Begroting 2018

Verkeer

7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto

Ons doel is: Het autoverkeer concentreert zich op het hoofdwegennet, de wijken worden zo min mogelijk belast. In de stad willen we vanuit economische belang een goede bereikbaarheid van alle belangrijke bestemmingen binnen de stad. Daarnaast willen we een leefbare stad zijn, met name in de verblijfsgebieden en de woonwijken.

De doorstroming op de aansluitingen van en naar de ring, de aanrijdroutes, maar ook de doorstroming op de overige hoofdwegen zijn hierbij belangrijk. Voor nu, voor de toekomst, maar zeker ook om de stad bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote (infrastructurele) projecten in de stad. Daarom wordt aan deze doorstroming gewerkt, met name aan de oostkant van de stad: de doorstroming van verkeer naar UMCG, de oostelijke wijken en de binnenstad. Een goede doorstroming op de hoofdwegen zorgt er ook voor dat het verkeer minder vaak kiest voor routes door de wijken. Hierdoor kan de leefbaarheid in de wijken worden gewaarborgd en verbeterd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal kruisingen dat is aangepakt op het gemeentelijk wegennet

0

0

4

2

Hoe staan we ervoor?

Het verkeerslicht op de kruising Bedumerweg-Sumatralaan wordt in 2017 aangepast. De aansluiting Zonnelaan-Noordelijke ringweg is in de planvorming voor het totaalplan van Zernike meegenomen. De aanpak van oostelijke rotonde bij aansluiting Driebond is ondergebracht qua planvorming en uitvoering bij de P+R Meerstad en wordt in 2017 afgerond. Voor de bereikbaarheid van de oostkant van de stad wordt ingezet op Intelligente Transport Systemen (ITS) en extra dynamisch verkeersmanagement. In 2017 wordt de extra dynamische verwijzing bij het UMCG uitgevoerd. In 2017 is daarnaast de implementatie gestart van de ITS-maatregelen op veel kruispunten in de gehele stad. In 2017 worden de autoverbinding in de Oosterhamrikzone en de overige verkeersmaatregelen in de omliggende wijken verder uitgewerkt. Ook is het informatiecentrum aan de Oosterhamrikzone geopend. In 2016 is de voorkeursvariant vastgesteld voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal. In het uitvoeringsprogramma van het Rijk staat de Gerrit Krolbrug nu gepland voor oplevering in 2023 in plaats van 2020. Onze inzet is er nog steeds opgericht op de oorspronkelijke planning (2020).

Wat willen we bereiken in 2018?

De westelijke rotonde bij aansluiting Driebond valt onder het project Sontwegtracé. De werkzaamheden van deze rotonde starten in 2017 en worden afgerond in 2018. Na vaststelling van het plan, starten in 2018 de werkzaamheden aan de aansluiting Zonnelaan - noordelijke ringweg. In 2018 werken we na planvorming toe naar een besluit voor een voorkeursvariant voor de autoverbinding in de Oosterhamrikzone en maatregelen in de omliggende wijken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Maatregelen nemen ter verbetering van de autodoorstroming tijdens ombouw Zuidelijke ringweg (behorend bij de Netwerkanalyse)

 Oude Wijken: Zie hier ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken Oude Wijken:

  • Planvorming voor de vervanging van de Gerrit Krolbruggen;
  • Planvorming nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone en herstructurering van de zone;