redelijk tot) goed doen. Dat geldt ook voor de buurtstallingen. Straatparkeren laat ook een positief resultaat zien. Het lang parkeren op P+R-terreinen blijft de laatste jaren constant. De bezettingsgraad op P+R-terreinen blijft hoog. We verwachten dat die de komende jaren toeneemt dankzij een verbeterslag op de kwaliteit van de voorzieningen en toenemende druk die op de bereikbaarheid van de stad.

Wat willen we bereiken in 2018?

Voor het straatparkeren digitaliseren wij het parkeerproces verder. Daarmee wordt onder andere het gebruiksgemak verder verhoogd. Waar nodig reguleren we de parkeerdruk op straat door betaald parkeren in te voeren in bepaalde wijken, buurten of gebieden – mits hier voldoende draagvlak voor is. We houden met name de infrastructuur (betaalautomaten, slagbomen en dergelijke.) van onze garages up-to-date en bouwen nog aan een nieuwe garage: de Forumgarage. Daarnaast werken wij aan de verdere verduurzaming van onze garages. Daarom plaatsen we in 2018 betere (snellere) laadpunten (22kWh). Voor onze garages streven wij naar een gemiddeld waarderingscijfer van 7,9.

Tegelijkertijd werken we verder aan een nieuwe parkeervisie, waarin we het parkeerbeleid (en het Parkeerbedrijf) anders vormgeven. Dat doen we langs vijf lijnen. In de eerste plaats is ons parkeerbeleid er, ook in de nieuwe visie, in eerste instantie op gericht om de stad goed bereikbaar te houden. Ten tweede willen we meer mogelijkheden creëren om ons beleid af te stemmen op de specifieke problematiek en omstandigheden per wijk, buurt, straat of gebied. In de derde plaats willen we in 2035 een energie-neutrale stad zijn. Het realiseren van die ambitie vereist duurzame keuzes op alle beleidsterreinen, ook op het gebied van het parkeerbeleid. In de vierde plaats mag het gebruik van de openbare ruimte voor privédoeleinden, zoals het parkeren van de auto, soms geld kosten. Als laatste staat in de nieuwe parkeervisie het maatschappelijk effect voorop. Dat betekent dat bepaalde onderdelen van ons parkeerbeleid geld kosten. Zolang daar voldoende maatschappelijke opbrengsten tegenover staan, kan dat.

Concreet verwachten we in 2018 (en verder) dat door grote infrastructurele werkzaamheden (aanpak Binnenstad, aanpak Ring Zuid) de parkeerdruk in de wijken toeneemt. Dat zal betekenen dat meer burgers van de stad aangeven parkeren als een probleem te zien. Ook verwachten we een toename in de bezetting van P+R-terreinen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Bouw Forum parkeergarage;
  •  Routing, kwaliteit, duurzaamheid P+R-terreinen verbeteren. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  • Verder optimaliseren digitalisering parkeerproces door (verdere) invoering kentekenherkenning;
  • Invoering betaald parkeren in een wijk, buurt of gebied (bij voldoende draagvlak);
  • Nieuwe parkeerapparatuur plaatsen in vier garages (Circus, Boterdiep, Euroborg en Forum);
  • Laadpunten opwaarderen (naar 22kWh;)
  •  Verdere invulling geven aan de nieuwe parkeervisie, afhankelijk van verdere besluitvorming. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid.